5
Goonɗinde Ɓii-Alla
Neɗɗo fuu goonɗinii ko Iisa woni *Almasiihu, joomum laatake ɓii-Alla. Giɗɗo saaro fuu no hiɗan ɓiɓɓe makko duu. Ndaa ko ngaɗeten heɓa annditen ko eɗen ngiɗi ɓiɓɓe Alla nii : Kollen Alla hidde, tokken tilsinooje makko duu. Ngam tokkude tilsinooje makko, ɗum woni hidde Alla, tilsinooje makko duu kanaa donngal. Ɓii-Alla fuu no jaali duuniyaaru nduu, goonɗinol meeɗen woni laawol ngol njaalortoɗen ndu.
Moy woni jaalotooɗo duuniyaaru nduu ? Nde hanaa goonɗinɗo ko Iisa woni *Ɓii-Alla. Iisa *Almasiihu woni garduɗo he alaama ndiyam he ƴiiƴam. Hanaa ndiyam *batisma tan o wardi, amma faa he ƴiiƴam makko dufaaɗam o wardi. *Ruuhu Ceniiɗo holli ko ɗum goonga, sabu *Ruuhu oon duu no goonga. Ngam kujje tati no kolla ko Iisa woni *Almasiihu, kanƴe ngoni : *Ruuhu, ndiyam e ƴiiƴam, ceedaaku majji fuu no go'o. Eɗen njaɓa ceedaaku himɓe, amma ceedaaku Alla ɓuri semmbe. Ngam kanngu woni ngu o waɗi dow Ɓiyiiko. 10 Neɗɗo fuu goonɗini *Ɓii-Alla, no woodi ceedaaku nguun nder ɓerne mum. Mo goonɗinaay Alla waɗi mo penoowo, ngam jaɓaay ceedaaku ngu o waɗi dow Ɓiyiiko nguun. 11 Ndaa ceedaaku nguun nii : Alla hokki en mbuurnam nduumiiɗam, har Ɓiyiiko duu keɓirten ɗam. 12 Neɗɗo fuu wondi he *Ɓii-Alla, heɓi mbuurnam ɗam. Mo wondaay he makko duu heɓataa ɗam.
Kollitooje cakitiiɗe
13 Onon goonɗinɓe *Ɓii-Alla ɓeen, mi winndani on ɗum fuu ngam anndon ko on keɓi mbuurnam nduumiiɗam. 14 Eɗen ngoodi hoolaare to makko : ngam se en ndu'ake, eeluɗen mo huune yaadoore he muuyɗe makko, o jaabanto en. 15 Eɗen anndi ko omo hettinanii en, ndenne sikka fuu walaa ko eeluɗen mo, en keɓan ɗum.
16 Ndenne, nde goɗɗo hi'i banndum no waɗa hakke nde yottinta ɗum he maayde, joomum du'oo eelana mo, nden Alla duu no hokkan mo mbuurnam. Ngam no woodi hakke yottinoore neɗɗo he maayde, mi wi'aay ndu'anoɗon gaɗoowo iri hakke oon. 17 Oonyaare fuu no hakke, amma hanaa hakke fuu yottinta neɗɗo he maayde.
18 Eɗen anndi ko ɓii-Alla fuu duumataako no waɗa hakke, ngam Iisa *Almasiihu *Ɓii-Alla faddoto mo, bonɗo oon duu heewtataako joomum.
19 Eɗen anndi ko en himɓe Alla, eɗen anndi duu ko duuniyaaru nduu fuu ley maral bonɗo oon woni.
20 Eɗen anndi *Ɓii-Alla wari, hokki en hakkillo ngam anndude Deweteeɗo goonga e goonga oon. Joonin eɗen ngondi he Deweteeɗo goonga e goonga oon, ngam eɗen ngondi he Iisa *Almasiihu Ɓiyiiko. Kanko woni Alla goonga e goonga, kanko duu woni mbuurnam nduumiiɗam.
21 Sukaaɓe am, ndeenee ko'e mooɗon e reweteeɓe fereeɓe gom.