3
Fii no Yaayaa Lootiraynoo Maande Tuubuubuyee Waajo
(Mrk. 1.1-8; Luk. 3.1-18; Yhn. 1.19-23)
Ko e on saa'i ɗon, Yaayaa *lootoowo maande tuubuubuyee on feeɲi, tawi himo waajoo ka wulaa diiwal Yahuuda, himo wi'a: «Tuubee, ko fii laamu kammu ngun ɓadike!» Tawi ko fii makko annabi *Isaaya wowlunoo, o wi'i:
«Kaa hawa ko hawa ewnotooɗo ka wulaa, wi'a:
‹Moƴƴinee laawol Joomiraaɗo on,
fewnon juri makko ɗin!› »ɗ 3.3 Isa. 40.3
Tawi dolokke Yaayaa on ko leeɓi ngelooba, dattol keeci makko ɗin ko guri. Tawi ko kanu e njuuri buruure o ɲaamata. Hoɗuɓe Yerusalaam ɓen e ɓe ka diiwal Yahuuda ɓen fow e koɗooli hunduɗi Yurdayniwol ɗin fow ari e makko. Ɓe qirritii junuubaaji maɓɓe ɗin, o looti ɓe maande tuubuubuyee ka maayo Yurdayniwol.
Ɓay o yi'ii *Fariisiyaaɓe e *Sadduusiyaaɓe buy no arude fii *lootegol maande tuubuubuyee, o wi'i ɓe: «Ko onon yo iwdi kuura! Ko hombo tindini on dogugol tikkere aroyaynde nden? Awa yo kuuɗe mon ɗen hollu wonde on tuubii. Hara on hooloraali wi'ugol wonde ko Ibraahiima woni maama mon, ko fii mi andinii on, Alla no waawi wattude ɗee kaaƴe ɗoo ɓiɓɓe Ibraahiima. 10 Toode teenirde nden no waalii ka binde leɗɗe. Kala leggal ngal rimataa ɓiɓɓe moƴƴuɓe, ngal soppete, ngal bugee ka yiite!
11 «Min ko ndiyan mi woni on lootirde maande tuubuubuyee. Kono on aroyoowo ɓaawo an no ɓuri lan doole, awa kadi mi hewtaa hay solugol paɗe makko ɗen. On non ko *Ruuhu Seniiɗo on e yiite o lootirta on. 12 Himo jogii feeteewo makko ngon ka jungo ko o hentinira betee 3.12 Maa: «gete». makko on, o mooɓa ɲaametee on ka beembal makko, o sunnira foron on yiite nge ɗaanotaako.»
Fii no Iisaa Lootiraa
(Mrk. 1.9-11; Luk. 3.21-22)
13 Onsay Iisaa iwri Jaliilu, o ari Yurdayniwol ka Yaayaa, fii yo on lootu mo. 14 Kono Yaayaa salii, wi'i: «Ko min haani arude yo a lootan! Kono an a arii yo mi loote!» 15 Kono Iisaa jaabii mo wi'i: «Accu wonira non, ko fii ko nii haanirani en timmingol peewal ngal fow.» Ko e hoore ɗun Yaayaa jaɓi mo lootude. 16 No Iisaa gayniranoo looteede, o ƴawi ka ndiyan, tun kammu ngun udditii, o yi'i Ruuhu Allaahu on no tippora e makko wa gabooru. 17 Onsay hawa nanii ka kammu, no wi'a: «Ko oo woni Ɓiɗɗo an Yiɗaaɗo, mo mi weltori on!»

ɗ3:3 3.3 Isa. 40.3

e3:12 3.12 Maa: «gete».