2
Ndenne, mi hiisake miin he hoore am ngi'umi ko to mi fantu on no ɓuri ngam to mi mettin ɓerɗe mooɗon kaden. Nde nii mi mettinii ɓerɗe mooɗon, ndenne moy welnata ɓerne am ko ƴaari onon ɓe mettinmi ɓerɗe mum'en ? Ko waɗi mbinndanmi on ɗerol ngool woni mi hiɗaa mi wara, dey woɓɓe nder mooɗon mettina ɓerne am, baa nii ko kamɓe kaani mbelna ɓerne am. Mi tabbintinii ko nde nii ɓerne am weli, too onon duu ɓerɗe mooɗon mbelan. Mi winndaana ɗerol ngool nder ɓillaare, ɓerne mettune, faa he gonɗi. Mi winndanii on hanaa ngam wattude on nder mettal ɓerne, amma ngam paamon no hidde mooɗon foti nder ɓerne am.
Jaafol gaɗuɗo gacce
Nde gooto mooɗon waɗi ko mettinii, hanaa miin Pol joomum waɗani ɗum amma on fuu o waɗani ɗum. Mi hiɗaa haalude sanne dow ko waɗi ɗum, ngam mi hiɗaa mawninde haala kaan. Jukkol ngol heewɓe hakkune mooɗon njukki neɗɗo oo heƴi. Ndenne joonin, ko ɓuri wodde woni njaafonoɗon mo, cemmbinɗinon ɓerne makko heɓa to mettorgal ɓerne heewu mo faa jaaloo mo. Ngam majjum waɗi miɗo eela on ngam barke ko woni hakkune am he mooɗon, kollon mo ko oɗon ngiɗi mo. Mi winndanii on ngam hi'ude nde nii oɗon njaɓa tokkude ko mbi'anmi on fuu. 10 Neɗɗo fuu mo njaafaniɗon, miin duu mi yaafanake joomum. Nde nii no woodi ko kaanumi yaafanaade joomum, too paamee ko *Almasiihu no seedi, mi yaafake ngam mooɗon, 11 heɓa to Seyɗan heɓu laawol jammbaade en, eɗen anndi anniyaaji makko.
Ummaaki hakkillo Pol nder huɓeere Torowas
12 Wakkati ngarnoomi huɓeere Torowas ngam mi waajoo *Habaru lobbo, filla Iisa *Almasiihu, Joomiraawo omtani kam laawol gollude toon. 13 Amma ko mi tawaay banndam Titus, hakkillo am fukkaaki baa seɗɗa. Nden mbayniimi banndiraaɓe meeɗen goonɗinɓe wonɓe Torowas, ponndiimi Makedoniya.
Almasiihu laawol jaalorgal
14 Jettooje laatanoo Alla kokkoowo en jaalorgal wakkati fuu daliila kawtal meeɗen he *Almasiihu. O waɗi en laawol wannginde moy woni *Almasiihu nokku fuu hano no uurdi welni wannginirtaa nokku to wattaa. 15 Ngam nde nii en ndaari en nanndaana hano uurdi welni ndi *Almasiihu wuli ngam teddinde Alla. Henndu uurdi ndii no sankitoo hakkune ɓe Alla hisini he ɓe o hisinaay. 16 To ɓe Alla hisinaay, min lumngol maayde, ittoowol yonki, amma to ɓe o hisini ɓeen kay, min uurngol mbuurnam gattowol yonki.
Walaa baawɗo adude teddirka gollal ngaal. 17 Enen, eɗen ceedii he himɓe nawtortooɓe haala Alla ngam heɓude riiba. Amma ngam Alla lilii en, eɗen kaala goonga laaɓɗo he ɓerne worre yeeso makko nder kawtal meeɗen he *Almasiihu.