NO YUUHANNA YOTTINIRI LINJIILA ON NON
1
Fii Daaluyee on e Ngurndan ɗan
Ka fuɗɗoode, hari Daaluyee on no woodi, tawi Daaluyee on no wondi e Alla, tawi kadi Daaluyee on ko Alla, tawi himo wondi e Alla ka fuɗɗoode. Ko rewrude e Daaluyee on Alla tagiri kala huunde, hay huunde e ko tagaa kon alaa ko tagaa e ɓaawo makko. Awa kadi ko e makko ngurndan ɗan woni. Ko ɗan ngurndan kadi woni ndaygu yimɓe ɓen. Ndaygu ngun jalbi ka nder niɓe, laatii niɓe ɗen foolaali ngu.
Woodii neɗɗo mo Allaahu on nuli no wi'ee Yaayaa. On ardi wa seedee fii seeditanagol ndaygu ngun, fii yo fow gomɗinir sabu makko. Hinaa non kanko woni ndaygu ngun, kono ko o ardi ko fii seeditanagol ndaygu ngun, ɗun ko nguu ndaygu haqiiqawu arngu e oo aduna, ndayginayngu kala neɗɗo.
10 Hari daaluyee on no e oo aduna, awa kadi aduna on ko e makko tagiraa, kono aduna on andaali mo. 11 O arii ka makko, kono ɓe makko ɓen jaɓɓaaki mo. 12 Kono kala jaɓɓiiɓe mo, gomɗini innde makko nden, ko ɓen o newnani wonugol ɓiɓɓe Alla. 13 Ɗun ko ɓen heɓaaɓe immorde e Alla, hara hinaa immorde e ƴiiƴan maa e mbeleeɗe ɓandu maa e faale neɗɗanke.
14 Daaluyee on wonti neɗɗo, o hoɗi hakkunde men, ɗun ko on heewuɗo moƴƴere e goonga. Awa-le en punnike mangu makko ngun, ngun mangu ngu Biɗɗo bajjo on heɓi e Baabaajo on.
15 Yaayaa seeditanii mo, ewnii, o wi'i: «Ko oo mi wowlunoo fii mun, mi wi'i: ‹Araynooɗo ɓaawo an on ko ɓurɗo lan mawnude, ko fii hari himo woodaa ko adii lan!› »
16 Awa en fow en heɓii moƴƴere e hoore moƴƴere immorde e ko woni e makko kon fow. 17 Ko fii Sariya on ko e Muusaa ardi, kono sulfu on e goonga on ko e Iisaa Almasiihu on ardi. 18 Haa hande hay gooto yi'aali Alla. Kono Bajjo on, on wonɗo Alla, wonduɗo e Baabaajo on, on ɓanginanii en fii makko.
Fii Seeditoore Yaayaa nden
(Mat. 3.1-12; Mrk. 1.1-8; Luk. 3.15-17)
19 E hino seeditoore Yaayaa nden, fewndo ko hooreeɓe *Yahuudiyankeeɓe ɓen Yerusalaam immini *yottinooɓe sadaka ɓen e Lewiyankeeɓe ɓen fii landagol mo, ɓe wi'i: «An ko a hombo nii?». 20 O qirritii e hoore o yeddaali, o wi'i: «Wonaa min woni *Almasiihu on.»
21 Ɓe landii mo kadi, ɓe wi'i: «E hara ko a hombo non? Kaa ko an woni Iiliiya?»
O jaabii ɓe, o wi'i: «Hinaa mi on.»
Ɓe landii mo kadi, ɓe wi'i: «E hara ko an woni Annabaajo on?»
Ɗun kadi o jaabii: «Oo'o.»
22 Onsay ɓe wi'i mo: «E hara ko a hombo non fii yo men jaabitoyo nulɓe men ɓen? Ko honɗun wi'itiɗaa an tigi?»
23 O jaabori ɓe wano annabi *Isaaya wiirunoo non, o wi'i: «Ko min woni hawa ewnotooɗo ka wulaa on, wi'a: ‹Fewnee laawol Joomiraaɗo on!› » a 1.23 Isa. 40.3
24 Tawi ɓen imminanooɓe ko ka *Fariisiyaaɓe ɓen iwri. 25 Onsay ɓe landii mo, ɓe wi'i: «Ko fii honɗun non *lootantaa maande tuubuubuyee, si tawii wonaa an woni Almasiihu on maa Iiliiya maa Annabaajo on?»
26 Kanko Yaayaa o jaabii ɓe, o wi'i: «Min ko ndiyan mi woni *lootirde maande tuubuubuyee. Kono goɗɗo no e hakkunde mon mo on andaa, 27 wonɗo arude ɓaawo an, mo mi hewtaa hay firtugol ɓoggi paɗe mun!»
28 Ɗun ko *Betanii funnaange Yurdayniwol waɗi, ka Yaayaa lootaynoo maande tuubuubuyee ɗon.
