28
Fii Ummutal Iisaa Almasiihu on
(Mrk. 16.1-10; Luk. 24.1-12; Yhn. 20.1-10)
Ɓay *ɲalaande fowteteende nden feƴƴii, e alat ka subaka, ɗun ko ɲallal aranal e nder yontere nden, Mariyama jeyaaɗo Magaduuna e Mariyama oya yahi ndaarugol yenaande nden. Tawi dimbannde leydi tiiɗunde waɗii, ko fii hari malaa'ikaajo Joomiraaɗo on tippike iwrude ka kammu, tallii hayre ombiranoonde yenaande nden, jooɗike e hoore mayre. Tawi yeeso makko ngon no wa'i wa ndaygu, dolokke makko on kadi no rawniri wa cuddi. Hakkee ko ɓen suufaaɓe aynunooɓe ɗon diwni kulol, ɓe wa'i wa mayɓe.
Kono malaa'ikaajo on wi'i ɓen rewɓe: «Onon wota on hulu, ko fii miɗo andi ko Iisaa fempaaɗo on wonɗon ɗaɓɓitude. Awa o alaa ɗoo, o immitike, wano o wiirunoo non. Aree ndaaron nokkuure ka o belinoo ɗon. Yahon tinna, andinoyon taalibaaɓe makko ɓen wonde o immintinaama e hakkunde mayɓe ɓen, awa kadi o adoyto on Jaliilu. Ko ton yi'oyton mo. Awa, mi yeetike on ɗun.»
Onsay ɓe pottitii yenaande nden heɲa, e hoore hiɓe huli, wondude e weltaare mawnde. Ɓe dogi fii yeetoyagol taalibaaɓe ɓen on kibaaru. Onsay Iisaa ari fotti e maɓɓe, o wi'i ɓe: «Mi salminii on!» Onsay ɓe ɓadii, ɓe nangi koyɗe makko ɗen, ɓe sujjani mo. 10 Ɓawto ɗun Iisaa wi'i ɓe: «Wota on hulu. Yahee, humpitoyon musiɓɓe an ɓen, yo ɓe yahu Jaliilu, ko ton ɓe yi'oytammi.»
Fii ko Suufaaɓe ɓen Sifii kon
11 Wa fewndo ko ɓen rewɓe woni ka laawol, tawi woɓɓe e suufaaɓe ɓen naatii ka saare, ɓe yeetike hooreeɓe *yottinooɓe sadaka ɓen ko waɗi kon fow. 12 Ɓay wonii ɓen hooreeɓe yottinooɓe sadaka mottondirii e mawɓe ɓen, ɓe fewjodi, ɓe yeeni suufaaɓe ɓen kaalisi ɗuuɗuɗo, 13 ɓe wi'i ɓe: «On wi'ay wonde taalibaaɓe makko ɓen arno jemma, wujjiti mo fewndo ko ɗaaniɗon. 14 Si hooreejo diiwal ngal non aru e nanude fii ɗun, men yahay, men yewta mo haa o hooloo, men itta on e annde.» 15 Onsay suufaaɓe ɓen ƴetti kaalisi on, ɓe waɗiri wano ɓe wi'iraa non. Kaa haala lolli e hakkunde Yahuudiyankeeɓe ɓen haa weetaango hande ngoo.
Fii no Iisaa Feeɲirani Sahaabaaɓe ɓen
(Mrk. 16.14-18; Luk. 24.36-49; Yhn. 20.19-23; Sah. 1.6-8)
16 Taalibaaɓe ɓen sappoo e goo yahi Jaliilu, e hoore ngoo fello ngo Iisaa toɗɗaninoo ɓe. 17 Ɓay wonii ɓe yi'ii mo, ɓe sujjani mo. Kono woɓɓe e maɓɓe sikkitii. 18 Iisaa ɓadii ɓe, wi'iri ɓe nii: «Mi yeɗaama kala bawgal ka kammu e ka hoore leydi, 19 awa yahee, waɗon leƴƴi ɗin fow taalibaaɓe, *looton ɓe maande kisiyee e innde Baabaajo on e Ɓiɗɗo on e *Ruuhu Seniiɗo on, 20 waajoɗon ɓe ɗoftagol ko mi yamiri on kon fow. Awa, miɗo wondi e mon ɲande woo, haa ka lannoode aduna.»