11
Pol feli lilaaɓe fewreeɓe
Joonin sey accanon kam hakke seɗɗa ngam ko ngiɗumi haalude ɗum no kaanɗi, amma sey nii munyon kam. Miɗo hira ngam mooɗon hano no Alla hirirta. Mi waɗi alkawal mi wattan gonndal hakkune mooɗon he gorko gom. Gorko oo woni *Almasiihu. Miɗo hiɗi mi yaara on to makko. Miɗo hiɗi duu njooɗoɗon hano jonnde surbaajo mo anndaa gorko. Amma miɗo hula to on laatoo hano Haawa mo mboddi eytunoo, ƴoyneɗon, accon tokkude laawol *Almasiihu he ɓerne worre. Miɗo hula ngam min mbaajake on *Habaru lobbo, filla dow Iisa *Almasiihu, keɓuɗon *Ruuhu Alla, njaɓuɗon waaju amin. Amma on acci woɓɓe mbaajake on dow Iisa fereejo gom, keɓuɗon ruuhu fereejo gom. Njaɓuɗon waaju mo he waaju amin hawtaa baa isilam. Amma miɗo miila ko wi'ooɓe kam'en no lilaaɓe mawɓe ngalaa fuu ko ɓurdi kam baa seɗɗa. No waawi tawee mi hanaa belɗo ɗemngal, amma miɗo anndi ko mbi'anmi. Mi holli on ɗum nder laabi keewɗi.
Wakkati mbaajimi on dow *Habaru lobbo, filla dow Alla, mi leesini hoore am ngam teddinde on. Mi waajake on mi ƴamaay on goɗɗum. Naa mi woofii ngam mi waɗi ɗum ? Mi jaɓi ceede e balla kawriiɗe goonɗinɓe Iisa gom, mi wari mi walli on. Wakkati ngonnoomi to mooɗon, hakiika mi waɗiino haaju ceede amma mi wi'aay neɗɗo mooɗon fuu hokka kam tammal, ngam banndiraaɓe meeɗen goonɗinɓe ƴuwɓe Makedoniya ngaddanii kam huune fuu ko ngiɗumi. Mi tiiɗi sanne he hoore am ngam to mi laatanoo on donngal, no ngaɗan mi fuu, mi durwan to mi laatanoo on ɗum. 10 Miɗo itta hoomaare duu ko mi jaɓaay buuɗu gooto mooɗon. Walaa baawɗo haɗi kam ittude hoomaare duu nder Akaya. Daliila barke *Almasiihu gonɗo he am, miɗo waawi wi'i, ko mbi'umi ɗum no goonga.
11 Oɗon miila ko mbi'umi ɗum, ngam mi hiɗaa on waɗi mbi'umi ɗum naa ? Too, Alla no anndi miɗo hiɗi on ! 12 Ko ngaɗumi ɗum, mi waɗan ɗum ngam haɗude fiyooɓe gabaaje mum'en no mbi'a ko kam'en no lilaaɓe hano amin keɓu laawol wi'ude ko kam'en ngaɗi gollal potungal, gollal ngal min ngaɗi. 13 Iri himɓe ɓee no lilaaɓe fewreeɓe, ɓe gollooɓe jammbotooɓe, ɓe ɓorniiɓe toggoore *lilaaɓe *Almasiihu tan. 14 Ɗum haayɗinaaki baa, ngam Ibiliisa he hoore mum no ɓornoo ir toggoore maleykaajo jom annuura, waɗa hoore mum hano makko. 15 Ndenne ɗum haayɗinaaki nde nii gollooɓe Ibiliisa ɓornake toggoore gollanooɓe dartinaaku. Amma kiite maɓɓe fotan he golle maɓɓe.
Torraaji keewtiiɗi Pol
16 Kettinee, to baa gooto mooɗon miiloo ko mi kaaŋaaɗo. Amma nde nii on adi kam mi kaaŋaaɗo sey njaaboɗon kam no njaabirtoɗon kaaŋaaɗo ngam mi heɓa no mi fiirta gabaare seɗɗa, miin duu. 17 Ko mbi'anmi ɗum mi wi'irtaa ɗum no Joomiraawo holliri kam ɗum amma mi wi'an ɗum hano no kaanɗi am holliri kam ɗum. 18 Mi hi'i himɓe heewɓe no piya gabaaje ngam kujje ɗe ɓe ngaɗi nder duuniyaaru, miin duu, miɗo waawi fiyude gabaare am. 19 Onon jom'en hikmaaku, noy watta ko oɗon njaɓa ir kaanɗi ɗii ? 20 Oɗon njawee, oɗon peenyee, oɗon ƴoynee, njawdi mooɗon no nyaamee, oɗon ngartiree maccuɓe, amma ɗum fuu oɗon munyi. 21 Minen, hanaa ɗum woni ko min ngaɗani on. Minen, min cuusaay hollude on baawɗe. Miɗen nana semteene haalude ɗum.
Nde nii goɗɗo suusi fiyude gabaare mum ngam goɗɗum, mi fiyan gabaare am miin duu baa nii ko kaalan mi ɗum no kaanɗi. 22 Nde nii ɓe Ibrankooɓe, too miin duu mi Ibranke. Nde nii ɓe ɓiɓɓe leydi *Isra'el, too miin duu mi ɓii-leydi *Isra'el. Nde nii ɓe jippotooɓe he *Ibrahim, too miin duu, mi jippotooɗo he *Ibrahim. 23 Nde nii ɓe gollanooɓe *Almasiihu, too miin ɓuri ɓe, ɓe fuu laataade gollanoowo *Almasiihu. Ko kaalumi ɗo he ko kaaŋaaɗo haalata fuu go'o. Miɗo ɓuri ɓe tittinkinaaku, miɗo ɓuri ɓe uddeede, miɗo ɓuri ɓe fiyeede. Mi hosi maayde kile keewɗe. 24 Laabi joy, *Yahudankooɓe no piya kam. Laawol fuu, dorri woronja e jeenay. 25 Kile tati ɓiɓɓe *Rooma no piya kam cabbi. Mi faɗɗaama kaaƴe nde worre. Kile tati miɗo naata laana, laana no rufida kam. He dufol gom mi nyalli mi waali, miɗo doya. 26 Nder jehaale am wakkati fuu, miɗo farrita, nder gooruuji, hakkune wuyɓe, hakkune lenyol am, hakkune am he ɓe kanaa *Yahudankooɓe. Miɗo farrita nder kuɓeeje, nder ladde yeeruure, miɗo farrita nder maayo, miɗo farrita hakkune wi'ooɓe kam'en no banndiraaɓe am. 27 Mi waali jemmaaji re'ataa mi ɗaanaaki. Mi golli faa mi tampi. Mi rafaama, mi ɗomɗaama. Kile keewɗe mi walaa ko nyaamee. Mi jaangaama, mi walaa suddu. 28 Fini-weeti fuu fii kawriiɗe goonɗinɓe Iisa no tawa nder ɓerne am. 29 To goɗɗo jacci, jaccere joomum no heewtoo kam. To goɗɗo fergake duu, iɗum naawa yonki am.
30 Nde nii no tilsi mi fiira goɗɗum gabaare, too jaccere am piiranmi gabaare. 31 Alla *Baabiraawo Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen no anndi mi fenaay. Jettooje ngoodani mo faa abada.
32 Wakkati ngonnoomi Damas, guferner huɓeere Damas tawaaɗo nder laamu Aretas waɗi dammbule Damas doomee heɓa mi nanngee mi uddee. 33 Amma goonɗinɓe wonɓe nder huɓeere ndeen ngatti kam nder hanndeere, jilwini hanndeere ndeen har finetere birniyol huɓeere ndeen, mburtini kam. Nii waɗi ko kisumi sarri guferner oon.