8
Fii no Iisaa Ɲawndiri mo Ɗamajan
(Mrk. 1.40-45; Luk. 5.12-16)
Ɓay wonii Iisaa tippike ka fello, jamaa moolanaaɗo jokki mo. Onsay mo ɗamajan ari jiccii yeeso makko, wi'i: «Koohoojo, si hiɗon faalaa, hiɗon waawi lan sellinde, mi laaɓa.» Iisaa fonti jungo mun ngon, meemi mo, wi'i: «Miɗo faalaa, laato selluɗo, laaɓaa.» Ɗon kisan o selli ɗamajan ɗan, o laaɓi. E hoore ɗun Iisaa wi'i mo: «Reeno wota a wowlan ɗun hay gooto, kono yahu hollitoyoɗaa *yottinoowo sadaka on, ittaa sadaka wano Muusaa yamiri non, fii yo ɗun wonan ɓe seedee.»
Fii no Iisaa Selliniri Kurkaadu Suufaajo
(Luk. 7.1-10; Yhn. 4.43-54)
Ɓay wonii Iisaa naatii Kafernahuum, hooreejo suufaaɓe teemedere ɓadii mo, jeeji, wi'i: «Koohoojo, kurkaadu an ndun no waalii ka suudu, ɓandu makko ndun no maayi, awa kadi himo tampi fota.»
Iisaa wi'i mo: «Mi yahay, mi sellina mo.»
Onsay kanko hooreejo suufaaɓe ɓen o jaabii mo, o wi'i: «Koohoojo, mi foddaa e mo'on ka suudu an. Kono maakee tun kongol gootol, kurkaadu an ndun ndikkay. Ko fii min tigi, ko mi wonɗo e ley kongol hooreeɓe goo, min kadi miɗo mari suufaaɓe wonɓe e ley kongol an. Si mi wi'ii goɗɗo e ɓen ‹yahu›, o yahay. Si mi wi'ii oya on ‹aru›, o aray. Awa kadi si mi wi'ii kurkaadu an ndun ‹waɗu ɗun›, ndu waɗay.»
10 Ɓay Iisaa nanii ɗun, o ŋalɗi, o wi'i jokkuɓe mo ɓen: «Ka haqiiqa mi andinii on, hay ka *Isra'iila'en mi yi'aali neɗɗo gomɗinirɗo wa oo. 11 Mi andinii on, ɗuuɗuɓe iwroyay funnaange e hirnaange, ɓe nafodoya e Ibraahiima e Issaaqa e Yaaquuba ka laamateeri kammu. 12 Kono haanunooɓe ronude laamateeri ndin ɓen bugete ka niwre ka ɓuri woɗɗude, ka wullaandu e ŋatindiro ɲiiƴe woni ton.»
13 Onsay Iisaa wi'i on hooreejo suufaaɓe ɓen: «Yahu, yo ɗun wonirane wano gomɗinirɗaa non.» E on saa'i tigi kurkaadu ndun sellinaa.
Fii no Iisaa Ɲawndiri Nawnuɓe buy
(Mrk. 1.29-34; Luk. 4.38-41)
14 Ɓawto ɗun Iisaa yahi ka galle Petruusu, o tawi esiraawo Petruusu suddiiɗo on no waalii nawnaare nguli-ɓandu. 15 O meemi jungo on ngon, nguli-ɓandu kin yalti e makko. Onsay on immii, o woni e kurkanagol Iisaa.
16 Ɓay niɓɓii, ɓe addani mo ɗuuɗuɓe ɓe jinna nangi, o raɗori ɗin jinnaaji kongol makko ngol, o sellini nawnuɓe ɓen fow. 17 Ko nii ko daaliranoo annabi Isaaya kon laatori, wonde:
«O ƴettii nawnaaje men ɗen,
o fawtike ɲabbeeli men ɗin.»r 8.17 Isa. 53.4
18 Ɓay Iisaa yi'ii jamaa hunduɗo mo on, o yamiri taalibaaɓe makko ɓen yo ɓe lumbitu gaɗa. 19 Jannoowo fii Sariya on goo ɓadii mo, wi'i: «Karamoko'en, mi jokkete kala ka yaaruɗaa.»
20 Iisaa jaabii mo wi'i: «Ndoni ɗin no mari gayɗe mun, awa kadi colli ɗin ka weeyo no mari ɲakkaaji mun, kono *Ɓii-Aaden on kan alaa hay ka fowtina hoore mun nden.»
21 Goɗɗo e taalibaaɓe ɓen wi'i mo: «Koohoojo, newnanee lan taho mi yaha, mi wattinoya ben an en.»
22 Kono Iisaa jaabii mo, wi'i: «Jokkan, accaa mayɓe ɓen wattina mayɓe mun ɓen.»
Fii no Iisaa Deeƴiniri Waabiliire nden
(Mrk. 4.35; Luk. 8.22-25)
23 Ɓawto ɗun Iisaa bakii ka laana, taalibaaɓe makko ɓen kadi jokki mo. 24 Onsay waabiliire tiiɗunde wondunde e hendu tippii ka weendu haa morlooɗe ndiyan ɗen watti diwude laana kan, tawi kanko himo ɗaanii. 25 Ɓe ari, ɓe findini mo, ɓe wi'i: «Koohoojo, dandu en, en mulay woni!»
26 O wi'i ɓe: «Ko fii honɗun hulanɗon, onon ɓee fanɗa-gomɗinalɓe?» Onsay o immii, o toŋani hendu ndun e morlooɗe ndiyan ɗen, deeƴaango tiiɗungo waɗi.
27 Ɓen ŋalɗi fota, ɓe wi'indiri: «Ko hombo woni oo? Ko fii hay keneeli ɗin e baharu on ɗoftoto mo!»
Fii no Jinnanooɓe Ɗiɗo Selliniraa
(Mrk. 5.1-20; Luk. 8.26-39)
28 Ɓay wonii o hewtoyii gaɗa weendu ndun, ɗun ko e ndii leydi ɓee Gadariyankooɓe, jinnaaɓe ɗiɗo sortii ka berɗe, ari fottugol e makko. Tawi hakkee ko ɓen hulɓinii, hay gooto suusataano rewude ɗon. 29 Ɓen sonki e makko, ɓe wi'i: «Ko honɗun faalanaɗaa men, an oo *Ɓiɗɗo Alla. E hara ko arduɗaa ɗoo ko fii lettugol men hara saa'i on hewtaali?»
30 Tawi wuro kose moolanaango no ooraynoo ka woɗɗitii ɓe. 31 Onsay jinnaaji ɗin jeeji mo, ɗi wi'i: «Si a raɗoto men, nawru men e ngoo wuro kose.»
32 O wi'i ɗi: «Yahee!» Onsay ɗi yalti e ɓen, ɗi naatoyi e nder ɗin koseeji. Tun, koseeji ɗin fow giddi ka falo, ɗi unoyii ka weendu, ɗi muli ka nder ndiyan. 33 Ornaynooɓe ɗi ɓen dogi, yahi ka saare, fillitoyii ko waɗi kon fow, tentinii ko heɓi ɓen jinnanooɓe kon. 34 Onsay yimɓe saare nden fow yalti fii fottugol e Iisaa. Nde ɓe yiirunoo mo, ɓe jeeji mo woɗɗitagol leydi maɓɓe ndin.

r8:17 8.17 Isa. 53.4