4
Fii no Ibuliisa Ndarndori Iisaa
(Mat. 4.1-11; Mrk. 1.12-13)
Iisaa iwi Yurdayniwol no heewi *Ruuhu Seniiɗo on. Ruuhu on nawri mo ka wulaa. Ko ton Ibuliisa ndarndii mo fodde balɗe cappanɗe nay. O ɲaamaali hay fus e nder ɗen balɗe ɗon fow. Ɓawto ɗun o weelaa.
Onsay Ibuliisa wi'i mo: «Si tawii ko a *Ɓiɗɗo Alla, yamir ndee hayre yo nde wontu ɲaametee.»
Iisaa jaabii mo, wi'i: «No windii wondema: ‹Neɗɗo hinaa ɲaametee tun wuurirta.› »e 4.4 Yaɲ. 8.3
Onsay Ibuliisa naɓi mo ka ɓuri toowude, o holli mo laamateeriiji aduna on fow yeru hinƴaango yiitere. O wi'i mo: «Mi jonnete laamu e hoore majji ɗi fow wondude e darja majji on, ɓay mi jonnanooma ɗi, awa-le mi okkay ɗi mo mi faalanaa woo. Si tawii a sujjanii lan, ɗii fow wontante.»
Iisaa jaabii mo, wi'i: «No windii wondema: ‹Ko Alla Joomiraaɗo maa on sujjantaa, rewaa mo kanko tun.› »f 4.8 Yaɲ. 6.13
Ibuliisa nawri mo kadi Yerusalaam, joɗɗinoyi mo ka hoore warɲakere *juulirde mawnde, o wi'i mo: «Si tawii ko a Ɓiɗɗo Alla, hocco ɗon, cikkoɗaa ka leydi, 10 ko fii no windii wondema: ‹O yamiray malaa'ikaaɓe makko ɓen fii maa, yo ɓe reene, 11 awa kadi ɓe tamborte juuɗe maɓɓe ɗen fii wota koyngal maa ngal feggo e hayre.› »g 4.11 Zab. 91.11-12
12 Iisaa jaabii mo, wi'i: «No windii wondema: ‹Wota a ndarndo Joomiraaɗo on, on Alla maa.› »h 4.12 Yaɲ. 6.16
13 Ɓay Ibuliisa lannii mo ndarndaade e ɗii ɗoo fow, o pottitii mo haa o eɓɓa feere goo.
Fii Golle Iisaa ɗen Jaliilu
(Mat. 4.12-17; Mrk. 1.14-15)
14 Iisaa yiltodi e bawgal Ruuhu Allaahu on ka diiwal Jaliilu. Fii makko andii e nokkeeli heeduɗi ɗon ɗin fow. 15 O jannayno ka juulirɗe maɓɓe. Yimɓe ɓen fow manti mo.
16 O yahi Naasirata ka o ne'aa ɗon. E *ɲalaande fowteteende nden, ɗun ko asewe, o naati ka juulirde wano o woowiri non. O immii fii jangugol. 17 O jonnaa deftere annabi Isaaya nden, o udditi nde, o hawrondiri e cortewol ka ɗunɗoo windii:
18 «Ruuhu Joomiraaɗo on no e hoore an,
sabu ko min woni Suɓaaɗo on
fii feɲɲinangol miskinɓe ɓen Kibaaru Moƴƴo on.
O nelii lan
fii hollitugol nangaaɓe ɓen hettugol hoore mun,
hollita bumɓe ɓen hettugol giiɗe mun ɗen,
hollita njaggaaɓe ɓen kadi hettugol hoore mun,
19 e fii humpitugol on ndee hitaande nde Joomiraaɗo on waɗi moƴƴere mun nden e mun.»i 4.19 Isa. 61.1-2
20 Ontuma o ɲobbi deftere nden, o jonni nde wallitotooɗo on, o jottii. Tawi yimɓe ɓen fow ka nder juulirde no punnii mo. 21 Onsay o wi'i ɓe: «Oo daaluyee mo nanirɗon noppi mon ɗin laatike hande.» 22 Fow seeditanii mo, ŋalɗidi e ɗin konguɗi makko moƴƴi ɗi o yewtaynoo, hiɓe wi'a: «Wonaa ɓiɗɗo Yuusufu on nii?»
