2
Fii no Iisaa Wayliri Ndiyan ɗan Njaram Wiiɲu
Balɗe tati ɓawto ɗun, peera waɗi ka wi'etee Kanaa, ɗun ko e nder Jaliilu. Tawi yumma Iisaa no ton. Iisaa e taalibaaɓe mun ɓen kadi saatinaa e on peera. Ɓay njaram *wiiɲu ɗan lellii, yumma makko kanko Iisaa wi'i mo: «Njaram ɗan lellirii ɓe.»
Onsay Iisaa jaabii yumma mun, wi'i: «Neene, ko honɗun faalanaɗon mi? Ko fii saa'i an on hewtaali taho!»
Yumma makko wi'i kurkaaɗi ɗin: «Waɗee kala ko o wi'i on.»
Tawi no ɗon looɗe kaaƴe jeegoo eɓɓanaaɗe fii ka Yahuudiyankeeɓe ɓen salligoo, tawi nde bee e majje no waɗa embere liitir teemedere. Iisaa wi'i ɓe yo ɓe hebbin ɗen looɗe ndiyan, kamɓe kadi ɓe loowi e majje haa ɗe heewi. Onsay o wi'i ɓe yo ɓe ɲeɗu, ɓe naɓana ardotooɗo fii ɲaameteeji on. Ɓe ɲeɗi, ɓe naɓani mo. Ardotooɗo fii ɲaameteeji on kadi mettii ɗan ndiyan waylaaɗan njaram wiiɲu. Tawi o andaa ko honto ɗan njaram iwi, kono tawi kurkaaduuɓe ƴooguɓe ndiyan ɗan ɓen kaɲun no andi. Onsay o noddi wonɗo tiggude on, 10 o wi'i mo: «Mo kala ko njaram moƴƴan ɗan adotoo yeɗude, si yeɗoya jaasuɗan ɗan, tuma yaraa moƴƴa. Kono an, hiɗa mari njaram moƴƴan ɗan haa jooni!»
11 Ko ndee maande hawniinde o attii waɗude kanko Iisaa, ɗun ko ka wi'etee ɗon Kanaa e nder diiwal Jaliilu waɗi. Ko nii o ɓanginiri darja makko on, taalibaaɓe makko ɓen kadi gomɗini mo.
Fii no Iisaa Raɗori Yeeyooɓe ɓen ka Juulirde Mawnde
(Mat. 21.12-17; Mrk. 11.15-19; Luk. 19.45-48)
12 Ko ɓawto ɗun, o yaadi e yumma makko e neene-gootooɓe makko ɓen e taalibaaɓe makko ɓen Kafernahuum. Ɓe weeri ɗon balɗe seeɗa.
13 Tawi juldeere Yahuudiyankeeɓe ɓen, ɗun ko *Juldeere Yawtaneede nden, ɓadike. Onsay Iisaa yahi *Yerusalaam. b 2.13 Egg. 12 14 O tawi yeeyooɓe na'i e baali e gabooji e waɗooɓe sensa-sensita no jooɗii ka dingiral *juulirde mawnde. 15 Onsay o moƴƴini paatawol ɓoggi, o raɗii ɓe fow ka dingiral juulirde mawnde wondude e baali ɗin e na'i ɗin, o saakiti kaalisiiji waɗaynooɓe sensa-sensita ɓen, o liɓi taabe ɗen. 16 O wi'i yeeyaynooɓe gabooji ɓen: «Ittee ɗu'un ɗoo! Wota on waɗu suudu Baaba an ndun suudu yeeyirdu!»
17 Onsay taalibaaɓe ɓen anditi wonde ɗunɗoo no windinoo: ‹Giggol ngol mi joganii suudu maa ndun no e an wa yiite wonge lan ɲaamude.›c 2.17 Zab. 69.10
18 Onsay hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen ƴetti haala kan wi'i mo: «Ko maande hawniinde honde waawuɗaa men hollude fii ɓangingol hiɗa gasa warrude nii?»
19 Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Lancee ndee juulirde, mi immintinay nde e nder balɗe tati!»
20 Onsay kamɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen ɓe wi'i: «E nder duuɓi cappanɗe nay e jeegoo ndee juulirde no darneede, an non a immintinay nde e nder balɗe tati?» 21 Kono tawi kanko juulirde nde o wonnoo wowlude fii mun nden, ko ɓandu makko ndun. 22 Ɓay wonoyii non o immintinaama e hakkunde mayɓe ɓen, taalibaaɓe makko ɓen anditoyi wonde hari o wi'uno ɗun, onsay ɓe gomɗini bindi ɗin e ngol kongol ngol Iisaa wi'unoo.
23 E nder ko Iisaa wonnoo Yerusalaam kon, ɗun ko ka Juldeere Yawtaneede, buy gomɗini innde makko nden sabu maandeeji hawniiɗi ɗi o waɗaynoo ɗin. 24 Kono Iisaa hoolanooki ɓe, ko fii hari himo andunoo yimɓe ɓen fow, 25 awa kadi o hatonjinaa e humpiteede fii yimɓe ɓen, ko fii himo andunoo ko woni ka nder ɓernde neddanke.

b2:13 2.13 Egg. 12

c2:17 2.17 Zab. 69.10