Ɗerol Pol ɗiɗaɓol yahde he
Timote
Habaru dow ɗerol ngool
Pol, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, gaɗa ko winndannoo Timote ɗerol aranol gom, winndi ɗerol ɗiɗaɓol ngool yahde he makko kanko Timote oon. Wakkati o winndi ɗerol ɗiɗaɓol ngool duu, omo tawa nder kasu *Rooma (2 Timote 2.9). Ɗerol ngool soomi saawara mo Pol hokki Timote gollida.
Daliila binndol maggol woni semmbinɗinde mo, o waɗa ko waajaade goonga e goonga *Habaru lobbo filla dow Iisa *Almasiihu. O waɗa golle ekkitinki e waajaade baa nde o torraama, naa nde o hollaama ganyaadi. O winndii ɗerol ngool duu ngam wi'ude Timote to wattu hoore mum nder geddi meereeri, geddi ndi nafataa mo, ngam indi mbonnaa hettinaniiɓe ndi. O wi'i Timote nyemmina mo, nder jonnde mum, nder goonɗinol mum he nder ko hiɗi waɗude fuu.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1.1-2)
Yettoore e cemmbinɗinol (1.3–2.13)
Saawara e semmbinɗinde Timote (2.14–4.5)
Mbuurnam ɗam Pol tawaa nder mum (4.6-18)
Baynodirol (4.19-22)
1
Cannooje
Ɗerol ngool ƴuwi to am min Pol, mo Alla suɓii waɗi lilaaɗo Iisa *Almasiihu ngam wannginde mbuurnam nduumiiɗam ɗam Alla wi'unoo no hokka en daliila Iisa *Almasiihu, yahde to Timote, suka am korsuɗo. Alla *Baabiraawo, he Iisa *Almasiihu Kisinoowo meeɗen moƴƴane, yurme, hokke jam.
Yettoore e cemmbinɗinol
Miɗo yetta Alla mo ngonmi miɗo ngollana he miilo laaɓungo ngo felataa kam hano no maamiraaɓe am ngollirani mo nii. Jemma e nyalooma, wakkati fuu mo ndu'otoomi, miɗo miccitoo he maa. Miɗo miccitoo he gonɗi maa. Miɗo hiɗi tumtaade ma ngam welwelo am huuɓa. Miɗo miccitoo he goonɗinol maaɗa ngol walaa fuu munafikaare tawaangol illa hanaa hannden to maama maa debbo Lo'is, he inna maa Ewnike. Joonin duu sikka fuu walaa ingol he maaɗa. Ngam majjum waɗi miɗo miccintine, hano no nduncirtaa hiite nii, heyɗintin no wooɗiri kokkal ngal Alla waɗani ma wakkati ndekunoomi juuɗe dow maa mbarkinmaami. Ngam hanaa *Ruuhu kuloowo o hokki en, amma *Ruuhu oon no semmbinɗina en, hokka en hidde he dawrande ko'e men.
Ndenne, taa semtu seedanaade Iisa Joomiraawo meeɗen. Taa semtam ngam miɗo nder kasu ngam makko. Amma torrida he am ngam *Habaru lobbo har baawɗe Alla. Kanko hisini en, noddi en faa laatoɗen laaɓuɓe, hanaa ngam golle men amma ngam ko o darni e moƴƴere makko. Kayre o hokki en ngam sabbu Iisa *Almasiihu illa fil'ajal. 10 Joonin moƴƴere ndee wannginaama he garki Iisa *Almasiihu Kisinoowo meeɗen, jaaliiɗo maayde, bannginɗo mbuurnam, he ko duumoto nder *Habaru lobbo. 11 Ngam *Habaru lobbo oo waɗi Alla suɓii kam waɗi kam baajotooɗo, lilaaɗo e jannginoowo.
12 Ngam majjum waɗi miɗo tampa hannden, amma ɗum semtinaaki kam ngam miɗo anndi mo ngoonɗinmi. Miɗo anndi duu ko sikka fuu walaa, omo woodi baawɗe reenude ko kalfinaami faa nyannde darŋal. 13 Gollir haalaaji goongaaji ɗi nanuɗaa to am, ɗi laatane ƴeeweteeɗi ekkitee, njogaa ɗi nder goonɗinol he hidde keɓeteene nder kawtal he Iisa *Almasiihu. 14 Jogira kaliifa lobbo oo no wooɗiri nder balla *Ruuhu Ceniiɗo tawaaɗo nder meeɗen.
15 Hano no anndirɗaa ɗum nii, himɓe leydi Asiya ƴuwii gaɗa am, nder maɓɓe no tawaa Fijela e Hermoseena. 16 Amma Onesifoor, Joomiraawo yurmoo koreeji makko fuu ngam o semmbinɗini kam kile keewɗe, o semtaay kam baa nde worre ngam miɗo nder kasu. 17 Ngam illa o yottinoo nder huɓeere *Rooma, o tinni omo tefa kam, faa o hiiti kam. 18 Mi eelii Joomiraawo yurmoo mo nyannde darŋal. Aɗa ɓuri neɗɗo fuu anndude kile foti o wallunoo kam nder huɓeere Efeesu.