21
Fii no Iisaa Feeɲirani Taalibaaɓe mun ɓen ka Daande Weendu
Ɓawto ɗun Iisaa feeɲitani kadi taalibaaɓe mun ɓen e daande nduu *Weendu Tiberiyaada. E hino no o feeɲirani ɓe. Tawi Sim'uunu Petruusu e Tooma jammaaɗo Siwtaaɗo e Natanayiila oo mo Kanaa, ɗun ko e nder Jaliilu, e ɓiɓɓe oo wi'eteeɗo Zabadii e taalibaaɓe makko ɗiɗo goo no wondi. Sim'uunu Petruusu wi'i ɓe: «Miɗo yaade yungugol.»
Kamɓe kadi ɓe wi'i mo: «Menen kadi men yaaday e maa.» Ɓe yalti, ɓe yahi, ɓe bakoyii ka laakun. Laatii e on jemma ɗon ɓe nangaali hay huunde.
Ɓay weetii, tawi Iisaa no darii ka daande weendu, kono tawi taalibaaɓe ɓen andaa wonde ko Iisaa. Kanko Iisaa o wi'i ɓe: «Fayɓe on heɓaali hay lingii?»
Ɓe jaabii mo: «Hay gootii!»
Onsay o wi'i ɓe: «Bugoree *jalaaji ɗin ka sengo ɲaamo laakun kun, on heɓay!» Ɓe bugii ɗi, tawi hakkee ko liƴƴi ɗin ɗuuɗi, ɓe alaa feere pooɗugol jalaaji ɗin.
Onsay taalibaajo mo Iisaa yiɗunoo on wi'i Petruusu: «Ko Joomi on nii!» Nde Sim'uunu Petruusu nanirnoo wonde ko Joomi on nii, o ɓornii dolokke makko on, ko fii hari himo ɓortii, onsay o iwi ka laana o cikkii ka nder ndiyan. Ɓeya taalibaaɓe ardi e laakun kun e nder pooɗorgol jalaaji ɗin e hoore hiɗi heewi tew liƴƴi, ko fii hari hiɓe woɗɗitori pencen on wa sogone teemeɗɗe ɗiɗi. Ɓay wonii ɓe tippike ka leydi, ɓe yi'i ɗon liƴƴi no fawii e hoore yiite, wondude e bireedi.
10 Iisaa wi'i ɓe: «Addee goɗɗi e liƴƴi ɗi nanguɗon jooni ɗin.»
11 Onsay Sim'uunu Petruusu ƴawi ka laakun, o pooɗi jalaaji ɗin, o tippini ka leydi. Tawi ɗin jalaaji no heewi liƴƴi njani yonuɗi teemedere e cappanɗe jowi e tati. Fii kala non hiɗi ɗuuɗunoo, kono jalaaji ɗin seekaaki. 12 Iisaa wi'i ɓe: «Aree ɲaamon.» Laatii hay gooto e taalibaaɓe ɓen suusaali mo landaade wi'a: «Ko an hombo nii?» Ko fii hari hiɓe andi ko Joomi on. 13 Onsay Iisaa ɓadii, o ƴetti bireedi on e liƴƴi ɗin, o jonni ɓe. 14 Tawi ko tammun ɗun non Iisaa no feeɲana taalibaaɓe mun ɓen gila o immintinaa e hakkunde mayɓe ɓen.
Fii Kaliifu mo Iisaa Halfini Petruusu on
15 Ɓay ɓe gaynii ɲaamude, Iisaa wi'i Sim'uunu Petruusu: «Ko an yo Sim'uunu mo Yuunusa, e hara hiɗa yiɗi lan ɓuri ɓee ɗoo?»
O jaabii mo, o wi'i: «Hiiyii Joomi an, hiɗa andi miɗo yiɗu-maa.»
Onsay Iisaa wi'i mo: «Awa danko baaloy an koy.»u 21.15-17 Ko wonaa wi'eede «baaloy» ɗoo ko jokkuɓe Iisaa ɓen.
16 Iisaa wi'i mo kadi: «Enee Sim'uunu mo Yuunusa, hiɗa yiɗimmi?»
Kanko Sim'uunu o jaabii mo, o wi'i: «Hiiyii Joomi an, hiɗa andi miɗo yiɗu-maa.»
Onsay Iisaa wi'i mo: «Awa aynu baali an ɗin.»
17 O wi'i mo kadi tammun: «Sim'uunu mo Yuunusa, e hara hiɗa yiɗi lan?»
Ɗun aanini Petruusu fii ko o wi'i mo kon tammun si himo yiɗi mo. O jaabii mo, o wi'i: «Joomi an, hiɗa andi kala huunde. Hiɗa andi miɗo yiɗu-maa.»
Iisaa wi'i mo kadi: «Awa danko baali an ɗin. 18 Ko fii ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, wa fewndo ko wonnoɗaa suka, a daditantono hoore maa dolokke maa on, yahaa ka faalaɗaa. Kono si a nawyoyii, a fontay juuɗe maa ɗen, goɗɗo dade, o naɓe ka a faalanooka.» 19 Tawi ko o wi'iri ɗun, ko fii hollugol ko mayde honde Petruusu maayata fii mawningol Alla. Ɓay o gaynii yewtude mo ɗun, o wi'i mo: «Jokkan!»
20 Kanko Petruusu o yeƴƴitii, o yi'i oo taalibaajo mo Iisaa yiɗi ka jokkata ɓe, ɗun ko oo liiƴinooɗo ka ɓernde Iisaa fewndo ko ɓe ɲaamaynoo, o wi'i: «Koohoojo ko hombo woni wattoowo on e joge.» 21 Ɓay o yi'ii mo, kanko Petruusu, o wi'i Iisaa: «Oo ɗoo non Joomi an, ko honɗun heɓoyta mo?»
22 Iisaa jaabii mo, wi'i: «Si miɗo faalaa o wona haa nde mi artoyi, haaju maa e ɗun? An jokkan tun!» 23 E hoore ɗun, kan haala jonnondiraa e hakkunde musiɓɓe ɓen wonde on taalibaajo maayataa. E hara-le Iisaa wi'aali mo wonde on maayataa, kono ko o wi'i ko: «Si miɗo faalaa o wona haa nde mi artoyi, haaju maa e ɗun?»
24 Ko on taalibaajo seeditii fii ɗin piiji windi ɗi. Awa hiɗen andi nden seeditoore makko ko goonga. 25 Iisaa waɗuno piiji goo kadi buy. Si men winduno ɗun men fensiti, mi sikkaano si ɗen defte ɗe men windaynoo heƴayno e aduna on.

u21:15 21.15-17 Ko wonaa wi'eede «baaloy» ɗoo ko jokkuɓe Iisaa ɓen.