23 Iisaa wi'i ɓe: «Miɗo andi on wowlanay lan ngol tindol ɗoo: Ɲawndoowo, ɲawndu hoore maa tigi. Kala ko men nani waɗii Kafernahuum, waɗu ɗun kadi ka leydi maa ɗoo.» 24 O wi'i ɓe kadi: «Mi wowlanay on haqiiqa, annabaajo hay e gooto teddinaaka ka leydi mun. 25 E hino goonga ko mi woni on wowlande: E fewndo jamaanu Iiliiya, hari keynguuɓe buy no woodi e nder leydi Isra'iila. Ko fewndo onsay wonnoo duuɓi tati e lebbi jeegoo kammu ngun no uddii ndiyan ɗan toɓɓaali, heege tiiɗunge waɗi e leydi ndin fow, 26 kono hari Iiliiya nulaaka e hay gooto e ɓen keynguuɓe, si hinaa e debbo keynguujo mo Sarfati, ɗun ko e nder leydi Siduuna. 27 Tawi kadi e fewndo jamaanu annabi Iliyaasa, ɓe ɗamajan buy no leydi Isra'iila, kono hari hay gooto e maɓɓe sellinaaka, si hinaa oo Siriyankeejo wi'eteeɗo Na'amaana.»
28 Ɓay ɓe nanii ɗii konguɗi makko, wonnooɓe ka nder juulirde ɓen fow tikki. 29 Ɓe immii, ɓe duɲiri mo ka ɓaawo saare, ɓe naɓi mo haa ka fello ngon ƴellitii ɗon fii bugagol mo ley. Tawi nden saare ko e falo ngon fello darnaa. 30 Kono o ukkitii hakkunde maɓɓe, o feƴƴi, o yahi.
Fii no Iisaa Raɗori Jinna, Ɲawndiri Ɲabbeeli Buy
(Mrk. 1.21-28)
31 Iisaa yahi Kafernahuum, nden saare ko jeyaande e diiwal Jaliilu, himo janna e ɲalaande fowteteende nden, ɗun ko aseweere nden. 32 Ko o jannaynoo kon ŋalɗini jamaa on, sabu himo wowliraynoo bawgal.
33 Tawi no ka nder juulirde ton neɗɗo mo jinnawii bonngii nangi, on sonki, wi'i: 34 «Hey, ko honɗun faalanaɗaa men, an Iisaa oo jeyaaɗo Naasirata? Hara ko mulugol men aranɗaa? Min miɗo andi ko hombo wonu-maa, ko a *Seniiɗo mo Alla!»
35 Onsay Iisaa yamiri ngii, wi'i: «Fanku, yaltaa e oo neɗɗo!» Jinnawii ngin liɓi mo hakkunde maɓɓe, ngii yalti e makko, ngii barminaali mo.
36 Fow ŋalɗi, no wi'indira: «E ko honɗun woni ngol kongol? Oo no yamira jinnaaji bonɗi ɗin e hoore doole e bawgal, ɗi yalta!» 37 Kibaaru fii makko lolli e nokkeeli heeduɗi ɗon ɗin fow.
38 Ɓay o iwii ka juulirde, o yahi ka galle Sim'uunu. Tawi esiraawo Sim'uunu suddiiɗo on no nawni nawnaare nguli-ɓandu tiiɗuki. Ɓe torii mo kanko Iisaa ballal. 39 O ugginii e hoore makko, o yamiri nawnaare nden, nde yalti e makko. Ɗon kisan on immii, o woni e kurkanagol ɓe.
40 Ɓay naange ngen mutii, kala marnooɓe ɲawɗo noone ɲaw fow, ɓe addi ɓe e makko. O *fawi juuɗe makko ɗen e hoore mo kala e maɓɓe, o sellini ɓe. 41 Tawi kadi jinnaaji no yaltude e buy e maɓɓe, hara hiɗi sonka, wi'a: «Ko an woni Ɓiɗɗo Alla on!» Kono o toŋani ɗi, o salii ɗi wowla, ɓay hari hiɗi andi ko kanko woni *Almasiihu on.
42 No weetirnoo bimbi, Iisaa yalti yaari e nokkuure wulɗinnde. Jamaaji ɗin woni e ɗaɓɓitugol mo, ɓe ari haa e makko. Ɓe faalaa mo tongude ɗon, hara o accaali ɓe ɗon. 43 Kono o wi'i ɓe: «Bee mi feɲɲinana ɗeya ca'e kadi Kibaaru Moƴƴo on, ɗun ko kibaaru fii *laamu Alla ngun, sabu ko fii ɗun mi neliraa.» 44 Onsay o woni e waajagol ka juulirɗe diiwal Yahuuda.

e4:4 4.4 Yaɲ. 8.3

f4:8 4.8 Yaɲ. 6.13

g4:11 4.11 Zab. 91.11-12

h4:12 4.12 Yaɲ. 6.16

i4:19 4.19 Isa. 61.1-2