6
Minen, min gollanooɓe Alla non, ngam majjum waɗi miɗen eela on to mboppee moƴƴere Alla nde keɓuɗon ndee laatanoo on meere. Kettinee ko Alla wi'i nii :
Ko wakkati kaanuɗo oon waɗi,
mi nani du'aa'u maaɗa.
Ko nyalaane kisinam maaɗa waɗi,
mi wari mi hisinii ma.* 6.2 Esaaya 49.8
Banndiraaɓe am, joonin woni wakkati kaanuɗo, wakkati moƴƴere Alla. Joonin woni nyalaane kisinam. Min ngiɗaa wattude fergere fuu dow laawol goɗɗo heɓa to neɗɗo fuu njancu golle amin. Amma nder ko min ngatta fuu, miɗen kolla ko min gollanooɓe Alla goonga e goonga. Miɗen kolla ɗum duu nder tittinkinaaku manngu. Miɗen munya torraaji, saɗɗornam, iri ɓillaare nde hennon fuu. Min piyaama, min uddaama. Himɓe kawri, kabdi he amin, min nawnaama, min tampinaama, min ndafaama, min ɗomɗaama faa noy walaa, min kaɗaama ɗoyngol. Har dartinaaku amin, har anndal amin har munyal e neɗɗaaku amin, nder moƴƴuki amin miɗen kolla ko min gollanooɓe Alla goonga e goonga non. Nder kawtal amin he *Ruuhu Ceniiɗo, miɗen ngoodi hidde nde waldaa fuu munafikaaku gom. Miɗen kaala goonga, miɗen ngoodi baawɗe ƴuwanɗe min to Alla. Nano e nyaamo amin fuu no tiigi kaɓirɗe dartinaaku. Miɗen teddinee, miɗen njennee, miɗen njettee, miɗen kuɗee. Miɗen ndaaree majjinooɓe himɓe tawi min goongaaɓe. Min adaama hano min anndaaka tawi duu min anndaaɓe sanne. Min adaama maaynooɓe tawi duu miɗen poofa. Min piyaama amma min maayaay. 10 Iɓe mettina ɓerɗe amin amma nyannde fuu miɗen nder weltaare. Miɗen ndaaree min talkaaɓe amma tawi miɗen ngaɗa himɓe heewɓe ndiikiɗaa. Miɗen ndaaree min ngalaa fuy tawi duu walaa fuu ko ŋakkani min.
11 Banndiraaɓe am, ɓiɓɓe Korintu, walaa fuu ko min cuuɗi on, min kolli miɗen korsini on. 12 Hanaa minen calii on amma onon he ko'e mooɗon calii min. 13 Miɗo haalda he mooɗon hano no baaba haaldata he ɓiɓɓe mum, miɗo wi'a on : Onon duu kollee ko oɗon ngiɗi min.
To on tokkodir he ɓe ngoonɗinaay
14 To tokkodiree he ɓe ngoonɗinaay, ngatton juuɗe nder golle maɓɓe. Lobbo no waawi jooɗodaade he bonɗo naa ? Naa ɗume hawti jeyngol he nimre ? 15 Naa *Almasiihu higo Ibiliisa non ? Naa ɗume jomi goonɗinɗo he mo goonɗinaay ? 16 Naa mbi'en ɗume hawti *hukumuuru Alla he tooruure ? Paamee, ko enen en *hukumuuru Alla duumiiɗo, ngam Alla wi'i :
Mi joddoto he maɓɓe,
mi wuurda he maɓɓe,
mi laatoo Alla maɓɓe,
kamɓe duu, ɓe laatoo himɓe am. 6.16 Lewinkooɓe 26.11-12 ; Ejekiyel 37.27
17  Ndenne ƴuwee hakkune maɓɓe !
Ceedee he maɓɓe !
To on meemu ko tunni !
Nii watta ko mi jaɓɓoo on. 6.17 Esaaya 52.11
18  Mi laatoo Baabii'on,
onon duu, laatoɗon ɓiɓɓe am.§ 6.18 2 Samuwiila 7.14 ; Esaaya 43.6
Non Joomiraawo Jom baawɗe wi'i.

*6:2 6.2 Esaaya 49.8

6:16 6.16 Lewinkooɓe 26.11-12 ; Ejekiyel 37.27

6:17 6.17 Esaaya 52.11

§6:18 6.18 2 Samuwiila 7.14 ; Esaaya 43.6