4
Njawdi nder keeɗe loope
Alla nder yurmeene mum hokki min golle ɗee, ngam majjum waɗi en kaana soƴƴoraade gaɗa. Min calake wattude juuɗe amin nder semteene fuu hano cuccukka e munafikaaku'en. Min kiilataa neɗɗo fuu, min mbattititta haala Alla. Amma yaasin laaɓɗo min mbannginta goonga oon, heɓa neɗɗo fuu itta sikka nder ɓerne mum, anndita ko min goongaaɓe yeeso Alla. Nde nii tawaama ko *Habaru lobbo mo min mbaajoo oo no suuɗi, too wonɓe dow laawol halkere ngoni ɓe o suuɗanaa. Wonɓe dow laawol halkere ɓee ngoni ɓe ngalaa goonɗinol ngam Ibiliisa laamiiɗo bonɗo, laamiiɗo duuniyaaru wumni ɓerɗe maɓɓe heɓa to ɓe ngi'u jeyngol *Habaru lobbo kolloowo teddungal *Almasiihu, nanndi Alla. Ngam nder waaju mo min ngatta oo, hanaa filla ko'e amin min mbaajotoo amma haala Iisa *Almasiihu, Joomiraawo meeɗen kam min mbaajotoo. Ko min mbi'ata dow ko'e amin tan, woni min maccuɓe mooɗon daliila makko. Ngam Alla, bi'uɗo jeyngol yayna nimre,* 4.6 Fuɗɗorde 1.3 kanko waɗata jeyngol mum yayna ɓerɗe meeɗen, ngam annden darja makko jaynoowo, gonɗo dow yeeso *Almasiihu.
Minen ɓe darja oo tawa dow mum'en, min potaa fuy, minen he keeɗe loope fuu go'o. Amma Alla watti teddungal ngaal nder ɓerɗe amin heɓa himɓe annda ko baawɗe mawɗe ɗe to mum ƴuwi, hanaa to amin. Himɓe torri min ir torra fuu, amma fuu waɗaay min cawta golle ɗeen. Wakkatiiji gom miɗen nder wemmbere, amma min ittaay gokka. Min ɓillaama faa noy walaa, amma min mboppaay ka. Miɗen adee, miɗen liɓee faa miilee ko ɗum hanti he amin, amma sey hi'ee min puɗɗiti. 10 Wakkati fuu miɗen dow laawol wareede hano no Iisa warira. Amma faa hannden miɗen poofa ngam mbuurnam Iisa hi'ee he amin. 11 Balɗe foti fuu ɗe min ngaɗi nder duuniyaaru nduu, dow maayde min ngoni ngam min tokkuɓe Iisa. Tabbat min tampi, semmbe amin ɓuytake, amma miɗen poofa ngam mbuurnam Iisa hi'ee he amin. 12 Ngam majjum waɗi miɗen pooɗano yahde har maayde ngam onon duu keɓon mbuurnam.
13 No winndaa nder dewtere wi'aa : Mi goonɗini, waɗi mbaajiimi. 4.13 Jabuura 116.10 Minen duu min ngoonɗini, waɗi miɗen mbaajoo. 14 Miɗen anndi duu ko Alla ummintinɗo Iisa Joomiraawo meeɗen e maayde, umminta en he maayde hano no o ummintirnoo Iisa. Ngam eɗen kawti he Iisa, o wadda en o darna yeeso makko. 15 Ko hewtii min fuu daliila mooɗon waɗi ɗum hewtii min. Ɗum heewtake min duu ngam moƴƴere Alla yottoo himɓe heewɓe. Ɓe njetta mo, ɓe ɓeyda teddinde mo.
16 Ɓeydude teddinde Alla kam waɗi min ittataa tammude amin he makko. Baa nii nde tampiri amin no ɓeydoto non, min coƴƴortaako gaɗa ngam nyannde fuu Alla no heyɗintinaa semmbe ɓerɗe amin. 17 Torra ka min torretee ka ɓooyataa. Ka waɗan duu min keɓa teddungal manngal, ɓurngal huune fuu, teddungal ngaal timmataa abada. 18 Ngam majjum waɗi hakkillo amin walaa dow ko hitere hi'ata, sey nii ko nde waawa hi'ude ko hoddoto faa abada.

*4:6 4.6 Fuɗɗorde 1.3

4:13 4.13 Jabuura 116.10