3
Gollanooɓe amaana keso
Onon himɓe Korintu, oɗon miila ko ngam manude ko'e amin waɗi min mbinndani on ɗerol ngool ? Naa ngam tefude he mooɗon ɗerol tabbintinoowol ko min keɓi laawol warde to mooɗon waɗi min mbinndani on hano no woɓɓe tefirta ɗerol warde to mooɗon ? Ir ɗereeji ɗii, woɓɓe kaajaa ɗi amma hanaa minen. Onon he ko'e mooɗon ngoni ɗerol amin ngool, ɗerol binndaangol nder ɓerɗe amin ngam neɗɗo fuu hi'a ngol, neɗɗo fuu duu jannga ngol. Tabbat ɗerol ngol *Almasiihu halfini min dow laabi golle amin winndiraaka dawa, amma *Ruuhu Alla duumiiɗo ngol winndiraa. Ngol winndaaka dow alluuje kaaƴe, dow ɓerɗe mooɗon ngol winndaa. Min kaali ɗum duu ngam miɗen ngoodi hoolaare Alla mawne har *Almasiihu. Miɗen anndi ko semmbe amin tan heƴataa faa min ngaɗa golle ɗe min kalfinaa. Amma Alla kam woni kokkoowo min semmbe keƴuɗo ngam waɗude ɗe. Kanko waɗi min fotuɓe laataade gollanooɓe amaana keso oon. Amaana oo duu sinngaaki dow tilsinooje binndaaɗe, amma dow *Ruuhu o sinngi. Tilsinooje binndaaɗe ɗee, kanƴe pooɗi neɗɗo yaari he maayde amma *Ruuhu kay hokkataana mbuurnam.
*Tawreeta winndaama dow alluuje kaaƴe. Wakkati *Muusa hokketee ɗe, teddungal Alla wanngi, waɗi yeeso makko no ƴelkita faa ɓiɓɓe *Isra'el mbaawaay daarude ngo. Baa ko nii waɗi, jeyngol ngool no jawtoowol.
Nde nii ir tilsinooje pooɗuɗe neɗɗo yaari he maayde ɗee wardi ir teddungal ngaal, too ndenne, noy teddungal gardoowal golle *Ruuhu Alla wa'ata ? Nde nii golle pooɗuɗe neɗɗo yaari he maayde heɓi teddungal, ndenne tabbat golle gaɗooje neɗɗo dartiiɗo yeeso Alla piidataake baa seɗɗa he majje. 10 Nde goonga, teddungal aranal ngaal walaa fuu darja gom nde nii ngal fonnaama he teddungal joonin ngaal. 11 Nde nii ko ɓooyataa ɗum heewi darja, too noy ko hoddotoo ɗum nee faa abada wa'ata ?
12 Ngam miɗen ngoodi iri gokka kaa waɗi miɗen kaalira cuusal faa noy walaa yeeso himɓe. 13 Minen, min kanaa *Muusa, gattuɗo suddaare, suddi yeeso mum ngam to ɓiɓɓe *Isra'el ngi'u no teddungal Alla gonnoongal dow yeeso mum yawtirta. 14 Ko'e maɓɓe ŋaɗi ngam faa warde hannden no woodi ko haɗata ɓe hi'ude goonga oon wakkati fuu mo ɓe njanngata amaana kiɗɗo oo. Suddaare ndee ittaaka dow yeesooji maɓɓe ginan. *Almasiihu tan waawi itti nde. 15 Faa warde hannden, wakkati fuu mo ɓe njanngata *Tawreeta, sey suddaare ndeen wara udda ɓerɗe maɓɓe. 16 Amma nde nii neɗɗo tuubii warti he Joomiraawo, *Almasiihu ittan suddaare ndeen. 17 Wooɗi duu walaa ko senndi Joomiraawo he *Ruuhu Alla. To *Ruuhu Joomiraawo woni fuu, ɗon ndimaaku duu woni. 18 Enen ɓe yeesooji mum'en cuddaaka, darja Joomiraawo no hi'ee nder meeɗen. Omo waylita en faa nannden he makko. Darja makko no ɓeyda en yahde yeeso. Ɗum woni golle Joomiraawo, kanko duu woni *Ruuhu oon.