NO MARKUUSA YOTTINIRI LINJIILA ON NON
1
Fii Waaju Annabi Yaayaa ngun
(Mat. 3.1-12; Luk. 3.1-18; Yhn. 1.19-28)
Ko fuɗɗoode Kibaaru Moƴƴo Iisaa Almasiihu, *Ɓiɗɗo Alla on, nii. Wano windori non ka deftere annabi *Isaaya:
«Awa, miɗo imminde nulaaɗo an on yeeso maa,
fii ko fertano-maa laawol maa ngol.»
«Kaa hawa ko hawa ewnotooɗo ka wulaa, wi'a:
‹Moƴƴinee laawol Joomiraaɗo on,
fewnon juri makko ɗin!› »a 1.3 Mal. 3.1 e Isa. 40.3
Yaayaa yaltiti no *loota maande tuubuubuyee ka wulaa, e himo waajoo yimɓe ɓen yo ɓe aru, ɓe *lootee maande tuubuubuyee fii yo junuubaaji maɓɓe ɗin yaafe. Yimɓe diiwal *Yahuuda ngal fow e hoɗuɓe *Yerusalaam ɓen fow ari e makko. Ɓe qirritii junuubaaji maɓɓe ɗin, o looti ɓe maande tuubuubuyee ka maayo Yurdayniwol. Tawi dolokke Yaayaa on ko leeɓi ngelooba, dattol keeci makko ɗin ko guri. Tawi ko kanu e njuuri buruure o ɲaamata. Kanko Yaayaa o wi'i: «Ɓurɗo lan doole on no arude ɓaawo an mo mi hewtaa hay ugginagol, firta ɓoggi paɗe mun. Min ko ndiyan mi woni on lootirde, kono kanko ko *Ruuhu Seniiɗo on o lootirta on.»
Fii Lootegol Iisaa e Ndarndegol Makko
(Mat. 3.13-17; Luk. 3.21-22)
Ko e on saa'i ɗon Iisaa iwi saare Naasirata e nder Jaliilu. Yaayaa looti mo Yurdayniwol. 10 E saa'i mo o ƴawaynoo ka ndiyan on, o yi'i kammu ngun no udditoo, Ruuhu Allaahu on no tippora e makko wa gabooru. 11 Onsay hawa nanii ka kammu, no wi'a: «Ko an woni Ɓiɗɗo an yiɗaaɗo on, miɗo weltor-maa.»
12 Onsay kisan, Ruuhu Allaahu on nawri Iisaa ka wulaa. 13 O woni ka wulaa e nder balɗe cappanɗe nay, Ibuliisa no ndarndoo mo. Tawi ko kulle buruure ɗen o wondi, malaa'ikaaɓe ɓen no kurkanoo mo.
Fii Ɓe Iisaa Adii Noddude ɓen
(Mat. 4.12-22; Luk. 4.14-15)
14 Ɓay wonii Yaayaa wattaama e joge, Iisaa yahi Jaliilu, tawi himo waajoo fii Kibaaru Moƴƴo Alla on, 15 himo wi'a: «Saa'i on hewtii, awa kadi *laamu Alla ngun ɓadike! Tuubee, gomɗinon Kibaaru Moƴƴo on!»
16 E nder ko o takkotoo *Weendu Jaliilu ndun kon, o yi'i Sim'uunu e Andaraawu miɲɲiraawo mun on no bugoo *jalaaji ka weendu, ko fii hari ko ɓe yungooɓe. 17 Iisaa wi'i ɓe: «Jokkee lan, mi wattay on yungooɓe yimɓe.» 18 Ɗon kisan ɓe acciti jalaaji ɗin, ɓe jokki mo.
19 No ɓe yaarunoo seeɗa, Iisaa yi'i Yaaquuba ɓiɗɗo Zabadii on, e Yuuhanna miɲan makko kanko Yaaquuba, tawi ɓen kadi no e nder laana, hiɓe moƴƴintina jalaaji maɓɓe. 20 Kanko Iisaa o noddi ɓe kisan, ɓe acci ɗon ben maɓɓe Zabadii ka nder laana, wondude e ƴettanooɓe golle ɓen, ɓe jokki mo.
