20
Fii Immitagol Iisaa Almasiihu on
(Mat. 28.1-8; Mrk. 16.1-10; Luk. 24.1-12)
E alat, ɗun ko ɲallal aranal e nder yontere nden, Mariyama jeyaaɗo Magaduuna dawi bimbi law ka yenaande, tawi hentaaki taho. O tawi hayre nden ittaama ka yenaande. Onsay o dogi, o tawoyi Sim'uunu Petruusu e oya taalibaajo mo Iisaa yiɗunoo, o wi'i ɓe: «Ɓe ittii Koohoojo on ka yenaande, men andaa ko honto ɓe waɗi mo!»
Onsay Petruusu e oya taalibaajo yalti, yaari ka yenaande. Ɓe ɗiɗoo non ɓe dogi, kono oya taalibaajo dogi ɓuri Petruusu, o adii hewtude ka yenaande. O ugginii, o yi'i kasannge on ka waalii, kono o naataali. Sim'uunu Petruusu iwtirnooɗo ɓaawo makko on kaɲun kadi hewti, o naati ka nder yenaande, o haynii kasannge on no waalii ɗon e lefol waɗanoongol ka hoore Iisaa ngol, tawi ngol wondaa e kasannge on, kono tawi hingol taggaa, hingol feere. Onsay oya taalibaajo, adinooɗo hewtude ka yenaande kaɲun kadi naati, o yi'i, o hoolii. Tawi hari ɓe faamaali taho ko bindi ɗin wi'i kon wonde himo haani immitaade e hakkunde mayɓe ɓen. 10 Onsay kamɓe taalibaaɓe ɓen ɓe yiltitii ka maɓɓe.
Fii no Iisaa Feeɲirani Mariyama Magaduuna
(Mrk. 16.9-11)
11 Tawi Mariyama Magaduuna no darii ka ɓaawo yenaande no wulla. E nder ko o wullata kon, himo ugginii, himo ndaara nder yenaande nden. 12 O yi'i malaa'ikaaɓe ɗiɗo ɓorniiɓe daneeji no jooɗii ka furee Iisaa on waalinoo ɗon, goɗɗo on telen ka hoore, oya on telen ka koyɗe.
13 Ɓen wi'i mo: «Debbo ko honɗun wullataa?»
Kanko debbo on o jaabii ɓe, o wi'i: «Ko fii ɓe ittii ɗoo Koohoojo an on, mi andaa ka o waɗiraa.» 14 E nder ko o wi'ata ɗun kon, o yeƴƴitii, o yi'i Iisaa no darii, kono tawi o andaa wonde ko Iisaa non.
15 Onsay Iisaa wi'i mo: «Debbo ko honɗun wullataa e ko hombo ɗaɓɓitataa?»
Nde tawnoo himo sikka ko golloowo ka tutateeri, o wi'i mo: «Koohoojo si tawii ko an naɓi mo, haray yeeto lan ko honto waɗuɗaa mo, mi yahana mo.»
16 Iisaa wi'i mo kadi fahin: «Mariyama!»
Debbo on fewti mo, wi'i e haala Yahuudiyanke: «Rabbunii!» (Ko woni ɗun ko «Karamoko'en».)
17 Kono Iisaa wi'i mo: «Wota a jogito lan, ko fii mi ƴentaali taho ka Ben an. Kono yahu ka musiɓɓe an ɓen, wi'aa ɓe wonde miɗo ƴentude ka Ben an e ka Ben mon, ka Alla an e ka Alla mon.» 18 Onsay kanko Mariyama Magaduuna o yahi, o wi'i taalibaaɓe ɓen wonde o yi'ii Koohoojo on, awa kadi kanko Iisaa o yewtii mo ɗun.
Fii no Iisaa Feeɲirani Sahaabaaɓe ɓen
(Mat. 28.16-20; Mrk. 16.14-18; Luk. 24.36-49)
19 E alat kiikiiɗe, ɗun ko ɲalaande aranere e nder yontere nden, tawi taalibaaɓe ɓen sokii baafe ɗen ka ɓe woni ɗon sabu kulol ngol ɓe huli Yahuudiyankeeɓe ɓen ngol. Onsay Iisaa ari darii hakkunde maɓɓe, o wi'i ɓe: «Yo jam wonu e mon!» 20 Ɓay wonii o wi'ii ɗun, onsay o holli ɓe juuɗe makko ɗen e beccal makko ngal. Taalibaaɓe ɓen weltii fii ko ɓe yi'i Koohoojo on kon.
21 Iisaa wi'i ɓe kadi fahin: «Yo jam wonu e mon! Min kadi mi nulirii on wano Baabaajo on nulirimmi non!» 22 Ɓawto ɗin konguɗi, o wutti e hoore maɓɓe, o wi'i ɓe: «Jaɓee *Ruuhu Seniiɗo on. 23 Ɓe yaafaniɗon junuubaaji mun woo, ɗi yaafante ɓe. Ɓe on yaafanaaki junuubaaji mun woo, haray ɗi yaafaaka.»
Fii Sikkitannde Tooma nden
24 Tawi Tooma jammaaɗo Siwtaaɗo tawdaaɗo e sappoo e ɗiɗooɓe ɓen wondaa e maɓɓe fewndo ko Iisaa ari. 25 Onsay taalibaaɓe heddiiɓe ɓen wi'i mo: «Men yi'ii Koohoojo on!»
Kono o wi'i ɓe: «Si mi yi'aali batte peŋe ɗen ka juuɗe makko, mi fawa hondu an ndun e batte ɗen peŋe, mi fawa kadi jungo an ngon ka beccal makko, haray mi hoolotaako few.»
26 Ɓay yontii, tawi taalibaaɓe Iisaa ɓen no ka suudu kadi, tawi hiɓe wondi e Tooma. Onsay Iisaa ari darii hakkunde maɓɓe, tawi baafe ɗen no sokii, o wi'i ɓe: «Yo jam wonu e mon!» 27 E hoore ɗun o wi'i Tooma: «Ɓannu ɗoo hondu maa ndun, ndaaraa juuɗe an ɗen, ɓannaa kadi jungo maa ngon, meemaa beccal an ngal. Wota a wonu mo hoolotaako, kono gomɗin!»
28 Onsay Tooma jaabii mo, wi'i: «Joomi an e Alla an!»
29 Iisaa wi'i mo kadi: «Ko ɓay a yi'ii lan si hooliɗaa. Kono maloore wonanii ɓen hooliiɓe ɓe yi'aali!»
30 Iisaa waɗii kadi maandeeji hawniiɗi goo ɗuuɗuɗi e tawnde taalibaaɓe makko ɓen, ɗi windaaki e ndee deftere. 31 Kono ɗunɗoo ko windanaa ko fii no gomɗiniron wonde ko Iisaa woni *Almasiihu on e *Ɓiɗɗo Alla on, e fii no heɓiron ngurndan e nder gomɗingol innde makko nden.