Ɗerol Yahaaya ɗiɗaɓol
Habaru dow ɗerol ngool
Yahaaya ɓii-Jebede, aahiijo Iisa *Almasiihu winndi ɗerol ngool yahde he goonɗinɓe Iisa *Almasiihu. Daliila binndol ɗerol ngool woni fooɗude noppi goonɗinɓe Iisa *Almasiihu dow jannginooɓe fiilotooɓe nder gure no ekkintina himɓe. O winndii ngol duu ngam wi'ude ɓe, tabbitol hidde nder mbuurnam maɓɓe no wooɗi sanne. O holli ko goonga e hidde tokkodirta.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1-3)
Mbuurnam nder goonga e hidde (4-6)
Pooɗol noppi dow jannginooɓe fewreeɓe (7-11)
Baynodirol (12-13)
1
Cannooje
Miin, ardiiɗo hawriine goonɗinɓe winndi ɗerol ngool fa'ude to mooɗon, onon hawriine goonɗinɓe Iisa *Almasiihu nde Alla suɓii, onon tedduɓe hano debbo dimo he ɓiɓɓe mum.* 1.1 Hawriine goonɗinɓe Iisa Almasiihu nde Alla suɓii. Hawriine ndee inndiraama « Debbo tedduɗo mo Alla suɓii, he ɓiɓɓe mum » nder dewtere winndaane he gerekankoore. Miɗo sanna on, onon giɗaaɓe am goonga e goonga. Hanaa miin tan hiɗi on, annduɓe goonga ɓeen fuu no ngiɗi on, ngam goonga oon no wondan he meeɗen, o duumoto duu hakkune meeɗen faa abada. Moƴƴere, yurmeene he jam Alla *Baabiraawo meeɗen he Ɓiyum Iisa *Almasiihu no ngonda he meeɗen faa abada nder goonga he hidde.
Mbuurnam nder goonga e hidde
Mi nani belɗum sanne wakkati nanunoomi ko nder mooɗon woɓɓe tokkiri goonga e goonga hano no *Baabiraawo tilsiniri en ɗum nii. Joonin, onon hawriine goonɗinɓe, miɗo ŋaaro on, ngiɗodiree. Ko mbinndananmi on ɗum hanaa tilsinoore heyre, amma ɗum tilsinoore ɓooynde, nde keɓunooɗon illa arannde. 1.5 Daaru Yahaaya 13.34. Ndaa ko woni hidde nii : tokkude tilsinooje Alla. Wuurude nder hidde, ɗum woni tilsinoore nde nanuɗon illa fuɗɗorde. Ngam majjinooɓe heewɓe cankitake nder duuniyaaru. Ɓe njaɓaay wi'ude ko Iisa *Almasiihu laatake neɗɗo. Laatiiɗo hano maɓɓe fuu, kam duu no majjinoowo, joomum no ganyo-Almasiihu. Paddee ko'e mooɗon to golle ɗe min ngaɗani on ɗeen mbonu, keɓon baraaje ɗuɗɗe. Sabu neɗɗo fuu boɗɗiiɗo laawol *Almasiihu faa ɓeydi ko tawaaka dow maggol, joomum heedanaa Alla. Jooɗiiɗo dow maggol fuu, joomum heedani *Baabiraawo he Ɓiyum. 10 Neɗɗo fuu garɗo to mooɗon, se nii no waajoo ko walaa dow laawol ngool, to mbernee mo nder ɓaadeeji mooɗon, to baa njaɓɓitee mo. 11 Ngam jaɓɓitiiɗo mo fuu, hawtidi he makko nder golleeji makko bonɗi.
Baynodirol
12 Ko kaanumi haalande on ɗum no ɗuuɗi, mi hiɗaa winndande on ɗum dow ɗerol. Amma miɗo habbiti ngam warde to mooɗon kaalden hunnduko e hunnduko, ngam welwelo meeɗen huuɓa.
13 Goonɗinɓe hawriine nde Alla suɓii gom, 1.13 Goonɗinɓe hawriine nde Alla suɓii, hawriine ndee inndiraama « Ɓiɓɓe bannda debbo » nder dewtere winndaane he gerekankoore. giɗuɓe on wonɓe ɗo no njewta on.

*1:1 1.1 Hawriine goonɗinɓe Iisa Almasiihu nde Alla suɓii. Hawriine ndee inndiraama « Debbo tedduɗo mo Alla suɓii, he ɓiɓɓe mum » nder dewtere winndaane he gerekankoore.

1:5 1.5 Daaru Yahaaya 13.34.

1:13 1.13 Goonɗinɓe hawriine nde Alla suɓii, hawriine ndee inndiraama « Ɓiɓɓe bannda debbo » nder dewtere winndaane he gerekankoore.