6
Kollitooje dow maccuɓe e rimɓe mum'en
Maccuɓe goonɗinɓe no kaani teddina rimɓe mum'en heɓa to neɗɗo fuu famɗin innde Alla he jannginol meeɗen. Onon maccuɓe ɓe rimɓe mum'en no goonɗinɓe, to miilee ngam on fuu on goonɗinɓe on teddintaa ɓe, amma ɓuree gollande ɓe no wooɗiri ngam ɓe goonɗinɓe hiɗaaɓe haanuɓe gollaneede.
Kollitooje dow jannginol fewrewol e hidde njawdi
Ɗum woni ko kaanuɗaa hollitinde he waajaade himɓe. Nde nii goɗɗo no waajoo waaju mo yaadataa he haalaaji goongaaji ɗi Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen, naa se jannginol joomum no yedda laawol kulal Alla, nden kay, joomum no keewɗo mawnitaare, o jaahili, giɗɗo haala e geddi dow karfeeje. Ɗume ɗum rimanta en se hanaa kirodirol, habdo, jennodirol, tuumodirol, he geddi ndi hantataa hakkune himɓe ɓe hakkillooji mum'en uddaa. Ɓe njoofii goonga kaden, iɓe ada kulal Alla hano laawol heɓude njawdi.
Se goonga, kulal Alla no keɓal manngal, nde nii neɗɗo fuu no welna dow ko jogii. Ngam juuɗe ɓole ngarɗen nder duuniyaaru, juuɗe ɓole duu coƴƴotoɗen. Ndenne, nde eɗen ngoodi ko nyaameten he ko kolteten, iɗum haani heƴude en. Amma tefooɓe riikude semmbe semmbe ndeki ko'e mum'en dow laawol suuno, ɓe caami nder tunnirgal e nder kujje baahiiɗe ɗuɗɗe ɗe mboɗɗaa majjinde ɓe, tutoo ɓe nder bonnere e nder halkere. 10 Ngam hidde seedere woni wuddu bone fuu. Woɓɓe cuunaama ɗe faa ɓe njoofi laawol goonɗinol, ɓe pooɗani ko'e maɓɓe torra mawka.
Kollitooje ngam Timote
11 Amma aan, neɗɗo Alla, doggu kujje ɗee fuu. Tefu dartinaaku, kulal Alla, goonɗinol, hidde, tittinkinaaku e ɓerne fewne. 12 Durwu durwo gasungo ngam goonɗinol. Tiɓinaa mbuurnam nduumiiɗam ɗam Alla noddani ma, wakkati kokkunoɗaa ceedaaku lobbu yeeso himɓe ɗuɓɓe. 13 Mi eeli ma yeeso Alla wuddu mbuurnam fuu he yeeso Iisa *Almasiihu gaɗuɗo ceedaaku lobbu yeeso Pontiyus Pilaatus kawjinooɗo leydi Yahudiya, mi eeli ma, 14 gollir tilsinooje ɗee no wooɗiri nder rafi feloore sey nyannde Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen warti. 15 Gartol ngool no waɗan nder wakkati mo Alla darni.
Kanko marɗo barke,
Jom baawɗe mo walaa walde,
Laamiiɗo laamiiɓe fuu,
Joomiraawo joomiraaɓe fuu.
16 Kanko tan woni Duumotooɗo,
jooɗiiɗo nder jeyngol
ngol neɗɗo fuu suusaa ɓadaade.
Neɗɗo fuu hi'iraay mo gite mum,
walaa baawɗo hi'ude mo.
Teddungal he baawɗe laatanoo mo
faa abada abadin.
Aamiin !
Kollitooje ngam riikuɓe
17 Hollitin riikuɓe duuniyaaru nduu ɓe kakkilo he mawnitaare to ɓe ngattu hoolaare nder njawdi maɓɓe ngam ndi tabbitittaa, amma ɓe kalfina ko'e maɓɓe he Alla mo saɗaa, kokkoowo en huune fuu ngam nanen belɗum hoore men. 18 Wi'u ɓe ɓe ngaɗa ko wooɗi, to ɓe cortu juuɗe maɓɓe nder golle lobbe, ɓe laatoo ɓe juuɗe mum'en caɗaa, warooɓe njawdi mum'en ngam wallude ɓe ngalaa. 19 Nde nii ɓe ngaɗii ɗum, sikka fuu walaa ɓe kawrani ko'e maɓɓe njawdi lobbiri laatotoondi bonjariyal maɓɓe jaaŋo, ngam ɓe tiɓinoo mbuurnam ngoongaajam.
Baynodirol
20 Too Timote, joga no wooɗiri ko kalfinaɗaa. Doggu haalaaji jeddooji, he haalaaji ɗi njahdataa he laawol goonɗinol meeɗen bi'eteeɗi no goonga. 21 Ngam himɓe gom tokki ɗi, ƴuwi dow laawol goonɗinol meeɗen.
Moƴƴere Alla wonda he mooɗon.