4
Habaru mbuurnam kesam
*Almasiihu yari torra ɓanndu, ndenne onon duu, oɗon kaani adande mo, kaɓɓon anniya ngam munyude torra mooɗon. Neɗɗo fuu yari torra nder ɓanndu muuɗum, seedi he gaɗol hakke. Ndenne illa joonin nder balɗe koddaniiɗe on nder mbuurnam mooɗon, celee giɗaale himɓe heɓa tokkon muuyɗe Alla. Nder mbuurnam mooɗon aranam, on mbonniino wakkati mooɗon sanne nder iri jonnde welude ɓe anndaay Alla. Nannguɗon waɗude golle nyidduɗe, suuno, fijooji nyidduɗi he jarɗe. Oɗon ndewa tooruuje, laabi karmuɗi ɓoli. Joonin ko waɗi on ngalaa oɗon ndogga gaɗa maɓɓe, haayne mum nanngi ɓe. Iɓe njenna on ngam on ngalaa oɗon kawtida he maɓɓe nder gaɗol golleeji maɓɓe nyidduɗi. Amma ɓe nootoyto dow ko ɓe ngaɗi fuu yeeso Alla, ciryiiɗo hiitaade wuurɓe e maayɓe. Ngam sabbu kiite ɗee, waɗi *Habaru lobbo, habaru Iisa *Almasiihu waajaa hakkune maaynooɓe illa no mbuuri heɓa ɓe mbaawa wuurde har *Ruuhu yeeso Alla, baa nii ko no tawa maayde woni fodoore maɓɓe.
Jikku goonɗinɗo Almasiihu
Taggol duuniyaaru ɓadake, kakkilee he ko'e mooɗon. Paddee ko'e mooɗon, ngam nde hanaa non on mbaawaa du'aade. Ko ɓuri fuu, woni ngiɗodiron sanne, sabu hidde no wadda yaafa hakkeeji keewɗi.* 4.8 Banndi 10.12 Mbeernodiree, tawee on nguunitaaki baa seɗɗa.
10 Alla hokki goonɗinɗo Iisa fuu baawɗe wallude goɗɗo. Ndenne, ngolliree no wooɗiri baawɗe ɗee, hakkune mooɗon har nafude banndiraaɓe meeɗen hano paamanɗo moƴƴe feere-fereeje ɗe Alla hokki ɗum waɗirta. 11 Neɗɗo fuu adi haala, no haani haala Alla wurto nder hunnduko mum. Balloowo fuu, no haani wallira semmbe mo Alla hokki ɗum fuu, ngam nder ko waɗaa fuu, innde Alla teddinee ngam sabbu Iisa *Almasiihu. Baawɗe e teddungal tabbita he makko faa abada abadin. Aamiin !
Munyal nder torraaji
12 Banndiraaɓe am horsuɓe, to kaata torra haayɗin on ngam nder wakkati mum ngonɗon, kaata kaa etata goonɗinol mooɗon. To miilee mbi'i on ko heyɗi gom heɓi on. 13 Se on torraama iri torraaji Iisa *Almasiihu, nanee belɗum majjum, ngam wakkati fuu Iisa warti nder teddungal mum, nanon belɗum.
14 Ko'e mooɗon mbeli nde on njennaama ngam sabbu *Almasiihu, ngam *Ruuhu Alla gooduɗo teddungal no wondi he mooɗon. 15 Amma to baa gooto mooɗon torree ngam ittol yonki, nguyka, ko wooɗaa naa ngam naatude ko walanaa ɗum. 16 Nde neɗɗo mooɗon torraama ngam no tokkuɗo *Almasiihu, to semteene majjum nanngu ɗum, joomum yetta Alla ngam tokki *Almasiihu.
17 Joonin wakkati mo Alla fuɗata hiitaade himɓe oon yottake. Rewooɓe mo ɓeen, o fuɗɗirta. Nde nii kiite ɗeen fuɗɗirii en, enen goonɗinɓe, too, noy ɗe kantirta dow ɓe ngoonɗinaay Habaru Alla lobbo ɓeen ? 18 Ngam no winndaa wi'aa :
Nde nii kisinol dartiiɓe tiiɗi,
yedduɓe Alla e waɗooɓe hakke ɓeen nee,
ɗume hewtotoo ɓe ? 4.18 Banndi 11.31
19 Ngam majjum wonɓe no torree ngam hidde Alla, tinno ngaɗa ko wooɗi. Ɓe kalfina ko'e maɓɓe he Alla taguɗo huune fuu, mo taƴataa alkawal mum.

*4:8 4.8 Banndi 10.12

4:18 4.18 Banndi 11.31