3
Jonnde dewngal
1-2 Onon rewɓe goonɗinɓe, neɗɗo mooɗon fuu ɗowtanoo gorum, ngam baa nde nii no woodi hakkune mooɗon ɓe goriraaɓe mum'en ngoonɗinaay haala Alla, goriraaɓe ɓeen ngi'an no mbuurnam mooɗon ndartori he no teddinirton goriraaɓe mooɗon. Jikku mooɗon waɗa ɓe ngoonɗina, baa nii ɓe njeccanaaka. To peɗaaki mooɗon kii ngatton hano ir morɗi'en naa ɓornaaki kanŋe naa kolte caadiiɗe, laatoo peɗe ɓanndu. Amma ki laatoo peɗaaki nafooki ɓerne nder waɗude ko wooɗi, peɗaaki leesiniiɓe ko'e, curooki hoore. Iri peɗaaki kii woodi darja mawɗo to Alla. Ngam illa fil'ajal, ir peɗaaki kii woni peɗaaki rewɓe seniiɓe, wattuɓe tammude mum'en he Alla, ɗowtaniiɓe goriraaɓe mum'en. Alal-misaali Saratu ɗowtanake gorum *Ibrahim faa omo noddira mo joomiiko. Nde nii on ngaɗii golle lobbe, nde nii on kulaay, onon duu sikka fuu walaa on ɓiɓɓe Saratu.
Non onon duu worɓe, ngondee he deekiraaɓe mooɗon no haaniri. Mawninee ɓe ngam ɓe potaa on semmbe. Teddinon ɓe heɓa on fuu ndonon mbuurnam ngoongaajam, moƴƴere Alla. Teddinee ɓe, heɓa to huune fuu haɗu on, on fuu ɗiɗo du'aade.
Torreede sabbu laawol lobbol
Joonin ko ngiɗumi haalande on woni, on fuu laatee daane worre. Ngiɗodiron, laatoɗon inna gooto baaba gooto. Leesinon ko'e mooɗon, njurmodiron. To njoptoree gaɗanɗo on gacce ko boni, naa njennitoɗon jennuɗo on. Amma mbarkinee joomum, ngam majjum waɗi Alla noddi on faa keɓon barke. 10 Ngam no winndaa nder Dewtere Alla wi'aa :
Neɗɗo fuu giɗɗo
nana belɗum mbuurnam lobbam,
sabbuŋo mum juuta,
faddoo ɗemngal mum he ko boni.
Joomum faddoo hunnduko mum he fewre,
11  Joomum woɗɗoo ko boni, dey waɗa ko wooɗi,
filoo jam he ɓerne worre.
12  Alla no deki hitere dow dartiiɓe,
noppi makko duu no kettini du'aa'uuji maɓɓe,
amma omo tottitii waɗooɓe ko boni.* 3.10-12 Jabuura 34.13-17
13 Nde nii on tittinkinake nder waɗude ko wooɗi, moy waawi waɗande on bone gom ? 14 Amma baa nde nii on torraama ngam sabbu dartinaaku mooɗon, to kulee, to hakkillooji mooɗon ummoo ngam barke ɗum woodani on. 15 Teddinee *Almasiihu nder ɓerɗe mooɗon, njaɓee o laatoo Joomiraawo mooɗon. Wakkati fuu, tawee on siryiiɓe ngam jaabaade neɗɗo fuu ƴamuɗo on ko waɗi oɗon ndeki gokka mooɗon dow makko. 16 Nde nii on ƴamaama, njaaboroɗon ƴamuɓe on ɓeen heese-heese, nder teddungal he miilo lamngo heɓa tuumirɓe on goɗɗum dow golleeji mooɗon lobbi, naa ngam on ngoonɗini *Almasiihu cemtaa.
17 Alla fodoo, neɗɗo torree sabbu golle mum lobbe, no ɓuri neɗɗo torree ngam golle mum bonɗe. 18 Sabu Iisa *Almasiihu e hoore mum yari torra daliila hakkeeji meeɗen. Kanko dartiiɗo oon, maayi ngam sabbu meeɗen, enen jom'en hakke. O maayi gaba go'o ngam o ɓanna en he Alla. Ɓe mbari mo, amma *Ruuhu Ceniiɗo ummintini mo, omo wuuri. 19 Wooɗi duu, nder baawɗe *Ruuhu oon Iisa haali dow jaalorgal mum hakkune uddaaɓe nder kasu laahara. 3.19 Haali dow jaalorgal mum naa waaju mum. 20 Uddaaɓe ɓee ngoni murtunooɓe he Alla nder jamaanu Nuhu. Wakkati Nuhu nyiɓannoo laana kaan, maayɓe ɓee ɗowtanaaki Alla baa nii ko o munyi ɓe. Himɓe seɗɗaaɓe tan, ɓe jeetato naatuɓe laana kaan, kisi ndiyam tuufaana. 21 Ndiyam ɗaam, misaali non kolloowo alaama gaɗol *batisma mo ngatten. Gaɗol *batisma hanaa ittude tuuni he ɓanndu, amma adude anniya nder miilo lamngo yeeso Alla. Onon duu, on kisan har *batisma oo nder barke ummitaaki Iisa *Almasiihu. 22 Iisa *Almasiihu ƴencinaama, omo jooɗii nyaamo Alla. Omo laami maleykaaɓe, laamiiɓe e wooduɓe baawɗe fuu.

*3:12 3.10-12 Jabuura 34.13-17

3:19 3.19 Haali dow jaalorgal mum naa waaju mum.