Ko Iisa Almasiihu wannginani Yahaaya
Bannginol
Habaru dow dewtere ndee
Yahaaya, gooto nder *lilaaɓe Iisa *Almasiihu sappo e ɗiɗo, winndi dewtere inndiraane Bannginol. Daliila gaɗɗo o winndi dewtere ndee woni semmbinɗinde goonɗinɓe Iisa *Almasiihu, munya torra ka ɓe ngoni nder mum fuu. Ɓe ngatta tammude maɓɓe he gartol Iisa *Almasiihu. Gartol ngool nder mum o wardata he teddungal.
Dewtere ndee soomi kujje tati. Arannde nii, inde holla Laamu Alla e *Almasiihu mum. Ɗiɗaɓel, inde holla laamu mbonngu, laamu Seyɗan nder duuniyaaru, he no Seyɗan torrirta goonɗinɓe Iisa *Almasiihu. Amma Alla heɓan jaalorgal kuuɓugal dow Seyɗan daliila Iisa *Almasiihu. Tataɓel, ko woni nder duuniyaaru fuu hi'an gartol Iisa *Almasiihu ngam Iisa *Almasiihu woni fuɗɗorde e timmoode huune fuu. Kanko woni laamiiɗo laamiiɓe.
Ko winndaa nder dewtere ndee :
Barke dewtere ndee (1.1-3)
Cannooje yahde he kawriiɗe goonɗinɓe jeɗɗi (1.4-8)
Almasiihu wanngani Yahaaya (1.9-20)
Filla ɗereeji yahde kawriiɗe goonɗinɓe Iisa jeɗɗi (2.1–3.22)
Mawninol Alla dow kammu (4.1-11)
Dewtere Alla e kaatimiije mum jeɗɗi (5.1–8.5)
Daaɗe luwe jeɗɗi (8.6–11.19)
Filla debbo gom, kuuŋa mboɗaa gom e dabbaaji bonɗi ɗiɗi gom (12.1–13.18)
Bannginooje feere-fereeje gom (14.1–15.8)
Nyeɗerɗe tikkere Alla jeɗɗi (16.1-21)
Jaalorgal dow murtuɓe he Alla (17.1–20.10)
Nyannde darŋal (20.11-15)
Kammu kesu, duuniyaaru heyru e Ursaliima keso (21.1–22.5)
Habaru gartol Iisa (22.6-21)
1
Barke dewtere ndee
1-2 Dewtere ndee hawri kujje cuuɗaaɗe ɗe Iisa *Almasiihu wanngini. Alla holli mo ɗe ngam o wannginana maccuɓe mum, ko waroyta fuu nder ko ɓooyataa. Nden Iisa lili maleykaajo mum hollowa ɗe Yahaaya. Yahaaya, maccuɗo Iisa oo duu, seedake ko huune fuu ko o hi'i no haala Alla non ka Iisa *Almasiihu wanngini. Belɗo hoore woni jannguɗo dewtere annabaaku ndee. Welɓe ko'e ngoni hettiniiɓe haalaaji annabaaku nguu dey njogiti ko winndaa nder maggu. Hakiika, wakkati kaalaaɗo dow kujje ɗeen ɓadake.
Cannooje yahde he kawriiɗe goonɗinɓe jeɗɗi
Miin Yahaaya, winndani kawriiɗe goonɗinɓe jeɗɗi tawaaɗe nder leydi Asiya.
Jam e moƴƴere ƴuwɗo to Alla gonɗo, gonnooɗo, e gonoowo, jam e moƴƴere ƴuwne to ruuhuuji jeɗɗi gonɗi yeeso jooɗorgal laamu makko, jam e moƴƴere ƴuwɗo to Iisa *Almasiihu, seedeejo kolniiɗo, arano ummintinaaɗo, laamiiɗo laamiiɓe duuniyaaru fuu ngonda he mooɗon.
