Ɗerol Yahaaya tataɓol
Habaru dow ɗerol ngool
Yahaaya ɓii-Jebede, aahiijo Iisa *Almasiihu, winndii ɗerol yahde he Gayus. Gayus no tokki goonga, omo gollida mo, omo walla goonɗinɓe duu. Amma Diyoterefes kay salake haalaaji Yahaaya, o hiɗaa duu weernude goonɗinɓe Iisa.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1-4)
Wallude sankitooɓe Habaru lobbo nokku fuu (5-8)
Laawol Diyoterefes he laawol Demetirus (9-12)
Baynodirol (13-15)
1
Cannooje
Miin, ardiiɗo hawriine goonɗinɓe winndi ɗerol ngool fa'ude to maa, aan Gayus, banndam korsuɗo goonga e goonga.
Banndam korsuɗo, miɗo du'oo heɓa tawee aɗa yamɗi, ko kawjiɗaa fuu no wooɗi hano no goonɗinol maaɗa wooɗiri. Mi nani belɗum sanne wakkati banndiraaɓe meeɗen gom ngari kaalani kam dow no tiɓinoriɗaa goonga mo keɓuɗen oon, he no tokkirɗaa mo. Walaa ko ɓuri welude kam, se hanaa mi nana sukaaɓe am no tokki laabi goonga ɗiin.
Wallude sankitooɓe Habaru lobbo nokku fuu
Banndam korsuɗo, golle lobbe ɗe ngaɗantaa banndiraaɓe meeɗen ɓe annduɗaa he baa ɓe a anndaa, no kollaa ko a kolniiɗo. Ɓe ngaddi haala hidde maaɗa yeeso hawriine amin. Mi eeli ma walluɓe no welirta Alla heɓa ɓe ngaɗa jahaangal maɓɓe no haandiri. Ngam kamɓe duu, dow innde *Almasiihu ɓe ngaɗata jahaangal maɓɓe. Ɓe tefataa fuu balla gom he mo goonɗinaay Iisa. Ndenne, enen goonɗinɓe Iisa, eɗen kaani wallude ir himɓe ɓee, ngam laatoɗen wallooɓe goonga oon sankitoo nokku fuu.
Laawol Diyoterefes he laawol Demetirus
No woodi ko mbinndumi fa'ude he hawriine goonɗinɓe mooɗon, amma Diyoterefes, giɗuɗo ardaade huune fuu, wannaaka he ko mbinndumi ɗum sam. 10 Ngam majjum waɗi nde nii mi warowi, mi hollan golle nyidduɗe ɗe o waɗi, kanko tefoowo semteene amin, omo tokka, omo fena dow amin, amma ɗum fuu heƴaay mo, omo saloo weernude banndiraaɓe meeɗen, omo haɗa goonɗinɓe tawdaaɓe he makko ɓeen werna ɓe. Omo riiwa ɓe nder hawriine goonɗinɓe maɓɓe.
11 Banndam korsuɗo, too nyemmin ko boni, nyemmin ko wooɗi. Gaɗoowo ko wooɗi fuu no neɗɗo Alla. Gaɗoowo ko boni anndaa Alla abada. 12 Demetirus no neɗɗo lobbo, himɓe fuu no pilloo habaru makko, sabu nde nii goonga e hoore mum no woodunoo hunnduko wi'annoo o neɗɗo lobbo. Minen duu, miɗen kooli mo, aɗa anndi duu ceedaaku amin no goonga.
Baynodirol
13 Ko ngiɗumi haalande ma ɗum no ɗuuɗi, mi hiɗaa winndude ɗum, ɗum fuu ɗo. 14 Mi haaɓi en ngiidaay, kaalden hunnduko e hunnduko.
15 Higiraaɓe maa wonɓe ɗo no njewte. Miɗo yewta higiraaɓe meeɗen fuu, gooto gooto. Jam wonda he maa.