Ɗerol Yahuuda
Habaru dow ɗerol ngool
Yahuuda, minyo Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen (Matta 13.55 ; Markus 6.3), winndi ɗerol ngool yahde he goonɗinɓe Iisa *Almasiihu. Ko Yahuuda winndi ekkintini goonɗinɓe Iisa *Almasiihu no yahda he ko Piyer winndi nder ɗerol mum ɗiɗaɓol, suura 2 ekkintini kam duu goonɗinɓe Iisa *Almasiihu. Misaali ekkintinooje dow darŋal, pooɗol noppi dow jannginooɓe fewreeɓe (2 Piyer 2.1-16).
Daliila gaɗɗo Yahuuda winndi ɗerol ngool, woni semmbinɗinde goonɗinɓe Iisa *Almasiihu ndaro dow ekkintinooje *lilaaɓe. O winndii ngol duu ngam fooɗude noppi maɓɓe dow fii ekkitinooɓe fewreeɓe, wi'ooɓe kam'en no goonɗinɓe Iisa *Almasiihu. Nder ɗerol ngool, o hollii ɓe duu ko Alla no hiitoto jannginooɓe fewreeɓe ɓee hano no o hiitorii *Kayinu, Balaama, Kora, he ci'e *Sodooma e Gomoora.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1-2)
Pooɗol noppi goonɗinɓe dow jannginooɓe fewreeɓe (3-16)
Kollitooje (17-23)
Yettoore Alla (24-25)
1
Cannooje
Miin Yahuuda, minyo Yakuuba, maccuɗo Iisa *Almasiihu, winndani on, onon ɓe Alla *Baabiraawo hiɗi noddi, onon ɓe Iisa *Almasiihu reeni. Jam, yurmeene e hidde Alla ɓeydoo hakkune mooɗon faa noy walaa.
Pooɗol noppi dow jannginooɓe fewreeɓe
Giɗaaɓe am, nde goonga, mi hiɗiino winndande on dow habaru kisinam, ɗam kawtuɗen en fuu. Amma ko sakitii, mi hi'i ko no tilsi mi winndana on ngam fooɗude hakkillooji mooɗon, mi wi'a on, ndurwon keddi baawɗe mooɗon ngam reenude ekkintinooje ɗe Alla watti gaba go'o nder juuɗe jeyaaɓe mum. Mi winndanii on ngam himɓe ɓe kulataa Alla gom molake naati hakkune mooɗon, himɓe ɓe illa ko ɓooyi kiite mum'en mbinndaa. Iɓe oonya moƴƴere Alla ngam ɓe ngaɗa no weliri ɓe. Iɓe mbi'a ɓe anndaa Iisa *Almasiihu, Joomiraawo meeɗen gooto jeyɗo en.
Onon annduɓe fuu, miɗo miccintina on, ko gaɗa ko Joomiraawo soptini Isra'ilankooɓe he juuɗe ɓiɓɓe Misira, o wari hakkune maɓɓe, saliiɓe goonɗinde mo. Miccitee duu, ko maleykaaɓe ɓe kaaɗaayno he baawɗe ɗe Alla hokkunoo ɓe, cotti nokkuuje mum'en, Alla haɓɓiri ɓe callali, watti nder nimre to ɓe njottoo ɓe ndooma darŋal. Miccitee *Sodooma e Gomoora. Miccitee he ci'e piiliiɗe ɗe. Himɓe majje duu ngaɗiino kujje nyiddiniiɗe, misaali luuɗu e yeenude ɓe kanaa tagaaɓe. Ɓe kalkiraama norɗe hiite duumiinge, ngam hollude gaɗɗo iri nii he banndum fuu, no halkirtee no himɓe ɓee kalkiraa. Baa ko ɗum waɗaama ngam daliila oo, moliiɓe naati hakkune mooɗon duu non ngoni no ngaɗa. Miilooji maɓɓe no uppa ɓe, ɓe ngaɗa ko nyiddinii, ɓe pekita ɓalli maɓɓe, ɓe murta he ardaŋal fuu, ɓe mbonna inɗe maleykaaɓe tedduɓe. Tawi duu baa Mika'el, mawɗo maleykaaɓe he hoore mum, suusaay haalude ko boni fuu dow Ibiliisa baa nii ko geddi naatiino hakkune maɓɓe dow kooƴol ɓanndu *Muusa. Ko o jaabii Ibiliisa o wi'i tan woni Joomiraawo hiitoto mo.
