13
Baynodirol
Garki am kii laatoytoo laawol am tataɓol to mooɗon. Joonin kettinee no winndaa wi'aa : Tilay sey seedeeɓe ɗiɗo naa tato ko haala tabbintinee.* 13.1 Wi'itaade Tawreeta 19.15 Mi wondaa he mooɗon hannden amma miɗo haalana waɗunooɓe hakke, he wonɓe no gaɗa hakke hannden, hano no kaalirannoomi ɗum nder garki am ɗiɗaɓi to mooɗon, ko nde nii mi wari, mi yurmataako neɗɗo maɓɓe fuu. Onon, oɗon tefa alaama kolloowo ko *Almasiihu woni no haalda hunnduko am. On keɓan alaama oon duu. *Almasiihu hanaa jaccuɗo yeeso mooɗon, omo holla baawɗe makko hakkune mooɗon. Goonga non wakkati *Almasiihu tontanoo, o leesini, o waɗi hoore makko hano mo walaa semmbe. Amma nder baawɗe Alla, omo wuuri. Minen duu nder kawtal amin he makko min leesinto min ngaɗa ko'e amin hano ɓe ngalaa semmbe. Amma nder golle ɗe min ngaɗata hakkune mooɗon miɗen mbuurdida he makko nder baawɗe Alla.
Taykee ko'e mooɗon, ndaaron nde nii mbuurnam mooɗon no nanndi he mbuurnam goonɗinɓe. Etee ko'e mooɗon on paaman nde Iisa *Almasiihu no wondi he mooɗon naa o wondaa he mooɗon. Naa on mbaawaa kolli tabbat ko on goonɗinɓe ? Minen, miɗen mbaawi kolli ko tabbat omo wondi he amin. Miɗo waawi wi'ude ko oɗon anndani ɗum. Miɗen eela Alla to waɗu ngaɗon ko boni fuu, hanaa ngam hollude ko miɗen ngoodi goonga non, amma ngam miɗen ngiɗi ngollon ko moƴƴi. Gacce walaa baa nii nde tawi min ngalaa goonga. Ngam walaa ko min mbaawani goonga oon, ko min mbaawi nii woni gollirde mo. Goonga non, miɗen nana belɗum sanne wakkati fuu min njacci, ko oɗon tawaa he semmbe. Ko min eelata Alla ngam mooɗon woni laatoɗon huuɓuɓe. 10 Ngam majjum waɗi, miɗo winndana on illa mi waraay. Mi hiɗaa sattinande on wakkati tawoyteemi hakkune mooɗon. Joomiraawo hokki kam baawɗe ngam wallude hawriine mooɗon yaha yeeso amma hanaa ngam mi sankita on.
11 Banndiraaɓe, walaa ko hoddi nde hanaa waynaade on. Ndurwee moƴƴinee jonnde mooɗon, ngaɗee ko mbi'umi ngaɗon, laatoɗon jom'en miiloo wooto, mbuurdee he jam. Alla jom hidde, jom jam wonda he mooɗon. 12 Neɗɗo mooɗon fuu yewta banndum yewtere hidde. Himɓe Alla wonduɓe he am fuu no njewta on.
13 Moƴƴere Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen, hidde Alla e kawtal he *Ruuhu Ceniiɗo wonda he mooɗon, on fuu !

*13:1 13.1 Wi'itaade Tawreeta 19.15