5
Filla ɓanndu meeɗen heyru
Eɗen anndi ko yonki meeɗen ɗo nder duuniyaaru walaana nder ɓanndu ndu mbaawɗen tinndinirde hukumuuru. Hukumuuru nduu duumataako ngam no waɗi fuu nyannde gom ndu sankitittee. Hano non duu nyannde gom ɓanndu meeɗen sankitittee, ndenne ndu duumataako. Amma Alla moƴƴinanii en dow kammu suudu ndu junngo fuu waɗaay, suudu duumotoonu faa abada. Joonin eɗen otta dow e ley, en kaaɓi en keɓaay ɓanndu meeɗen heyru, huurooru en hano kaddungal kesal. Nde nii en ɓornake ndu, en ngartataana hano yonki ki walaa ɓanndu.
Eɗen otta dow e ley sabbu tampiri ndi ɓanndu meeɗen yarata nder mbuurnam meeɗen. Eɗen otta hanaa ngam eɗen ngiɗi seedude he mayru amma ngam eɗen ngiɗi ɓorneeɗen ɓanndu heyru, tinndiniraanu suudu wonndu dow, ngam huune woodune yonki non faa abada, gaba go'o ɗum naata nokku ko maayata. Alla he hoore mum siryanii en ɗum, ngam majjum waɗi o hokki *Ruuhu makko laatanoo en alaama tabbintinoowo moƴƴere waroore fuu. Keɓol moƴƴere ndee waɗi miɗen ngoodi wakkati fuu tittinkinaaku nder ɓerɗe amin. Miɗen anndi ko nde nii miɗen nder ɓalli ɗii, miɗen mboɗɗi Joomiraawo. Dow hoolaare Alla min ndeki mbuurnam amin hanaa dow ko hitere hollirta. Tabbat miɗen ngoodi tittinkinaaku nder ɓerɗe amin, miɗen ngiɗi duu seedude he ɓanndu nduu ngam jooɗowaade to Joomiraawo. Amma ko min ɓuri hiɗude fuu, woni waɗude ko welata mo. Nde miɗen nder ɓanndu nduun naa nde min mburtake ndu fuu no go'o. 10 No tilsi neɗɗo meeɗen fuu yaha, darowo yeeso *Almasiihu, o waɗa kiite joomum. Neɗɗo fuu heɓa baraaje gollal mum ngal waɗunoo wakkati yonki mum wonnoo he ɓanndu mum. Nde joomum waɗi ko wooɗi naa ko wooɗaa.
Filla wartirde himɓe har Alla
11 Anndude ko *Almasiihu no hiitoto en walanaa neɗɗo meeɗen fuu nder nimre, ngam majjum waɗi miɗen teddina Joomiraawo. Miɗen tittinkinoo keddi baawɗe amin ngam fooɗude hakkillo himɓe, ɓe paama ko haala amin kaa no goonga. Alla no anndi min ɓurde neɗɗo fuu. Miɗo miiloo ko onon he ko'e mooɗon duu, nder ɓerɗe mooɗon oɗon anndi kam. 12 Min ngalaa miɗen cifo ko'e amin yeeso mooɗon amma min ngiɗaana hollude on laawol ngol mbaawɗon fiyirde min gabaare faa keɓon no njaabortoɗon tefooɓe jancude min, dekuɓe hoolaare mum'en dow ko hitere hi'ata amma hanaa dow ko woni nder ɓerne. 13 Nde nii himɓe ndaarii min haaŋaaɓe, too ngam teddinde Alla waɗi iɓe ndaara min non'en. Amma min kanaa haaŋaaɓe, ko ngi'uɗon min ngaɗi fuu, ngam nafude on waɗi min ngaɗi ɗum. 14 Ko min ngaɗi fuu min ngaɗaay ɗum ngam riiba amin, amma ngam hidde *Almasiihu wonnde no ɗowa min, waɗi min ngaɗi ɗum. Min tabbintini ko gooto maayi ngam himɓe fuu, ndenne goonɗinɓe mo fuu tokki mo maaydi he makko. 15 *Almasiihu maayi ngam himɓe fuu, heɓa to wuurɓe fuu mbuura mbuurnam ko'e mum'en, amma mbuura mbuurnam mbelanɗam mo kanko maayɗo ngam maɓɓe, ummitii.
16 Ndenne, illa joonin, walaa fuu mo min adata hano no ɓii-aadama gom adirta banndum. Baa nde nii min adiino *Almasiihu no ɓiɓɓe aadama adiri mo, hannden min acci adude mo hano no min adirnoo mo. 17 Ngam majjum waɗi neɗɗo fuu hawti nder mbuurnam mum he *Almasiihu, tagitaama tagol kesol. Ko hiiɗɗi fuu ko tawa he mum, filla majjum duu walaa kaden. Joomum laatake tagaaɗo keso. 18 Ɗum fuu to Alla ɗum ƴuwi. Kanko lili *Almasiihu wara, watta potal hakkune mum he himɓe. O halfini min golle wartirde potal hakkune himɓe he makko. 19 Maana lilol amin kam woni ko Alla har daliila *Almasiihu no tefa wartirde potal hakkune mum he himɓe. O nanngirtaa ɓe hakkeeji maɓɓe ɗi ɓe ngaɗunoo. O halfini min golle yottinde habaru potal ngaal to himɓe. 20 Ngam majjum waɗi minen, min warɓe haalude dow innde *Almasiihu non. Har amin Alla woni no nodda himɓe ngara to mum. Min piiri on innde *Almasiihu narree he Alla. 21 *Almasiihu waɗaay hakke abada, amma daliila meeɗen waɗi Alla deki hakke dow makko. Har makko duu keɓirten dartinaaku yeeso Alla.