Ɗerol Pol ɗiɗaɓol yahde he himɓe
Korintu
Habaru dow ɗerol ngool
Pol, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, gaɗa ko winndunoo ɗerol aranol gom yahde he goonɗinɓe Iisa *Almasiihu wonɓe Korintu e Akaya, winndi ɗerol ɗiɗaɓol ngool yahde he maɓɓe kaden. Daliila binndol maggol woni tabbintinande ɓe ko omo horsini ɓe, faa hannden duu o accaay wattude daane he maɓɓe ngam ɓe laatoo higiraaɓe Alla. O winndanii ɓe ngol ngam laaɓinde hoore makko he haalaaji mettuɗi, ɗi jannginooɓe fewreeɓe ngoni no mbi'a dow makko.
Nder maggol, o ƴami ɓe kawra balla goonɗinɓe wonɓe *Ursaliima.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje e yettoore Alla pewnoowo ɓerɗe (1.1-11)
Pol e goonɗinɓe wonɓe Korintu (1.12–7.16)
Filla balla goonɗinɓe wonɓe Ursaliima (8.1–9.15)
Njaabaaki Pol yahde he jannginooɓe fewreeɓe (10.1–12.21)
Baynodirol (13.1-13)
1
Cannooje
Miin Pol, mo Alla suɓii waɗi lilaaɗo Iisa *Almasiihu e banndii'en Timote, minen mbinndani on ɗerol ngool, onon hawriine goonɗinɓe Iisa *Almasiihu wonnde huɓeere Korintu. Miɗen njewta on, onon seniiɓe Korintu he leydi Akaya. Alla *Baaba meeɗen he Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen hokku on jam e moƴƴere.
Yettoore Alla pewnoowo ɓerɗe
Jettooje ngoodani Alla, *Baaba Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen. Alla *Baabiraawo jom yurmeene mawne, pewnoowo ɓerne nder torra fuu, no fewna ɓerɗe meeɗen nder iri torra fuu, heɓa enen duu ngatten pewnol ɓerne makko ngool, pewnen ɓerɗe wonɓe nder iri torra kaa hennon fuu. Hano no njarirɗen ir torraaji *Almasiihu faa hanaa seɗɗa, hano non duu *Almasiihu fewnirta ɓerɗe meeɗen faa hanaa seɗɗa. Miɗen nder njarki torra, miɗen nder makki ngam ki laatoo huune fewnoore ɓerɗe mooɗon. Wooɗi duu, ki laatoo laawol kisinam mooɗon. Ɓerɗe amin no pewnee ngam minen duu, min pewna ɓerɗe mooɗon faa onon duu keɓon munyal, munyon iri torraaji ɗi minen he ko'e amin, min torraa. Fakat miɗen anndi ko hano no ngonɗon oɗon njarira torra iri ka min njarunoo, hano non duu ɓerɗe mooɗon pewnirtee no ɓerɗe amin pewniraa.
Banndiraaɓe nde goonga, min ngiɗaa keppon anndude ir torra ka min njari nder leydi Asiya. Torra keewtiika min kaan no satti sanne faa min ittiino tammude fuu he mbuurnam. Min nanii nder ɓerɗe amin, hano kiite maayde min taƴanaa. Min taƴanaaka duu kiite maayde fuu. Ɗum waɗi, ngam hollude to min njowu tammude amin dow tittinkinaaku amin, amma min njowa nde dow Alla ummintinoowo maayɓe. 10 Alla hisini min maayde bonde ndee, o tinnotoo duu omo hisina min. Dow makko duu min njowi tammude kisinol amin. 11 Onon duu mballiree min du'aa'u. Nde nii himɓe heewɓe du'anake min faa Alla jaabake du'aa'uuji maɓɓe, nii he banndum waɗata himɓe heewɓe njetta Alla daliila amin.
Ko haɗi Pol fantude Korintu
12 Ndaa ko watta miɗen piya gabaare woni ɓerɗe amin no ceedanoo min ko min mbuurdi goongaaku he laaɓal hakkune mooɗon, he hakkune himɓe fuu. Miɗo wi'a ko min ngaɗii ɗum nder goonga ƴuwɗo to Alla. Nder jonnde amin, min njooɗoraaki anndal amin, amma moƴƴere Alla, kam walli min. 13-14 Miɗen mbinndana on ko mbaawton njanngude e ko mbaawton faamude. No woodi goɗɗum ko paamuɗon seɗɗa nder mum. Amma miɗo miila ko on paamowan ɗum, ɗum fuu. Huune ndee woni ko on piirowan min gabaare hano no minen duu min piirirta on gabaare nyannde fuu Iisa Joomiraawo meeɗen warti.
15-16 Mi tabbintini ko on piirowan min gabaare, waɗi miɗo hiɗi artirde on. Nde mi ummake to mooɗon, mi yaha Makedoniya. Nde nii mi soƴƴowake sey mi fanta on ngam hokkude on laawol heɓude bakaaji ɗiɗɗiɗi, he ngam heɓude ko wallata kam yahde leydi Yahudiya. 17 He giiɗe mooɗon, oɗon miila ko mi waɗi siri oo nder rafi anndude ko ngonmi miɗo waɗa naa ? Naa oɗon miila ko siri oo, ɓerɗe ɗiɗi ngaɗirmoomi, mi wi'a : « Ayyo », nden mi sakitoo mi wi'a : « Aa'a » hano no ɓiɓɓe aadama mboowri ? 18 Alla no seedi ko haala amin hanaa filla « Ayyo » naa « Aa'a ». 19 Ngam Iisa *Almasiihu, *Ɓii-Alla mo, miin Pol, Silas e Timote mbaajii dow mum oon, hanaa neɗɗo bi'oowo « Ayyo », nden sakito wi'a « Aa'a ». Iisa *Almasiihu ko wi'i fuu kam laatii. 20 Har makko Alla humni alkawal mo waɗi fuu. Ngam majjum waɗi, eɗen mbi'a : « Aamiin » daliila makko, Alla teddinee. 21 Alla tabbintinta ko minen he mooɗon, en fuu eɗen nder kawtal *Almasiihu. Kanko duu wartiri en feere ngam Iisa *Almasiihu. 22 Alla waɗi alaama mum dow meeɗen, alaama kolloowo ko kam jeyii en. O watti *Ruuhu makko nder ɓerɗe meeɗen ngam tabbintinande en ko o waɗoyta yeeso.
23 Alla woni seede am, nde nii mi feni. Nde goonga, mi hiɗaa fantude Korintu ngam mi hiɗaa bonnude ɓerɗe mooɗon. 24 Hanaa miɗen ngiɗi min kolla on laamu non nder goonɗinol mooɗon. Aa'a, miɗen anndi ko oɗon tittinkini nder goonɗinol mooɗon. Min ngiɗaana nii wallude on ngam weltaare mooɗon.