*Almasiihu hiɗi en, soptini en he baawɗe hakke meeɗen har ƴiiƴam makko ndufaaɗam. O waɗi en laamiiɓe e *cakkanooɓe Alla ngam ngollanen Alla Baabiiko ! Teddungal e baawɗe tabbita he Iisa *Almasiihu faa abada abadin. Aamiin !
Ndaaree, omo warda he duule.* 1.7 Daniyel 7.13
Himɓe fuu no ngi'an mo,
baa tontunooɓe mo.
Lenyi duuniyaaru fuu no mboytoto ngam makko. 1.7 Jakariya 12.10
Hakiika non.
Aamiin !
Alla Joomiraawo Jom baawɗe, gonɗo, gonnooɗo e gonoowo, wi'i : « Miin woni fuɗɗorde, miin woni timmoode. » 1.8 Nder gerekankoore no wi'ee Alfa e Omeega, kam woni « fuɗɗorde » e « timmoode ».
Almasiihu wanngani Yahaaya
Miin Yahaaya banndiraawo mooɗon goonɗinɗo Iisa. Mi hawti he mooɗon nder torra, nder laamu makko e nder tittinkinaaku ngu o ƴami en. Mi yaaraama semmbe semmbe dow duune Patamos ngam mi waajake haala Alla, mi haali ko ceediimi dow Iisa.
10 Alal, nyalaane Joomiraawo, keewumi *Ruuhu Alla, sey nanumi gaɗa am daane toowne gom hano daane luwal. 11 Daane ndeen no wi'a :
—Winndu ko ngi'ataa ɗum nder dewtere, lilda nde kawriiɗe goonɗinɓe jeɗɗi ɗee : Hawriine wonnde Efeesu, Simirna, Pergamu, Tiyatira, Sardes, Filadelfiya he Lawdikiya.
12 Njeeƴitiimi ngam hi'ude gonɗo no haalda he am, sey ngi'umi fitillaaji kanŋe jeɗɗi. 13 Caka fitillaaji ɗiin no tawa goɗɗum nannduɗo he *Ɓii-Neɗɗo, omo ɓornii jabbaare, omo haɓɓi wakkaare kanŋe dow gabaare makko. 14 Gaasa hoore makko no rawni tar hano haabu. Gite makko no njayna hano ɗemle hiite. 15 Koyɗe makko no njalɓita hano no njamndi mboɗeeri jalɓitirta, wojja coy nde ndi wattaama nder hiite. Daane makko no wa'i iido ilol diyeele ɗuɗɗe. 16 Omo jogii nder nyaamo makko koode jeɗɗi. Takubaahi mbelki, ki kunndule ɗiɗi no wurtoo nder hunnduko makko. Yeeso makko no yayna hano no naange yaynirta caka nyalooma.
17 Wakkati ngi'umoomi, sey caamumi yeeso makko hano maayɗo. O yowi junngo makko nyaamo dow am, o wi'i kam :
—Taa hulu ! Miin woni artuɗo, miin woni cakitittooɗo. 18 Mi duumiiɗo. Mi maayiino, amma joonin miɗo wuuri faa abada abadin. Miɗo woodi baawɗe dow maayde he laahara. 19 Ndenne, winndu ko ngi'uɗaa, he ko woni no waɗa joonin he ko waɗoyta yeeso. 20 Ndaa, maana koode jeɗɗi cuuɗiiɗum ɗe ngi'uɗaa nder nyaamo am nii : Koode jeɗɗi ɗeen ngoni maleykaaɓe kawriiɗe goonɗinɓe jeɗɗi. Maana fitillaaji kanŋe jeɗɗi ɗiin duu woni kawriiɗe goonɗinɓe jeɗɗi.

*1:7 1.7 Daniyel 7.13

1:7 1.7 Jakariya 12.10

1:8 1.8 Nder gerekankoore no wi'ee Alfa e Omeega, kam woni « fuɗɗorde » e « timmoode ».