4
Fii no Ibuliisa Ndarndori Iisaa
(Mrk. 1.12-13; Luk. 4.1-13)
Ɓawto ɗun, Ruuhu Allaahu on nawri Iisaa ka wulaa fii no Ibuliisa ndarndora mo. O hoori balɗe cappanɗe nay, jemma e ɲalorma. Ɓawto ɗun o weelaa. Ndarndotooɗo on ɓadii mo, wi'i: «Si tawii ko a *Ɓiɗɗo Alla, yamir ɗee kaaƴe yo ɗe wontu ɲaametee.»
Iisaa jaabii: «No windii wondema: ‹Neɗɗo hinaa ɲaametee tun wuurirta, kono ko kala konguɗi iwruɗi ka Alla.› »f 4.4 Yaɲ. 8.3
Ibuliisa nawri mo kadi ka saare hormorde, ɗun ko Yerusalaam, o joɗɗinoyi mo ka hoore warɲakere *juulirde mawnde, o wi'i mo: «Si tawii ko a Ɓiɗɗo Alla, hocco ɗon cikkoɗaa ka leydi, ko fii no windii wondema: ‹O yamiray malaa'ikaaɓe makko ɓen fii maa, ɓe tamboro-maa juuɗe maɓɓe ɗen, fii wota koyngal maa ngal feggo e hayre.› »g 4.6 Zab. 91.11-12
Iisaa jaabii mo wi'i: «No windii kadi wondema: ‹Wota a ndarndo Joomiraaɗo on, on Alla maa.› »h 4.7 Yaɲ. 6.16
Ibuliisa nawri mo kadi e fello toowungo fota, o holli mo laamateeriiji aduna on fow e darja mun. O wi'i mo: «Mi okkete ɗun fow si a jiccike, a sujjanii lan.»
10 Iisaa jaabii, wi'i: «Pottito, yo Ibuliisa, ko fii no windii: ‹Ko Alla Joomiraaɗo maa on sujjantaa, rewaa mo kanko tun.› »i 4.10 Yaɲ. 6.13
11 Onsay Ibuliisa pottitii mo. Ɓawto ɗun malaa'ikaaɓe ɓadii Iisaa fii kurkanagol mo.
Fii Ardu Iisaa ndun Jaliilu e Kafernahuum
(Mrk. 1.14-15; Luk. 4.14-15)
12 Ɓay Iisaa andii Yaayaa wattaama e joge, o yahi Jaliilu. 13 O eggi Naasirata, o yahi, o hoɗoyi Kafernahuum ka daande weendu ka kernidi ɗon e Zabuluunu e Naftali, 14 fii no ko daaliranoo annabi Isaaya kon laatora, wonde:
15 «Ko an yo leydi Zabuluunu e Naftali
leyɗe wonɗe ka daande weendu,
gaɗa Yurdayniwol,
ɗun ko Jaliilu ka ɗiya leƴƴi hoɗi e mun.
16 Oo jamaa wonɗo e nder niwre
yi'ii ndaygu moolanaangu,
e hoore ɓen jooɗiiɓe e ndin leydi
ndi ɗowdi mayde woni e mun,
ndaygu jalbanii ɓe.» j 4.16 Isa. 8.23 e 9.1
17 Gila ɗun Iisaa fuɗɗii waajaade, wi'a: «Tuubee, ko fii laamu kammu ngun ɓadike!»
Fii Ɓe Iisaa Adii Noddude ɓen
(Mrk. 1.16-20; Luk. 5.1-11)
18 E nder ko o yiilotoo e daande *Weendu Jaliilu ndun kon, o yi'i musiɓɓe ɗiɗo no bugoo *jalaaji ka weendu, tawi ɓen ko yungooɓe: goɗɗo on no wi'ee Sim'uunu, mo o jammoyta Petruusu, oya on no wi'ee Andaraawu, miɲɲiraawo makko kanko Sim'uunu on. 19 O wi'i ɓe: «Jokkee lan, mi wattay on yungooɓe yimɓe.» 20 Ɗon kisan ɓe acciti jalaaji ɗin, ɓe jokki mo.
21 E nder yaadu maɓɓe ndun, Iisaa yi'i musiɓɓe ɗiɗo goo kadi, tawi ɓen ko Yaaquuba e miɲan mun Yuuhanna, ɓen ko ɓiɓɓe Zabadii. Tawi ɓen no wondi e ben mun Zabadii ka nder laana, hiɓe moƴƴintina jalaaji maɓɓe. Kanko Iisaa o noddi ɓe. 22 Ɗon kisan ɓe acci ɗon laana kan e ben maɓɓe, ɓe jokki mo.
23 Tawi Iisaa no yiiloo e nder Jaliilu fow, janna ka nder juulirɗe, waajoo fii Kibaaru Moƴƴo *laamu Alla ngun, e himo ɲawndora kala noone ɲabbeeli e nawnaaje yimɓe ɓen. 24 Fii makko andii e nder Sirii on fow. O addanaa kala tampirɗo nawnaare e noonee muuseendiiji e ɓe jinna e iirotooɓe e maaya-ɓanduuɓe, o ndikkini ɓe. 25 Jamaa moolanaaɗo iwruɗo Jaliilu e *Dekapooli e Yerusalaam e diiwal Yahuuda ngal e ɓe gaɗa Yurdayniwol jokki mo.

f4:4 4.4 Yaɲ. 8.3

g4:6 4.6 Zab. 91.11-12

h4:7 4.7 Yaɲ. 6.16

i4:10 4.10 Yaɲ. 6.13

j4:16 4.16 Isa. 8.23 e 9.1