Fii no Iisaa Raɗori Jinnawii e nder Neɗɗo
(Luk. 4.31-37)
21 Ɓe yahi Kafernahuum. E *ɲalaande fowteteende nden, ɗun ko aseweere nden, Iisaa naati ka juulirde, woni e jannugol. 22 Ko o jannaynoo kon ŋalɗini jamaa on, ko fii himo janniraynoo bawgal, hara wonaa wano jannooɓe fii Sariya on ɓen janniraynoo non. 23 Hawrondiri neɗɗo no ka juulirde maɓɓe ɗon mo jinnawii bonngii nangi, on sonki, wi'i: 24 «Hey ko honɗun faalanaɗaa men, an Iisaa oo jeyaaɗo Naasirata? Hara ko mulugol men aranɗaa? Min miɗo andi ko hombo wonu-maa, ko a *Seniiɗo mo Alla!»
25 Onsay Iisaa yamiri ngii, wi'i: «Fanku, yaltaa e oo neɗɗo!» 26 Onsay ngin jinnawii yeƴi on neɗɗo, ngii yalti e makko, hingii haaca ko tiiɗi.
27 Fow ŋalɗi, landondiri, ɓe wi'i: «Ko honɗun woni ɗu'un? Ko jannde heyre ardunde bawgal. Himo yamira hay jinnaaji bonɗi ɗin, ɗi ɗoftoo mo!» 28 Onsay kisan, kibaaru fii makko lolli e nder diiwal Jaliilu ngal fow.
Fii no Iisaa Ɲawndiri Nawnuɓe buy
(Mat. 8.14-17; Luk. 4.38-41)
29 Ɓay ɓe yaltii ka juulirde ɗon, kamɓe e Yaaquuba e Yuuhanna, ɓe yahi ka galle Sim'uunu e Andaraawu. 30 Tawi esiraawo Sim'uunu suddiiɗo on no waalii nawnaare nguli-ɓandu. Tun, ɓe wowlani Iisaa fii makko. 31 Iisaa ɓadii mo, nangi jungo ngon, immini mo. Nguli-ɓandu kin yalti e makko, kanko debbo on o woni e kurkanagol ɓe.
32 Ɓay niɓɓii, wonii naange ngen mutii, ɓe addani mo ɲawɓe ɓen fow e ɓe jinna nangi ɓen fow. 33 Tawi saare nden fow no mottondiri ka yeeso dambugal. 34 O sellini ɲawɓe buy, tampirnooɓe ɲabbeeli nooneeji nooneeji. O raɗii kadi jinnaaji buy, o salii ɗi wowla, ɓay hari hiɗi andi mo.
Fii no Iisaa Waajori e nder Jaliilu
(Luk. 4.42-44)
35 Bimbi nden ɲande subaka, tawi hentaaki taho, o immii, o yalti, o yaari e nokkuure wulɗinnde, o woni e toragol Alla. 36 Onsay Sim'uunu e ɓe o wondunoo ɓen woni e ɗaɓɓitugol mo. 37 Ɓay wonii ɓe yi'ii mo, ɓe wi'i mo: «Fow no ɗaɓɓitude on.»
38 Iisaa jaabii ɓe, o wi'i: «Yahen ka koɗooli kawtirɗi e ɗoo, fii yo mi waajo ton kadi, ko fii ko ɗun addimmi.» 39 Onsay o yahi e nder Jaliilu fow, himo waajoo e nder juulirɗe ɗen, raɗoo jinna.
Fii no Iisaa Ɲawndiri mo Ɗamajan
(Mat. 8.1-4; Luk. 5.12-16)
40 Onsay mo ɗamajan ari e makko, jiccii, jeeji mo, wi'i: «Si hiɗon yiɗi, hiɗon waawi lan sellinde, mi laaɓa.»
41 Iisaa yurmaa mo, fonti jungo mun ngon, meemi mo, wi'i: «Miɗo yiɗi, laato selluɗo laaɓaa.» 42 Ɗon kisan, ɗamajan ɗan iwi e makko, o selli, o laaɓi.
43 Iisaa immintini mo kisan e hoore yamiroore sattunde, 44 o wi'i mo: «Reeno wota a wowlan ɗun hay gooto, kono yahu hollitoyoɗaa *yottinoowo sadaka on, ittaa sadaka fii ko laɓɓinaɗaa kon wano Muusaa yamiri non, fii yo ɗun wonan ɓe seedee.» 45 Ɓay wonii on neɗɗo yahii, o woni e wowlugol towna ko waɗi kon, e lollingol haa tawi Iisaa waawataa naatude han kadi e saare e kene, kono ko ka ɓaawo ka wulɗini o wonaynoo. Tawi no iwree e cenɗe ɗen fow, aree e makko.

a1:3 1.3 Mal. 3.1 e Isa. 40.3