9
Fii no Iisaa Imminiri Maaya-Ɓanduujo
(Mrk. 2.1-12; Luk. 5.17-26)
Ɓawto ɗun Iisaa bakii ɗon e laana, o lumboyi weendu ndun, o yahi ka saare makko. Ɓe addani mo maaya-ɓanduujo waaliiɗo e ɓoggi-dimborɗi. Ɓay Iisaa yi'ii gomɗinal maɓɓe ngal, o wi'i maaya-ɓanduujo on: «Wakkilo yo boobo an. Junuubaaji maa ɗin yaafaama.»
Onsay woɓɓe e jannooɓe fii Sariya on wi'indiri: «Oo neɗɗo no hoynude Alla!»
Nde tawnoo Iisaa no andi miijooji maɓɓe ɗin, o wi'i ɓe: «Ko honɗun joganiɗon ɗii miijooji bonɗi ka ɓerɗe mon? Enee, hakkunde wi'ugol ‹junuubaaji maa ɗin yaafaama› e ‹immo yahaa›, ko honɗun e ɗii ɗoo ɓuri weeɓude? Fii no andiron wonde *Ɓii-Aaden on no mari bawgal ka aduna ɗoo fii yaafagol junuubaaji», o wi'i jukkuɗo on: «Immo ƴettaa ɓoggi-dimborɗi maa ɗin, hootaa ka maa.» On immii, o hooti ka makko. Ɓay jamaa on yi'ii ɗun, ɓe huli, ɓe mawnini Alla, on yeɗuɗo yimɓe ɓen sifa ngal bawgal.
Fii no Matta Jokkiri Iisaa
(Mrk. 2.13-17; Luk. 5.27-32)
Wa ko Iisaa iwata ɗon, o yi'i goɗɗo no wi'ee Matta no jooɗii ka ƴantirde sagalle. O wi'i mo: «Aru, jokkaa mi!» Kanko Matta o immii, o jokki mo.
10 Ɓawto ɗun, Iisaa jooɗii fii ɲaamugol ka suudu Matta, tawi *ƴantooɓe sagalle e junuubankeeɓe ɗuuɗuɓe no jooɗodi e makko, wondude e taalibaaɓe makko ɓen. 11 Ɓay *Fariisiyaaɓe ɓen yi'ii ɗun, ɓe wi'i taalibaaɓe makko ɓen: «E ko fii honɗun karamoko mon ɲaamidanta e ƴantooɓe sagalle ɓen e junuubanke'en?»
12 Ɓay wonii Iisaa nanii ɗun, o wi'i: «Hinaa selluɓe ɓen hatonjini e ɲawndoowo, kono ko ɲawɓe ɓen. 13 Allaahu non no daali: ‹Ko yurmeende mi faalaa, wonaa sadaka.›s 9.13 Hus. 6.6 Awa, yahee andinoyoɗon ko woni firo ɗun. Ko fii min, wonaa noddugol feewuɓe ɓen mi arani, kono ko junuubankeeɓe ɓen.»
Landal fii Hoorugol
(Mrk. 2.18-22; Luk. 5.33-39)
14 Onsay taalibaaɓe Yaayaa ɓen ari e Iisaa, ɓe wi'i mo: «Ko fii honɗun menen e Fariisiyaaɓe ɓen men hooranta, hara taalibaaɓe maa ɓen kan alaa hoorude?»
15 Iisaa jaabii ɓe wi'i: «Taw si njaatigiiɓe jom jomba no haani yoomude yeru hiɓe wondi e jom jomba? Ɲalaaɗe aroyay nde jom jomba pottinaa e hakkunde maɓɓe, onsay ɓe hooray. 16 Hay gooto ƴettataa ceelol bagi keso, walkira dolokke kiɗɗo. Ko fii ceelol ngol pooɗay dolokke on, haa wuddere nden ɓurta yaajude. 17 Njaram kesan men loowetaake e nder bootooji guri kiɗɗi. Si hinaa ɗun, guri ɗin seekoto, njaram ɗan hibba, bootooji guri ɗin kadi bona. Kono njaram kesan ko e nder bootooji guri kesi loowetee, ɗi fow ɗi maroda.»