10 Amma himɓe ɓee no mbonna innde ko ɓe anndaa. Anndal maɓɓe nanndungal anndal ndabba, anndal ngaal fotaay taykaaki fuu, kanngal halkataa ɓalli maɓɓe. 11 Kaari, bone saaman dow maɓɓe, ɓe tokki laawol *Kayinu. Ngam suuno seedere, ɓe naati oonyaare Balaama. Ɓe kalketee no Kora halkira wakkati murtunoo ko Alla wi'i. 12 Nde goonga kamɓe tunninta nyaamduuji ɗi kawroton nyaamon hakkune mooɗon. Wakkati nyaamduuji mbelɗi ngaddaa, ɓe kulataa hitere fuu, ɓe nyaaman faa ɓe ƴartina, ɓe ndarataako fuu ɓe keɗo goɗɗo. Iɓe nanndi duule ɗe henndu ruyni, duule ɗe ngalaa ndiyam. Iɓe nanndi leɗɗe kaanuɗe teɓeede nder wakkati mum amma ɗe ngalaa ɓiɓɓe. Iɓe nii leɗɗe ɗoofaaɗe, njoori karaw. 13 Iɓe cankita golle maɓɓe nyidduɗe hano no maayo sankitirta benkeƴƴe mum. Himɓe ɓee no nanndi koode jiilotooɗe. Alla resani ɓe nokku ɓurɗo nimre niɓɓude.
14 Enok, maamii'en jeɗɗaɓo nde nanngaama illa Aadamu, waɗinoo annabaaku dow maɓɓe wi'i : « Ndaa Joomiraawo no warda maleykaaɓe mum ujunaaji re'ataa, maleykaaɓe seniiɓe 15 ngam hiito himɓe fuu. O taƴana ɓe kiite ngam golle nyidduɗe ɗe ɓe ngaɗata nder rafi kulol Alla e haalaaji bonɗi ɗi ɓe kaali dow makko. » 16 Himɓe ɓee wakkati fuu no nguuntoo, no mboytitoo, no tokki suuno ɓerɗe mum'en bonɗe. Iɓe mana ko'e maɓɓe, iɓe mana woɓɓe duu ngam iɓe keɓa ko ɓe ngiɗi he maɓɓe.
Kollitooje
17 Onon giɗaaɓe am, miccitee haalaaji ɗi *lilaaɓe Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen kaalannoo on illa arannde. 18 Nder haalaaji maɓɓe, ɓe mbi'ii on : « Nder wakkati cakitiiɗo, tokkooɓe muuyɗe ɓalli mum'en, haalooɓe ko ngiɗi gom ngarowan, njawoo on. » 19 Kamɓe nii ngoni fiyodirooɓe ko'e himɓe, miilooji himɓe tan ɓe ngondi, *Ruuhu Alla wondaa he maɓɓe. 20 Amma onon giɗaaɓe am, cemmbiɗee nder goonɗinol mooɗon ceniingol, ndu'ee nder balla *Ruuhu Ceniiɗo. 21 Njooɗee nder hidde Alla, ngattee hoolaare mon fuu dow Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen. Nder yurmeene makko, o hokkan on mbuurnam nduumiiɗam.
22 Njurmee ɓe ɓerɗe mum'en pukkaaki he goonɗinde Iisa *Almasiihu. 23 Woɓɓe, kisinee ɗum'en, mboɗɗinon ɓe hiite jahannama. Amma kakkilee to ɓe ndaaɓir on hakke maɓɓe, mboɗɗee ɓe, baa kolte maɓɓe mboɗɗee ɗum.
Yettoore Alla
24-25 Yettoore tabbita he Alla gooto, kisinoowo en har Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen. Alla waawi reeni on heɓa to on pergo. Alla waawi wannginde on nder teddungal mum, wartira on heewɓe welwelo, ɓe ngalaa fuu feloore gom. Kanko jeyii yettoore, teddungal, laamu, e baawɗe faa abada abadin. Aamiin !