10
Njaabaaki Pol yahde he feluɓe mo
Miin Pol he hoore am, miin bi'eteeɗo kuyfuɗo hoore wakkati tawaami hakkune mooɗon e tiɗɗo nyiire wakkati mi tawaaka hakkune mooɗon woni no eela on. Nder peewka ɓerne *Almasiihu e moƴƴuki mum, mi eelii on to ngaɗee mi tilsina on wakkati fuu ngaroymi to mooɗon. Ngam miɗo waawi tilsinde wi'ooɓe ko min ngoni miɗen ngaɗa ɗum, min ngaɗatanaa ɗum na ngam welnude ɓerɗe himɓe. Baa nii ko miɗen nder duuniyaaru, no min ndurwirta nder mayru no seedi he no himɓe ndurwirta nder mayru. Kaɓorɗe amin hanaa ir kaɓorɗe ɗe ɓii-aadama haɓirta non. Semmbe majje to Alla ƴuwi, min naforto ɗe ngam sikkitidde kaɓorɗe gonɗe no ndeena wayɓe amin. Miɗen cankita miilo fuu kaɗoowo himɓe annda Alla. Miɗen tilsina himɓe nder miilooji mum'en ɗowtanoo *Almasiihu. Nde nii on njaɓi ko min mbi'i, ndenne paamee ko miɗen ciryii ngam eltude neɗɗo mooɗon fuu banyuɗo waɗude ko *Almasiihu wi'i.
Ndaaree, ngi'ee kujje ɗeen nii no daɗɗi ley gite mooɗon ! Nde goɗɗo mooɗon wi'i kam *Almasiihu jeyii ɗum, nde nii joomum soƴƴake daari hoore mum, too joomum faaman ko minen he ko'e amin duu *Almasiihu jeyii min. Joomiraawo meeɗen hokki min ardaŋal ngam min cemmbinɗina goonɗinol mooɗon amma hanaa ngam min cankita ngol. Ardaŋal ngaal no weli kam sanne faa no ƴartini, ngal semtinaaki kam. Mi hiɗaa miiloɗon ko mi winndaana ɗerol ngool ngam tefude hulƴinde on. 10 Ngam hakkune mooɗon won wi'ooɓe wakkati fuu mo Pol winndata haalaaji cattuɗi, ɗi koyaa tan o winndata. Amma wakkati fuu o tawa hakkune meeɗen o mojiiɗo, haalaaji makko no yawni sanne. 11 Too, bi'oowo iri haala kaa fuu, faama ko min mbinndanta on ɗum wakkati min mboɗɗi on, kanƴum min ngollata wakkati min ngondi he mooɗon. 12 Min cuusaa fonnude ko'e amin he mawnitiiɓe. Min nanndaa he maɓɓe duu. To maɓɓe walaa ko foti ɓe, ngam nder maɓɓe lewru ƴeewetee. Ɓe ngalaa hakkillo.
13 Minen kay, min ƴartintaa baa seɗɗa, dow diidol ngol Alla darni min dow mum min kaaɗata. Onon duu nder maggol ngonɗon. 14 Ndenne nde nii min ngari to mooɗon, min ƴaaraaki diidol ngol Alla darni min dow mum ngool, ngam nde nii min ngaraayno to mooɗon min ngaddi *Habaru lobbo nden min ƴaarakeno ngool. 15 Min ƴaartintaa nder piyol gabaaje amin, min piyira golle woɓɓe gabaaje. Amma tammude amin woni goonɗinol mooɗon ɓeydoo yahde yeeso, heɓa golle amin ɗuuɗa hakkune mooɗon, tawee min ƴaaraaki to Alla darni min. 16 Nde goonɗinol mooɗon ɓeydake yahde yeeso, min keɓan laawol warde waajaade *Habaru lobbo oo nder nokkuuje ɓurɗe woɗɗude. Min ngiɗaa min ngara, min ngaɗa golle ɗe Alla hokki goɗɗo waɗa, heɓa min piya gabaare min mbi'a minen ngaɗi ɗe hano no woɓɓe ngaɗirta. 17 No winndaa wi'aa : Piyoowo gabaare fuu, fiya gabaare dow Joomiraawo.* 10.17 Yeremiya 9.23 18 Ngam hanaa piiroowo hoore muuɗum gabaare woni jaabanaaɗo, amma jaabanaaɗo woni mo Joomiraawo nani belɗum mum.

*10:17 10.17 Yeremiya 9.23