9
Balla tokkuɓe Iisa
Wallude goonɗinɓe tawaaɓe *Ursaliima fotaay mi winnda mi haalana on, ngam miɗo anndi anniya mooɗon. Yeeso himɓe Makedoniya fuu, mbi'umi : « Illa rawanin goonɗinɓe wonɓe Akaya ciryii hokkude balla mum'en. » Tittinkinaaku mooɗon waɗi kamɓe duu ɓe ummii ɓe ndarii. Joonin mi lilowan banndiraaɓe ɓee he mooɗon ngam to piyol gabaare amin nde laatoo meere. Miɗo hiɗi taweɗon siryiiɓe hano no mbi'irnoomi ɗum nii, heɓa nde nii mi wardi he goonɗinɓe wonɓe Makedoniya to mooɗon tawa on ciryake. Ko min piyirta gabaare dow mooɗon, ɗum duu tawee he mooɗon. Ngam nde hanaa non semteene amin non, semteene mooɗon non onon duu. Ngam majjum waɗi mbi'umi no tilsi banndiraaɓe meeɗen ɓee ardo, ngara to mooɗon, ɓe kawra ballal ngal mbi'unooɗon on kokkan ngaal heɓa wakkati ngarmi fuu mi tawa ingal hawri, ngal laatoo balla ngaɗiraaka ɓerne laaɓune, hanaa ɓerne tilsinaade.
Paamee ko aawɗo seɗɗa, seɗɗa hettata. Aawɗo ko ɗuuɗi, ko ɗuuɗi joomum hettata. Neɗɗo mooɗon fuu fiirta ɓerne mum hokka ko anniyii hokkude tawa tilsinaaka, ɓerne mum duu mettaay, ngam Alla no hiɗi kokkiroowo welwelo. Alla no waawi hokkude on iri moƴƴere fuu. Wakkati fuu keɓon nder huune fuu ko heƴata on faa hoddoo, ngam waɗirde ko hoddoto ɗum golle lobbe. Kokkal ɓuytataa keɓal, hano no ɗum winndiraa dow kokkuɗo wi'a :
Omo sankita moƴƴere makko dow talkaaɓe,
moƴƴuki makko duumoto faa abada.* 9.9 Jabuura 112.9
10 Alla woni kokkoowo demoowo aawdiiri, kanko duu hokkata mo nyaamdu ndu o nyaamata. O hokkan on aawdiiri keƴandi on, onon duu. O funnan aawdiiri ndiin. Ndenne moƴƴuki mooɗon riman faa heewa. 11 Alla ɓeydan keɓal mooɗon nder huune fuu, heɓa mbaawon hokkitirde wakkati fuu. Neɗɗo fuu mo min kokki goɗɗum yettan Alla ngam ko mballirɗon ɗum. 12 Ko ngatton ɗum hanaa ngam humtude haaju goonɗinɓe ɓeen tan non amma on ngaɗan ɗum ngam waddude himɓe heewɓe njetta Alla. 13 Golle ɗe ngatton ɗe kolli ko on hoolniiɓe goonga e goonga. Himɓe heewɓe nde nii ndaarii balla mooɗon kaa, teddinan Alla ngam on ngaɗi ko *Habaru lobbo mo *Almasiihu wi'i, *Habaru mo njaɓuɗon yeeso himɓe fuu. Ɓe njettan Alla duu ngam on njaɓan senndude ko njogiɗon hakkune mooɗon e maɓɓe naa hakkune mooɗon e woɓɓe. 14 Ɓe kollan on hidde, ɓe ndu'anto on ngam moƴƴere mawne nde Alla waɗani ɓe har laawol mooɗon. 15 Jettooje ngoodani Alla ngam moƴƴere nde o hokki en ndee, hunnduko fuu waawaa tinndini nde !

*9:9 9.9 Jabuura 112.9