Ɗerol Piyer ɗiɗaɓol
Habaru dow ɗerol ngool
Piyer lilaaɗo Iisa *Almasiihu winndi ɗerol ngool yahde he goonɗinɓe Iisa *Almasiihu jooɗiiɓe nder kuɓeeje feere-fereeje. Daliila gaɗɗo o winndi ngol woni ekkintinde goonɗinɓe ɓeen no anndirta jannginooɓe fewreeɓe, he no ɓe anndirta bonɓe naatuɓe hakkune maɓɓe. O winndii ngol duu ngam semmbinɗinde goonɗinɓe Iisa *Almasiihu nder goonɗinol mum'en. O hollii ɓe no haani ɓe njooɗoro nder wakkati cakitiiɗo.
Dow filla gartol Iisa *Almasiihu, Piyer winndii, famtini goonɗinɓe ko *Almasiihu walaana no watti munyal ngam hiɗaa neɗɗo maɓɓe fuu halka amma neɗɗo maɓɓe fuu tuuba (2 Piyer 3.9).
Ko winndaa nder ɗerol ngool
Cannooje (1.1-2)
Ekkintinol goonɗinɓe dow wuurdude he kulol Alla (1.3-21)
Filla jannginooɓe fewreeɓe (2.1-22)
Filla gartol Joomiraawo (3.1-18)
1
Cannooje
Miin Simon Piyer, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, miin maccuɗo makko winndi ɗerol ngool. Mi winndanii ngol heɓuɓe goonɗinol ngol darja, iri goonɗinol amin daliila dartinaaku Iisa *Almasiihu Alla meeɗen, kisinoowo meeɗen.
Jam he moƴƴere heewa on daliila ko annduɗon Alla he Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen.
Ekkintinol goonɗinɓe dow wuurdude he kulol Alla
Alla nder baawɗe mum, hokki en huune fuu ko kaajaɗen ngam mbuurden he kulol mum. O hokki en ɗum, heɓa annditen Iisa *Almasiihu nodduɗo en ngaren kawren nder teddungal he yerre. Nder kujje ɗee fuu, o hokki en moƴƴe mawɗe sanne gooduɗe darja ɗe o fodani en. O hokki en ɗe heɓa nde nii on keɓii ɗe, kison muuyɗe bonɗe gonɗe no laamii nder duuniyaaru, kawton he makko, kanko Alla he hoore makko. Ndenne, tinnee, ngaɗee ko mbaawuɗon waɗuɗe ngam dow goonɗinol mooɗon ɓeydon moƴƴuki, dow moƴƴuki duu ɓeydon anndol Alla. Dow anndol Alla ɓeydon waawude hoore mum. Dow baawol hoore mum ɓeydon tittinkinaaku. Dow tittinkinaaku kam duu ɓeydon kulol Alla. Dow kulol Alla ɓeydon hidde banndiraaɓe mooɗon. Dow hidde banndiraaɓe mooɗon, ɓeydon hiɗirde neɗɗo fuu he hidde huuɓune. Nde nii kujje lobbe ɗee fuu no tawee he mooɗon, nde nii iɗe ɓeydoo yahde yeeso to mooɗon, ɗe kaɗan on jonnde meere, gollal mooɗon waɗan barke walla on anndon Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen. Ngam neɗɗo fuu mo walaa ir jikku nguu, no bumɗo, o yeggiti Alla laaɓinɗo mo itti he hakkeeji makko arani.
10 Ndenne banndiraaɓe, tiɓinee sanne faa wooɗa noddaango he cuɓaaki ki Alla suɓani on. Nde nii on tiɓinake kujje ɗee faa wooɗi, on pergataako abada ! 11 Hano non duu, Alla jaɓɓorto on he teddungal manngal nder laamu ngu hantataa, laamu Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen, kisinoowo meeɗen.
12 Ngam majjum waɗi, miɗo miccintina on wakkati fuu kujje ɗee. Baa nde nii tawi oɗon anndi ɗum, heɓa cemmbiɗon nder goonga mo keɓuɗon. 13 Nde nii miɗo foofa, no tilsi mi findina hakkillooji mooɗon, mi miccintina on kujje ɗee. 14 Hano no Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen holliri kam ɗum, miɗo anndi ko hoddi nder sabbungo am ɗuuɗaa. 15 Amma mi waɗan keddi baawɗe am, heɓa tawee wakkati fuu oɗon mbaawi jogaade kujje ɗee fuu nder ɓerɗe mooɗon, baa nde tawi mi maayi.
Tabbitol haalaaji lilaaɓe e annabiiɓe
16 Wakkati min ngaɗannoo on filla gartol Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen nder baawɗe mum fuu, min tokkiraay taale-taale naa ƴoƴe gom. Min ngi'u mo non he gite amin nder teddungal makko. 17 O heɓaana teddungal he manngu, wakkati daane Alla *Baabiraawo jom darja ƴuwi dow, wi'i : « Oo woni Ɓiyam mo korsinmi, mo mbelniranmi. »* 1.17 Matta 17.5 ; Markus 9.7 ; Luka 9.35 18 Min nani daane ƴuwne dow ndee, wakkati min ngondunoo he makko dow waamnde seniine.
19 Iri kujje ɗee fuu he banndum ɓeydi tabbintinde ko annabiiɓe kaalunoo ɗum no goonga. Ndenne, no haani ngatton hakkillo dow annabaaku, ngam haalaaji annabiiɓe nga'aana fitilla njaynooka nder nimre faa weeta. Hoodere fajiri yayna ɓerɗe mooɗon. 1.19 Hoodere fajiri no sowoore Almasiihu, kanko woni jaynoowo ɓerɗe goonɗinɓe mo. Daaru Bannginol Yahaaya 22.16. 20 Arannde nii, no haani paamon ko walaa annabiijo baawɗo nder hikmaaku mum kam tan, hokka maana annabaaku ngaɗaangu nder dewte. 21 Ngam walaa annabaaku warngu nder hikmaaku ɓii-aadama. *Ruuhu Ceniiɗo, kam hokkata annabiiɓe baawɗe haalude ko Alla wi'i, ɓe mbi'a.

*1:17 1.17 Matta 17.5 ; Markus 9.7 ; Luka 9.35

1:19 1.19 Hoodere fajiri no sowoore Almasiihu, kanko woni jaynoowo ɓerɗe goonɗinɓe mo. Daaru Bannginol Yahaaya 22.16.