5
Hawju hawriine goonɗinɓe
Mi seedorake hitere am torraaji ɗi Iisa *Almasiihu yari. Miɗo woodi duu mbaka nder teddungal makko nyannde o wartowi. Mawɓe ardiiɓe kawriiɗe goonɗinɓe wonɓe hakkune mooɗon, miɗo fooɗa hakkillooji maɓɓe ngam miin duu mi ardiiɗo hano maɓɓe. Ɓe kakkiloo he coggal ngal Alla halfini ɓe. To ɓe nduru ngal ngam no tilsi, amma ngam iɓe ngoodi hidde ardaaki maggal nder ɓerɗe maɓɓe hano no Alla hiɗiri. To ɓe nduru ngal ngam ceede, amma ngam hidde. To ɓe tilsin ngal, amma ɓe laatanoo ngal ko ƴeewetee, ekkitee faa ngal woowta tokkol. Ngam nde *Almasiihu, mawɗo durooɓe wari, ɓe keɓan lefol teddungal ngol tuttataa faa abada abadin.
Kollitooje dow tittinkinaaku
Jokolɓe onon duu, leesinee ko'e mooɗon, tokkon tilsinooje mawɓe mooɗon.
On fuu, leesinodiron hakkune mooɗon, ngam no winndaa wi'aa :
Leesiniiɗo fuu Alla no hoynana ɗum.
Mawnitiiɗo fuu omo satti he mum.* 5.5 Banndi 3.34
Ndenne, sey leesinon ko'e mooɗon yeeso Alla Jom semmbe, ngam o ƴetta on nder wakkati mo o fodi. Kalfinee mo, ko haɓɓi ko'e mooɗon fuu, ngam kanko hakkilii he mooɗon.
Ndoomee ko'e mooɗon, laatoɗon siryiiɓe, ngam Seyɗan, ganyo mooɗon no yaha no warta, no hunnga hano no muusuuru ladde rafaanu, wonndu no fiiloo mo nyaamata. To kokkee mo daama fuu. Tittinkinee nder goonɗinol mooɗon. Miccitee ko banndiraaɓe mooɗon wonɓe nder seraaji duuniyaaru fuu, kam'en duu no ngondi he iri torraaji ɗii.
10 On njaran torraaji wakkati seɗɗa, amma Alla marɗo moƴƴere fuu, noddi on har *Almasiihu, njooɗoɗon nder teddungal mum faa abada abadin. Kanko he hoore makko waɗata on huuɓuɓe. O tabbintina on, o hokka on semmbe. O sinnga on faa ngaɗon ɗaɗi. 11 Baawɗe tabbita he makko faa abada abadin. Aamiin !
Baynodirol
12 Mi winndani on ɗerol ngool nder balla Silas, mo nder giiɗe am foti noddiree goonɗinɗo kolniiɗo. Mi winndani on seɗɗa ngam semmbinɗinde ɓerɗe mooɗon, he ngam wi'ude on no laaɓiri no moƴƴere Alla wontiri goonga e goonga. Ndenne tiiɗee ŋyet he mayre.
13 Hawriine goonɗinɓe Iisa wonnde *Baabiila, 5.13 Rooma ɓartina wi'a Baabiila. nde Alla suɓii no suɓori on nii, no yewta on. Markus, suka am duu no yewta on. 14 Cannodiree nder hidde.
Jam wonda he mooɗon on fuu, onon goonɗinɓe *Almasiihu !

*5:5 5.5 Banndi 3.34

5:13 5.13 Rooma ɓartina wi'a Baabiila.