Fii no Iisaa Wurnitiri Jiwo, Sellini Debbo
(Mrk. 5.21-43; Luk. 8.40-56)
18 Wa fewndo ko Iisaa yewtata ɓe ɗii konguɗi, hooreejo goo hewti, jiccii yeeso makko, wi'i: «Jiwo an on maayii jooni jooni! Kono aree *fawon juuɗe mon ɗen e hoore makko, o wuuritay.» 19 Iisaa e taalibaaɓe mun ɓen immii jokki mo.
20 Onsay debbo wonnooɗo soncaade gila duuɓi sappoo e ɗiɗi ari wontiri ɓaawo Iisaa, o meemi kombol dolokke makko on. 21 Ko fii hari on debbo no miijoo wonde: «Si mi waawii tun meemude dolokke makko on, mi ndikkay.»
22 Onsay Iisaa yeƴƴitii. Ɓay o yi'ii mo, o wi'i: «Wakkilo, yo jiwo an! Gomɗinal maa ngal sellinii ma.» On debbo selli e on saa'i tigi.
23 Ɓay Iisaa hewtii ka suudu on hooreejo, o yi'ii ko wuttooɓe ceri ɓent 9.23 E naamu Yahuudiyankeeɓe ɓen, si goɗɗo maayiino ko wuttooɓe ceri ɓen e rewɓe toɗɗaaɓe fii wullugol noddetenoo fii ko wulla mayɗo on. e jamaa on woni e nder jiiɓoldu kon, 24 o wi'i ɓe: «Pottitee, jiwo on maayaali, o ɗaani.» Ɓe jali mo. 25 Ɓay wonii jamaa on yaltinaama, onsay o naati, o nangi jungo jiwo on, jiwo on immii. 26 Fii ɗun andii e leydi ndin fow.
Fii no Iisaa Wuntiniri Bumɓe Ɗiɗo
27 Wa ko Iisaa iwata ɗon, bumɓe ɗiɗo jokki mo, no ewnoo wi'a: «Yurminee men, yo ɓii Daawuuda!»
28 Ɓay o hewtii ka suudu, bumɓe ɓen ɓadii mo. Iisaa wi'i ɓe: «Hiɗon sikka miɗo waawi waɗude ɗun?»
Ɓe jaabii mo: «Hiiyii, yaa an Koohoojo.»
29 Onsay o meemi ɓe gite ɗen, o wi'i: «Yo ɗun woniran on wano gomɗinirɗon non.» 30 Gite maɓɓe ɗen wunti. Iisaa yamiri ɓe ɗunɗoo, o sattini, o wi'i: «Reenee wota gooto andu.» 31 Kono nde ɓe yaltirnoo, ɓe nangi e fillagol e nder leydi ndin fow ko Iisaa waɗani ɓe kon.
Fii no Iisaa Selliniri Mboboojo mo Jinna Nangi
32 Wa ko Iisaa e taalibaaɓe mun ɓen fokkitata, ɓe addani mo mboboojo mo jinna nangi. 33 Ɓay wonii jinnawii ngin raɗaama, mboboojo on wowli. E nder ko jamaa on ŋalɗi kon, ɓe wi'i: «Haa hande sifa ɗun yi'aaka e leydi Isra'iila ndin!» 34 Kono Fariisiyaaɓe ɓen kaɲun wi'i: «Ko tippude e lanɗo jinnaaji ɗin o woni raɗorde jinnaaji ɗin.»
Fii no Iisaa Yurmiraa Jamaa on
(Mrk. 6.34; Luk. 10.2)
35 Tawi Iisaa no yiilotonoo e ca'e ɗen fow e koɗooli ɗin, janna ka nder juulirɗe maɓɓe, waajoo fii Kibaaru Moƴƴo *laamu Alla ngun, ɲawnda kadi kala nawnaaje e ɲabbeeli. 36 Ɓay o yi'ii jamaa on, o yurmaa, ko fii hari hiɓe aybi, hiɓe ŋakkiraa ballo wa baali ɗi alaa ngaynaako. 37 Onsay o wi'i taalibaaɓe makko ɓen: «Baagol ngol no ɗuuɗi, kono wa'ooɓe ɓen ɗuuɗaa. 38 Awa jooni, toree non Jom baagol ngol yo o addu wa'ooɓe ka baagol makko.»

s9:13 9.13 Hus. 6.6

t9:23 9.23 E naamu Yahuudiyankeeɓe ɓen, si goɗɗo maayiino ko wuttooɓe ceri ɓen e rewɓe toɗɗaaɓe fii wullugol noddetenoo fii ko wulla mayɗo on.