Fii Baalun Alla kun
29 Bimbi nden ɲande, Yaayaa haccii ka Iisaa arata e makko, o ewnii, o wi'i: «E hino *Baalun Alla ɓooraykun junuubi aduna on kun. 30 Ko oo woni mo mi wowlannoo on fii mun fewndo ko mi wi'i: Goɗɗo aroyay ɓaawo an, on ko Ɓurɗo lan mawnude, ko fii hari himo woodanoo ko adii lan. 31 Min hari mi andaa mo, kono ko fii ɓanginangol jamaa *Isra'iila on fii makko waɗi si mi ari lootirgol ndiyan.»
32 Kanko Yaayaa o seeditii kadi ɗunɗoo, o wi'i: «Mi yi'ii Ruuhu Allaahu on no iwra ka kammu tippora wa gabooru, wona e hoore makko. 33 Kono min hari mi andaa mo, kono Nuluɗo lan yo mi lootir ndiyan on daalanii lan: ‹On mo yi'uɗaa Ruuhu an on no tippoo wona e mun woo, haray on ko *Ruuhu Seniiɗo on lootirta.› 34 Min non mi yi'ii, mi seeditike kadi, ko on woni *Ɓiɗɗo Alla on.»
Fii no Iisaa Fuɗɗori Heɓirde Taalibaaɓe
35 Bimbi nden ɲande kadi tawi Yaayaa no ɗon, himo wondi e taalibaaɓe makko ɗiɗo. 36 O yi'i ka Iisaa feƴƴata, o wi'i: «E hino Baalun Alla kun!»
37 Ɓen taalibaaɓe makko ɗiɗo nani ɗin konguɗi makko, jokki Iisaa. 38 Onsay Iisaa yeƴƴitii, o tawi hiɓe jokki mo, o wi'i ɓe: «Ko honɗun ɗaɓɓoton?»
Ɓen kadi jaabii: «Rabbi*», (ɗun no firi ‹Karamoko'en›) «ko honto hoɗuɗon?»
39 O jaabii ɓe, o wi'i: «Aree yi'on.»
Ɓe yahi, ɓe yi'i ka o hoɗi. Nden ɲande ɓe woni takko makko ɗon, tawi ko wa ka alansaraa. 40 Tawi oo wi'eteeɗo Andaraawu, ɗun ko oo musiɗɗo Sim'uunu Petruusu, ko o goɗɗo e ɓen ɗiɗo nanuɓe konguɗi Yaayaa ɗin e jokkuɓe Iisaa ɓen. 41 Kanko Andaraawu o adii yiidude e Sim'uunu neene-gooto makko on, o wi'i mo: «Men yi'oyii Almasiihu on.» (Ɗun no firi «Toɗɗaaɗo on.»)
42 Onsay o addi mo e Iisaa. Iisaa ndaari mo, wi'i: «Ko an woni Sim'uunu mo Yuunusa, jooni ko Petruusu noddeteɗaa.» (Ko woni firo ɗun ko «fetere.»)
Fii no Iisaa Noddiri Filiipu e Natanayiila
43 Bimbi nden ɲande, tawi kanko Iisaa himo faalaa yahude Jaliilu, o tawoyi Filiipu, o wi'i mo: «Jokkan.» 44 Tawi Filiipu ko mo Bayti-Sa'iida ka saare oo wi'eteeɗo Andaraawu e Petruusu.
45 Onsay Filiipu tawoyi oo wi'eteeɗo Natanayiila, o wi'i mo: «Men yi'ii on mo fii mun windii ka Sariya Muusaa e ka defte annabaaɓe ɓen, ɗun ko Iisaa oo jeyaaɗo Naasirata, ɓiɗɗo Yuusufu.»
46 Onsay Natanayiila wi'i mo: «Hara huunde moƴƴere no waawi yaltude Naasirata?»
Filiipu jaabii mo wi'i: «Aru ndaaraa!»
47 Ɓay Iisaa yi'ii Natanayiila no ara e makko, o sifii fii makko, o wi'i: «E hino Isra'iilayankeejo haqiiqaajo mo aldaa e ƴoyre.»
48 Kanko Natanayiila o jaabii: «Ko honno andirɗaa mi?»
Iisaa jaabii mo, wi'i: «Ko ado Filiipu noddude ma, fewndo ko wonnoɗaa ka ley ƴibbehi, hari mi yi'ii ma.»
49 Natanayiila wi'i: «Karamoko'en, ko onon woni Ɓiɗɗo Alla on e Lanɗo Isra'iila on!»
50 Onsay Iisaa jaabii mo, wi'i: «Ko fii mi wi'ii mi yi'ii ma ka ley ƴibbehi gomɗinirɗaa? A yi'ay ko ɓuri ɗunɗoo mawnude. 51 Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, on yi'ay kammu ngun no udditii, malaa'ikaaɓe Alla ɓen no waɗa ƴawa jippoo e hoore *Ɓii-Aaden on.»

a1:23 1.23 Isa. 40.3