16
Filla balla hawriine goonɗinɓe Ursaliima
Joonin, har ko daarata kawrol ceede ngam wallude himɓe Alla wonɓe *Ursaliima, ngaɗee ko ƴamumi tokkuɓe Iisa wonɓe Galatiya ngaɗa. Alal fuu, neɗɗo mooɗon fuu itta nder ko heɓi, resa dey-dey no waawi. To on njooɗee ndoomon nyannde ngarmi, ko tefon hawrude ceede ɗeen. Nde nii mi wari, mi lilan ɓe cuɓiɗon, mi hokka ɓe ɗereeji kollooji ko onon cuɓi ɓe, ɓe ngadda balla mooɗon *Ursaliima. Nde nii foti mi yaha, miin he hoore am, mi yaadan he maɓɓe.
Anniya jahaangal Pol
Mi waran, mi weerana on, amma sey to mi fanti Makedoniya, ngam mi suɓake tokkirde toon ko mi yottowo to mooɗon. Nde nii mi wari, mi weeranan on balɗe seɗɗa naa duu no waɗa mi dabba to mooɗon ngam mballon kam nder jahaangal am, heɓa to pondiimi fuu, miɗo woodi ko waawi yottinde kam toon. Mi hiɗaa mi fanta to mooɗon tan mi yawta ngam miɗo hiɗi nde Joomiraawo jaɓi, mi waɗa wakkati hakkune mooɗon. Gaɗa Juulɗe kettol alkamaari, mi dillan Efeesu. Amma joonin mi hiɗaa dillude toon, ngam laawol manngol udditani kam, laawol waɗude golle am toon, baa nii ko wayɓe am no ɗuuɗi.
10 Nde Timote wari to mooɗon, mbernee mo no wooɗiri, ngam walaa ko senndi min, kanko he hoore makko o gollanoowo Joomiraawo. 11 Ndenne, to neɗɗo mooɗon fuu daaru mo meere. Mballee mo nder jahaangal makko, ngam o heɓa no o wardi to am jam he seyo. Miin he banndiraaɓe meeɗen gom, miɗen ndoomi mo Efeesu.
12 Har ko daarata Apolos banndiraawo meeɗen, mi eelii mo faa noy walaa o wara, o warda he banndiraaɓe meeɗen ɓeeto to mooɗon. Amma o hiɗaa fuu-fu warde to mooɗon jooni. Nyannde fuu o heɓowi laawol o waran.
Baynodirol
13 Laatee siryiiɓe, ndaree no wooɗiri dow goonɗinol mooɗon, laatoɗon suusuɓe, ɓeydon semmbiɗidde. 14 Ko ngatton fuu, ngaɗiron ɗum he hidde.
15 Banndiraaɓe am ko eelanmi on kaden woni, oɗon anndi ko Istefanas e koreeji mum ngoni artuɓe goonɗinde Iisa nder Akaya fuu. Ɓe kokki ko'e maɓɓe ngam wallude himɓe Alla. 16 Ɗowtanee ir himɓe ɓee. Ɗowtanee duu gollidooɓe he maɓɓe, tampidi he maɓɓe. 17 Mi nani belɗum garki Istefanas, Fortunatus e Akaykus ngam ɗum wa'anaa kam hano onon he ko'e mooɗon ngari to am. 18 Ɓe pukkini hakkillo am, ɓe pukkini hakkillooji mooɗon, onon duu. Ndenne paamee no teddinirton ir himɓe ɓee.
19 Kawriiɗe goonɗinɓe Iisa gonɗe nder leydi Asiya fuu no njewta on. Akilas, Piriskilla he hawriine goonɗinɓe warooɓe no kawra nder ɓaade maɓɓe fuu dow innde Joomiraawo, no njewta on sanne. 20 Banndiraaɓe tawaaɓe ɗo fuu no njewta on. Neɗɗo mooɗon fuu wunndoo banndum, yewta mo nder hidde mawne.
21 Miin Pol, miin he hoore am, winndani on cannooje ɗee he junngo am.
22 Neɗɗo fuu mo hiɗaa Joomiraawo, kuddi saama dow mum !
Maranata ! War ! Yaa Joomiraawo amin.
23 Moƴƴere Iisa Joomiraawo meeɗen wonda he mooɗon !
24 Miɗo hiɗi on, on fuu, nder kawtal meeɗen he Iisa *Almasiihu.