3
Fii Waaju Yaayaa ngun
(Mat. 3.1-12; Mrk. 1.1-8; Yhn. 1.19-28)
Ka laamu Tibariiyu heɓi duuɓi sappoo e jowi ɗon, ɗun ko lanɗo mawɗo Roomu on, fewndo onsay hari ko Pilaatu Pontii woni lanɗo diiwal Yahuuda ngal, tawi ko *Heroodu laamii diiwal Jaliilu ngal, tawi ko Filiipu miɲɲiraawo makko on kadi laamii ɗee leyɗe ɗoo, ɗun ko Ituuriiya e Taraahuuniti, tawi ko Lisaaniiyu laamii diiwal Abiliiya ngal, fewndo Hannaana e Qayaafa wonnoo *yottinooɓe mawɓe sadaka, Allaahu on daalanno Yaayaa mo Zakariyaa'u ka wulaa. Onsay Yaayaa yahi daande Yurdayniwol fow himo waajoo yimɓe ɓen yo ɓe aru ɓe *lootee maande tuubuubuyee fii yo junuubaaji maɓɓe ɗin yaafe wano windori non ka deftere fii ɗii konguɗi annabi *Isaaya:
«Kaa hawa ko hawa ewnotooɗo ka wulaa, wi'a:
Moƴƴinee laawol Joomiraaɗo on,
fewnon juri makko ɗin.
Ayɗe ɗen fow uddete,
pelle njane e tosooke ɗen fow joltinee.
Ɗate ɓoyliiɗe ɗen fewnee,
laawi kaanuɗi ɗin newɗinee.
Kala neɗɗanke yi'ay kisiyee iwruɗo ka Alla on.»d 3.6 Isa. 40.3-5
O wi'ayno ɗin jamaaji arayɗi e makko fii *lootegol maande tuubuubuyee: «Ko onon yo iwdi kuura! Ko hombo tindini on dogugol tikkere aroyaynde nden? Awa yo kuuɗe mon ɗen hollu wonde on tuubii. Hara on hooloraali wi'ugol wonde ko Ibraahiima woni maama mon, ko fii mi andinii on, Alla no waawi wattude ɗee kaaƴe ɗoo ɓiɓɓe Ibraahiima. Toode teenirde nden no waalii ka binde leɗɗe. Kala leggal ngal rimataa ɓiɓɓe moƴƴuɓe, ngal soppete, ngal bugee ka yiite!»
10 Onsay yimɓe ɓen landii mo: «Ko honɗun men waɗata jooni?»
11 O jaabii ɓe: «Kala marɗo dolokkaaji ɗiɗi yo sendodu ɗi e mo maraa. Kala jogiiɗo kadi ɲaametee yo o warru wano non.»
12 Ƴantooɓe* sagalle ɓen ari e makko fii lootegol maande tuubuubuyee, ɓe wi'i mo: «Karamoko, ko honɗun men haani waɗude?»
13 O wi'i ɓe: «Wota on ƴantu toonin ko yamiraɗon kon.»
14 Suufaaɓe goo kadi landii mo: «Menen-le, ko honɗun men haani waɗude?»
O jaabii ɓe: «Wota on jattu hay gooto kaalisi, wota on ittin hay gooto e hoore tooɲe, yo njoddi mon ndin yonu on.»
15 Tawi mo bee e maɓɓe no miijotonoo ka ɓernde mun si tawii wonaa Yaayaa woni *Almasiihu on, ko fii hari jamaa on no sabbinoo on. 16 Kanko Yaayaa o jaabii ɓe, o wi'i: «Min, ko ndiyan mi woni on lootirde, kono ɓurɗo lan doole on, mo mi hewtaa hay firtugol ɓoggi paɗe mun, no arude. On non ko *Ruuhu Seniiɗo on e yiite o lootirta on. 17 Himo jogii feeteewo makko ngon ka jungo, ko o hentinira beteɗ 3.17 Maa: «gete». makko on, o mooɓa ɲaametee on ka beembal makko, o sunnira foron on yiite nge ɗaanotaako.»
18 Tawi Yaayaa no feɲɲinanaynoo jamaa on Kibaaru Moƴƴo wondude e waajuuji heewuɗi. 19 Kono ɓay Yaayaa felii *Heroodu lanɗo diiwal ngal, sabu ko on resi sonnaajo yumma-gooto mun on kon, ɗun ko debbo wi'eteeɗo Heroodiiya, wondude e kala bonnereeji ɗi o waɗaynoo, 20 onsay Heroodu ɓeyditiri ɗun hendagol Yaayaa, soka mo.
Fii no Iisaa Lootiraa
(Mat. 3.13-17; Mrk. 1.9-11)
21 Fewndo ko jamaa on fow ari fii lootegol maande tuubuubuyee, Iisaa kadi lootoraa. Fewndo ko o du'otoo, kammu ngun udditii, 22 Ruuhu Seniiɗo on ƴetti mbaadi gabooru tippii e makko. Onsay hawa nanii ka kammu, no wi'a: «Ko an woni Ɓiɗɗo an yiɗaaɗo on, miɗo weltor-maa.»
Fii Iwdi Iisaa ndin
(Mat. 1.1-17)
23 Ko Iisaa fuɗɗii waajaade, ko wa mo duuɓi cappanɗe tati. Ko o tuumanooɗo wonugol geɗal Yuusufu, on ɓiɗɗo Helii, 24 mo Matsaata, mo Lewi, mo Malkii, mo Yannaa, mo Yuusufu, 25 mo Mataasiyaa, mo Amuusa, mo Naahuuma, mo Haslii, mo Najji, 26 mo Maasa, mo Mataasiyaa, mo Sim'ii, mo Yuusuka, mo Yahuuza, 27 mo Yuuhanna, mo Reesa, mo Zarubaabila, mo Sa'alti'iila, mo Neerii, 28 mo Malkii, mo Addii, mo Qusaama, mo Almudaama, mo Iiri,
 
29 mo Yuusii, mo Aliyaasaru, mo Yuriima, mo Matsaata, mo Lewi, 30 mo Sim'uunu, mo Yahuuda, mo Yuusufa, mo Yuunaana, mo Alyaqiima, 31 mo Malayaa, mo Maynaana, mo Mataasa, mo Naasaana, mo Daawuuda, 32 mo Yassaa'u, mo Obiida, mo Bo'aaza, mo Salmaana, mo Nahasuuna, 33 mo Ammiina-Daaba, mo Adumiina, mo Arnii, mo Hasruunu, mo Faarisa, mo Yahuuda,
 
34 mo Yaaquuba, mo Issaaqa, mo Ibraahiima, mo Taaraha, mo Naahuura, 35 mo Seruuja, mo Ra'uwa, mo Faalaja, mo Aabira, mo Saalaha, 36 mo Kiinaana, mo Arfaksaada, mo Saama, mo Nuuhu, mo Laamaka, 37 mo Matuusaalaha, mo Hanuuka, mo Yaarada, mo Mahalaliila, mo Kiinaana, 38 mo Anuusa, mo Siita, mo *Aadama, mo Allaahu on.

d3:6 3.6 Isa. 40.3-5

ɗ3:17 3.17 Maa: «gete».