2
Gollanoowo Iisa Almasiihu kolniiɗo
Ndenne aan suka am, semmbiɗin nder moƴƴere tawaane nder kawtal meeɗen he Iisa *Almasiihu. Ko njannginmaami yeeso seedeeɓe ɗuɓɓe ɗum fuu, halfin ɗum himɓe hoolniiɓe, waawɓe jannginde woɓɓe.
Munyu tampiri hano soogeeru Iisa *Almasiihu gasundu. Ciryiiɗo konu fuu wattataa kujje duuniyaaru nder ɓerne mum heɓa welna ɓerne mawɗo mum. Nde himɓe no tefa daɗodirde, daɗuɗo oon heɓataa gooro mum, se tokkiraay to haani. Demoowo torriiɗo sanne nder ngesa mum, kam haani arta heɓude barke kettol. Tayka dow ko kaalanmaami, Joomiraawo wallete paamaa ɗum.
Miccita he Iisa *Almasiihu maayɗo, ummitii, kanko woni jippotooɗo he Daawda hano no ɗum haalira nder *Habaru lobbo mo ngonmi miɗo waajoo. Ngam sabbu *Habaru lobbo oon ngonmi miɗo tampa faa nanngaami uddaami hano neɗɗo bonɗo. Amma haala Alla kay uddaaka. 10 Ngam majjum waɗi mi munyan torra kaa fuu heɓa suɓaaɓe Alla ɓeen kewta kisinam ngonɗam nder Iisa *Almasiihu, ɓe naata nder teddungal makko duumingal. 11 Ndaa haala hoolniika nii :
Nde nii en maaydii he makko,
en mbuurdan he makko duu.
12 Nde nii eɗen munya,
en laamodoto he makko.
Amma nde nii en calake mo,
kanko duu o saloto en.
13 Baa nde en kanaa hoolniiɓe,
kanko kay o kolniiɗo,
ngam o waawtaa yeddude hoore makko.
Golloowo mo Alla jaɓi
14 Ɗum woni ko kaanuɗaa miccintinde wakkati fuu, ŋaara ɓe yeeso Alla ɓe mboɗɗoo jeddodirol dow karfeeje ngam ɗum hantantaa ɓe baafuy se hanaa halkude hettiniiɓe. 15 Tarsina durwa keddi baawɗe maa ngam keɓaa no ndaroriɗaa yeeso Alla hano jaɓaaɗo, laatoɗaa hano golloowo mo gollal mum semtintaa ɗum, jottinoowo haala Alla goongaha kaan no wooɗiri. 16 Woɗɗa haalaaji meereeji ngam ɗi njaadataa he laawol goonɗinol meeɗen, ngam iɗi ɓeyda woɗɗinde waɗooɓe ɗi he Alla. 17 Haalaaji maɓɓe no cankitoo yahde hano ɓuure wonnde no nyaama. Himene e Filitus no tawaa hakkune maɓɓe. 18 Ɓe mboppi laawol goonga, iɓe njanngina ko ummitaaki maayɓe ɓooyi wittaade. Nii ɓe ngoni iɓe kalkira goonɗinol woɓɓe. 19 Amma bonjariyal semmbenteyal ngal Alla sinngi ngaal sottataa. Dow maggal haalaaji ɗii tawaa : Joomiraawo no anndi ɓe jeyii.* 2.19 Limooje 16.5 No tawee kaden : Noddoowo innde Joomiraawo fuu woɗɗoo bone. 2.19 Daaru Esaaya 52.11.
20 Nder suudu mawnu hanaa gineeji gaɗiraaɗi kanŋe he cardi tan tawetee. Gineeji gaɗiraaɗi leɗɗe, he loopal duu, no tawee nder mayru. Amma gineeji arani ɗiin no ndesanee juulɗe, ɗiito duu ngolliree wakkati fuu. 21 Nde nii neɗɗo lamnii hoore mum itti kujje tunnuɗe ɗe kaalunoomi dow mum, joomum no laatoto hano ginewol gollirteengol ko wooɗi, ceniingol, nafoowol jom suudu, ciryeteengol ngam gollal lobbal fuu.
22 Doggu belɗum cukaaku, durwu tan ɓeydoɗaa nder goonɗinol, dartinaaku, e hidde. Jooɗira jam he noddirooɓe innde Joomiraawo he ɓerne laaɓune. 23 Woɗɗa haalaaji meereeji, ɗi ngalaa fuu hoore. Aɗa anndi ko ɗi ngaddataana habdo. 24 Tawi ɗum hegaaki maccuɗo Joomiraawo habda he himɓe. Amma omo haani hollude neɗɗo fuu hidde, o laatoo neɗɗo baawɗo jannginde, jom munyal. 25 O laatoo peloowo caliiɓe nder koyirnam ngam moy anndi se Alla waɗata ɓe tuuba ɓe annda goonga, 26 ɓe ngarta he hakkillooji maɓɓe, ɓe coptoo tunnirgal Seyɗan gonngal no jogiiɓe nder maccangaaku mum he muuyo mum.

*2:19 2.19 Limooje 16.5

2:19 2.19 Daaru Esaaya 52.11.