2
Onon seniiɓe Alla, accee borondi fuu, mboɗɗee fewre. Accee munafikaare, mboɗɗee haasidaaku e nyo'oore. No cukaloy keccoy ngiɗiri kosam enndu inniraaɓe mum'en, laɓɗam tar, hano non onon duu kaanuɗon hiɗirde haala Alla, ngam sabbu makka, mawnon, kewton kisinam. Ngam Dewtere Alla wi'ii : On meeɗi moƴƴere Joomiraawo.* 2.3 Jabuura 34.9
Hawriine goonɗinɓe sinngaade dow innde Iisa
Ɓadee Joomiraawo, ngam kanko woni hayre wuurne nde himɓe mboppi, Alla suɓii mo, horsini. Onon duu, on kaaƴe buurɗe naforteeɗe nder nyiɓanol *Ruuhu Alla suudu semmbenteeru. On *cakkanooɓe Alla seniiɓe, waɗanooɓe Alla sadakaaji, ɗi *Ruuhu holliti, ɗi Alla jaaboto ngam sabbu Iisa *Almasiihu. Ngam no winndaa nder Dewtere Alla wi'aa :
Mi suɓake hayre nde darja,
kayre woni bonjariyal suudu.
Mi sinngii nde nder *Siyon.
Neɗɗo fuu wakkili he mayre,
semtataa baa seɗɗa. 2.6 Esaaya 28.16
Goonga non, onon goonɗinɓe Iisa, to mooɗon nde teddune, amma dow ɓe ngoonɗinaay ɓeen no winndaa nder dewte ɗeen, wi'aa :
Hayre nde nyiɓooɓe mboppi,
kayre laatii hoore nyibdi ndiin. 2.7 Jabuura 118.22
No winndaa kaden :
Hayre fergoore non,
hayre non, liɓoore neɗɗo.§ 2.8 Esaaya 8.14
Saliiɓe tokkude haala kaa, no pergoo he mayre hano no ɗum fodora he maɓɓe.
Amma onon, on suɓaaɓe Alla, on *cakkanooɓe Alla, gollanooɓe Laamiiɗo mawɗo. On lenyol ceniingol ngol Alla jeyii. Alla suɓake on ngam mbaajoɗon moƴƴere makko mawne. O wurtini on nimre, heɓa naaton nder jeyngol makko, jeyngol ngol walaa keddi. 10 Arannde on kanaano himɓe makko, amma joonin on himɓe makko. Ndenno on keɓaayno yurmeene makko, amma joonin on keɓi nde.
Jonnde goonɗinɗo hakkune ɓe ngoonɗinaay
11 Banndiraaɓe am horsuɓe, on hoɓɓe, on feruɓe warɓe njooɗii nder duuniyaaru. Paddee ko'e mooɗon he muuyɗe ɓerɗe, gonɗe no ndurwida he mooɗon wakkati fuu. 12 Ngaɗee ko wooɗi hakkune ɓe ngoonɗinaay, heɓa nder ko ɓe pelata on fuu, ɓe ngi'a golleeji mooɗon lobbi, ɓe teddina Alla nyannde o wanngani ɓe.* 2.12 Naa nyannde darŋal.
13 Mi ŋaarake on ngam hidde Joomiraawo, leesinee ko'e mooɗon yeeso ardiiɗo fuu gooduɗo baawɗe dow mooɗon. Leesinee ko'e mooɗon yeeso laamiiɗo ngam omo woodi baawɗe dow neɗɗo fuu. 14 Leesinee ko'e mooɗon yeeso *lilaaɓe laamiiɗo, *lilaaɓe njukkowa waɗuɓe gacce, naa njettowa waɗuɓe ko wooɗi. 15 Ngam ko Alla hiɗi woni : Ngaɗon ko wooɗi yeeso bahimaaɓe ngam ɓe moɗa haalaaji maɓɓe ɗi ngalaa hoore fuu. 16 On kanaa maccuɓe, on rimɓe. Ndenne, to accee ndimaaku mooɗon warta laawol gaɗol golle nyidduɗe. Njooɗee no maccuɓe Alla njooɗorto. 17 Teddinee neɗɗo fuu, ngiɗee banndiraaɓe mooɗon goonɗinɓe. Kulee Alla, teddinee laamiiɗo mooɗon.
Barke munyal torra
18 Onon maccuɓe, leesinee ko'e mooɗon yeeso joomiraaɓe mooɗon, teddinon ɓe sanne. Hanaa joomiraaɓe mooɗon lobbuɓe, hiɗuɓe on tan teddinton. Amma teddinee baa ɓe ndartaaki ