12
Ko wannginaa yahde he Pol
No tilsi mi fiya gabaare naa ? Walaa ko ɗum nafataa baa seɗɗa. Jooni mi haalan dow ko Joomiraawo wannginani kam. Miɗo anndi goonɗinɗo *Almasiihu gom. Duuɓi sappo e nay nii hannden ko gorko oo ƴencinaa dow beɗu kammu tataɓu. Mi anndaa nde o ƴencinaa non, naa o wannginana ɗum non. Alla tan anndi. 3-4 Miɗo anndi nii ko gorko oo nannaama aljanna. Amma ko mi anndaay woni kanko he hoore makko ada watta naa yonki makko ada watta nder aljanna ? Ɗum duu mi anndaa, Alla tan anndi. Nder aljanna toon o nani haalaaji ɗi neɗɗo waawaa haaliri konngi ɓii-aadama. Haalaaji ɗi o nani ɗiin, neɗɗo fuu walaa laawol fillitaade ɗi. Iri gorko oo piiranmi gabaare hanaa hoore am piiranmi gabaare. Miin kay baa nii no woodi ko piiran gabaare sey mi fiira jaccere am gabaare. Baa nde nii miɗo hiɗi mi fiira hoore am gabaare non, mi haaŋaaka, goonga nii kaalanmi. Amma mi fiyataa gabaare heɓa to himɓe miiloo ko miɗo ɓuri ko ɓe ngi'ii he am naa ko ɓe nani miɗo haala. Ko Alla holli kam ɗum no daɗɗi hakkillo, amma ngam to mi fiyir ɗum gabaare sey Alla waɗi goɗɗum nannduɗum hano gi'al yuwi kam. O waɗi ɗum duu ngam haɗude kam fiyude gabaare. Naawɗum maggal no nanndi golle lilaaɗo Seyɗan. Kile tati miɗo eela Joomiraawo ɗoofana kam ngal, amma Joomiraawo wi'i kam : « Moƴƴere am nde kokkumaami heƴii ma. Wakkati njaccuɗaa, nden baawɗe am gollata faa noy walaa. » Ndenne no weli kam mi fiira jaccere am gabaare heɓa baawɗe *Almasiihu tawee he am. 10 Ngam majjum waɗi jaccere, jennooje, torra, tampiri he mettal ɓerne ngal ngi'umi ngam sabbu *Almasiihu, miɗo jaɓɓoro ɗum welwelo. Goonga non wakkati njaccumi, wakkati mum keɓanmi semmbe.
Haɓɓi-hoore Pol ngam himɓe Korintu
11 On ngi'ii naa joonin onon ngatti kam, mi waɗi hoore am kaaŋaaɗo. Onon kannoo waɗude filla am. Ngam nde goonga mi ɓurataa no Alla fonni kam. Amma ɓe mbi'oton lilaaɓe mawɓe ngalaa fuu ko ɓurdi kam. 12 Nde goonga ɗum suuɗanaaki on ngam wakkati ngonnoomi hakkune mooɗon, mi golliri munyal manngal. Alla nder baawɗe mum humni har junngo am kaayɗe re'ataa. O waɗi alamaaji keewɗi ngam hollude ko mi lilaaɗo goonga e goonga. 13 Ɗume kawriiɗe goonɗinɓe Iisa gom keɓi ko on keɓaay ? Huune worre tan woni ko mi waɗani ɓeeto ko mi waɗanaay on, kam woni ko mi ƴamaay on njoɓon kam golle ɗe ngaɗumi hakkune mooɗon. Mi eeli on njaafanee kam ɗum.
14 Mi siryake joonin, warde to mooɗon. Garki am kii laatoytoo garki am tataɓi to mooɗon. Mi wartanaayno on donngal, mi wartantaa on duu donngal ngam hanaa njawdi mooɗon tefanmi. Amma onon he ko'e mooɗon kaajaami. Hanaa ɓiɓɓe kaani tefande saarooɓe mum'en njawdi, amma saarooɓe kaani tefande ɓe njawdi. 15 Mi nanan belɗum hokkitirde ko njogiimi fuu ngam mooɗon. Mi nanan belɗum hokkitirde duu baa hoore am. Miɗo horsini on sanne, waɗan ɓuyton hiɗude kam naa ? 16 Miɗo anndi ko mi laatanaaki on donngal. Amma no woodi wi'uɓe mi hiilu on, mi fenan on non waɗi tokkuɗon kam. 17 Nder lilaaɓe ɓe lilumi to mooɗon waɗi mo naforiimi njaɓumi njawdi mooɗon nyaamumi naa ? 18 Titus mo eelumi yahdi goɗɗo to mooɗon, O jaɓii njawdi mooɗon o nyaami naa ? Miin e Titus, min fuu min miiloo wooto, min fuu min laawol gootol.
19 On ɓooyi, oɗon miiloo ko tawte miɗen ɗon, miɗen tefa laaɓinde ko'e amin yeeso mooɗon non. Ɗum hanaa. Yeeso Alla min tefata lamninde ko'e am. Min kaalataana ko *Almasiihu hiɗi min kaala. Banndiraaɓe am horsuɓe, ko min ngaɗi fuu min ngaɗanaa ɗum ngam yaarude hawriine mooɗon yeeso. 20 Miɗo hula, nde mi wari to mooɗon, to mi tawir on no mi hiɗiraa. Onon duu to on ngi'ir kam no on ngiɗiraa. Miɗo hula to mi tawdu on kiite e kiram mbonɗam. To mi tawru on konu he tikkere, to mi tawru on gacce e nyo'oore. To mi tawru on mawnitaare e fitina. 21 Se mi wari to mooɗon, miɗo hula to Alla waɗu mi tawa semteene hakkune mooɗon. Mi tawa murtunooɓe heewɓe tuubaay acci golle mum'en nyidduɗe hano ir fijirde he ko nanndititta he mum. Ndenne ɓerne am mettan sanne ngam maɓɓe.