3
No balɗe cakitiiɗe ngorrata
Paama ko nder jamaanu cakitiiɗo wakkatiiji tiɗɗi no ngaran, ngam himɓe ko'e mum'en tan ngiɗata, seedeere adata hakkillooji maɓɓe, iɓe mana ko'e maɓɓe, ɓe ndoondoo ko'e, iɓe pamɗina Alla, ɓe teddintaa saarooɓe maɓɓe, bonnooɓe moƴƴere, ɓe teddintaa ko laaɓi, ɓe ngalaa fuu yurmeene, ɓe njaafantaako woɓɓe, ɓe nyo'ooɓe himɓe, ɓe mbaawtaa ko'e maɓɓe, ɓe ɓerɗe ɓaleeje, wanyuɓe ko wooɗi fuu, jammbotooɓe, wulɓe, heewɓe mawnitaare, hiɗuɓe mbelirka duuniyaaru dina hidde Alla. Iɓe ngoodi ndiyam hulooɓe Alla, amma iɓe njedda baawɗe makko. Woɗɗa ir himɓe ɓee. Nder maɓɓe, woɓɓe no molo naata nder cuuɗi ngam pooɗa hakkillo ndewoy koy ko'e kuyfuɗe, koy hakke haɓɓi ko'e mum'en e cuunaakoy huune fuu, wakkati fuu ikoy tefa anndal amma abada koy keɓataa anndude goonga oon. Hano no Yannes e Yamberes* 3.8 Nder finaa-tawaaji Yahudankooɓe, Yannes e Yamberes ngonnoo jom'en dobo-dobooji nder leydi Misira. Daaru Burtaaki 7.11. kabdirnoo he *Muusa nii, non himɓe ɓee duu ngoni no kabdira he goonga oon. Ɓe ngalaa fuu hakkillo, goonɗinol maɓɓe duu walaa fuu ko nafataa. Amma kiite maɓɓe njuutataa sanne ngam rafi hakkillo maɓɓe no wanngan yeeso himɓe fuu hano no ɗum laatori he Yannes e Yamberes nii.
Kollitooje cakitiiɗe ngam Timote
10 Amma aan, a hi'i no njannginirmi, a hi'i duu jikku am, anniyaaji am, goonɗinol am, munyal am, hidde am, tittinkinaaku am, 11 e torraaji ɗi njarmi fuu. A hi'i ko hewti kam nder gure Antiyokiya, Ikoniyum e Listira. A hi'i duu no munyirmi torraaji kewtiiɗi kam. Amma Joomiraawo soptinii he majji ɗii fuu. 12 Ndenne kawtuɗo he Iisa *Almasiihu fuu nde nii anniyake jogaade kulal Alla he ɓerne worre, joomum no hi'an torra. 13 Amma himɓe bonɓe he hiilooɓe himɓe no ɓeydan gaɗol bone, iɓe majjina himɓe, iɓe majjina ko'e maɓɓe duu. 14 Amma aan kay, dara tan he ko njannguɗaa he ko ngoonɗinɗaa, ngam aɗa anndi jannginɓe ma. 15 Illa cukaaku maa aɗa anndi dewte ceniiɗe. Iɗe mbaawi faaminde ma laawol kisinam tawaaɗam nder goonɗinol Iisa *Almasiihu. 16 Dewte ceniiɗe fuu ƴuwaana nder hunnduko Alla, iɗe nafa nder jannginol, nder kollol neɗɗo boofi mum, iɗe nafa duu ngam felude himɓe e ngam ekkitinde ɓe wuurude mbuurnam daartiiɗam, 17 heɓa tokkuɗo Alla fuu tawee dow siri kuuɓuɗo ngam waɗude iri gollal lobbal fuu.

*3:8 3.8 Nder finaa-tawaaji Yahudankooɓe, Yannes e Yamberes ngonnoo jom'en dobo-dobooji nder leydi Misira. Daaru Burtaaki 7.11.