Ɗerol Pol yahde he himɓe
Galatiya
Habaru dow ɗerol ngool
Pol winndi ɗerol ngool yahde he himɓe Galatiya, himɓe ɓe o waajinoo *Habaru lobbo. Ɗerol makko ngool duu woni ɗerol aranol ngol o winndani goonɗinɓe Iisa *Almasiihu.
Daliila binndol maggol woni haɓɓi hoore tawaaɗo hakkune goonɗinɓe Iisa *Almasiihu wonɓe nder leydi Galatiya. Haɓɓi-hoore oo naati hakkune maɓɓe wakkati jannginooɓe fewreeɓe gom tefannoo wartirde ɓe nder tokkol tilsinooje *Tawreeta.
Pol winndi ɗerol ngool ngam wallude goonɗinɓe eytaaɓe faa majji ɓee, ngartaa dow laawol ngol o jannginoo ɓe. Nder ɗerol makko ngool, o winndi ngam famtinde ɓe ko goonɗinol tan hokkata neɗɗo hoolaare Alla. O hollii ɓe ko goonɗinol no yaada e hidde. O wi'i ɓe duu ko no haani goonɗinɗo jooɗo jonnde wooɗune ngam walla woɓɓe.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Sannoore Pol (1.1-10)
Kisinam ɗam goonɗinol Iisa hokkata (1.11–2.21)
Tokkol Tawreeta Muusa naa goonɗinol Iisa (3.1–4.31)
Kollitooje dow mbuurnam goonɗinɓe hannden e jaaŋo (5.1–6.10)
Pooɗol noppi e baynodirol (6.11-18)
1
Sannoore
Ɗerol ngool ƴuwi to am, miin Pol, mo hanaa himɓe ngaɗi ɗum lilaaɗo. Mi laataaki duu lilaaɗo daliila goɗɗo. Amma Iisa *Almasiihu he Alla *Baabiraawo ummintinɗo mo he maayde ngaɗi kam lilaaɗo. Miin e banndiraaɓe meeɗen wonduɓe he am fuu, miɗen njewta on, onon kawriiɗe goonɗinɓe Iisa gonɗe nder leydi Galatiya. Alla *Baabiraawo he Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen kokku on jam e moƴƴere. *Almasiihu mursi yonki mum, laatii *sadaka ngam moytude hakkeeji meeɗen he ngam hisinde en jamaanu bonɗo oo. Nii o humniri muuyɗe *Baabiraawo meeɗen gonɗo dow. Teddungal laatanoo Alla faa abada abadin. Aamiin !
Habaru lobbo no gooto
Tottitaaki Alla, nodduɗo on forba laatoɗon himɓe mum daliila moƴƴere Iisa *Almasiihu, tottitaaki kii, ki njaawɗiɗon waɗude, tokkuɗon waaju gom mo miiliɗon no nafa on. Amma waaju oo walaa fuu ko nafirta on. Tottitaaki mooɗon kii haayɗini kam sanne. Paamee ko *Habaru lobbo gom fuu walaa mo ƴaari *Habaru lobbo oo. Amma woɓɓe no tefa wattodira ko'e mooɗon. Ko ɓe ngiɗi woni ɓe mbattititta *Habaru lobbo filla *Almasiihu. Min mbaajake on dow *Habaru lobbo oo. Amma nde neɗɗo gom, naa maleykaajo ƴuwɗo dow gom, naa nde minen he ko'e amin ngari nyannde gom, mbaajii on ko seedi he *Habaru lobbo oo, too, Alla huɗu joomum. Min kaalaniino on ɗum, joonin duu miɗo haalana on ɗum : Neɗɗo fuu wari waajii on habaru gom, mo hanaa *Habaru lobbo mo min mbaajii on oo, too, Alla huɗu joomum.
10 Too joonin ɗume tefanmi, hidde himɓe naa hidde Alla ? Naa mi walaana miɗo tefa welnude ɓerɗe himɓe ? Nde nii welnude ɓerɗe himɓe tefanmi, nden mi laatataako maccuɗo *Almasiihu.
Laataaki Pol lilaaɗo
11 Banndiraaɓe, miɗo hiɗi paamon ko *Habaru lobbo mo mbaajotoomi oo hanaa to goɗɗo o ƴuwani kam. 12 Goɗɗo hokkaay kam mo, goɗɗo duu ekkitaay kam mo. Amma Iisa *Almasiihu e hoore mum wannginani kam mo. 13 On nanii no njooɗoriimi illa arannde nder diina *Yahudankooɓe. On nanii fuu no torrirmi hawriine jeyaaɓe Alla faa noy walaa. Mi sinngii koyngal sey mi sankitii hawriine ndee. 14 Miɗo ɓuri heewɓe nder waldeeɓe am naatude diina *Yahudankooɓe. Miɗo ɓuri ɓe, ɓe fuu duu tiiɗude faa noy walaa he finaa-tawaa maamiraaɓe am. 15 Amma Alla nder moƴƴere mum suɓake kam illa mi rimaaka. O suɓake kam, o noddi kam. 16 Ɗum welu mo waɗi o wannginani kam *Ɓiyiiko ngam mi waɗana ɓe kanaa *Yahudankooɓe filla makko. Amma wakkati mum mi saawodiraay neɗɗo fuu. 17 Mi ummaaki, mi yehi *Ursaliima ngam fottude artuɓe kam laataade *lilaaɓe ɓeen. Mi yehaana leydi Arabiya, nden ngartumi Damas.
18 Duuɓi tati gaɗa tuubol am, nden nyannde gom ummiimi njehumi *Ursaliima ngam mi anndodira he Piyer. Njooɗidiimi he makko balɗe sappo e joy. 19 Ko ƴaari Yakuuba minyo Joomiraawo meeɗen walaa lilaaɗo gom mo ngi'umi. 20-21 Ummiimi *Ursaliima njehumi leydi Siriya e Silisi. Ko mbinndanmi on ɗum no goonga, Alla no seedi, mi fenaay.
22 Kawriiɗe goonɗinɓe leydi Yahudiya tokkuɗe *Almasiihu ngi'aay kam baa nde worre. 23 Amma wakkati ɓe nani no wi'ee torrannooɗo ɓe oon kam woni hannden no waajoo filla *Habaru lobbo, habaru mo o tefannoo nyifude, 24 ɓe tinni iɓe teddina Alla daliila ko o waɗani kam.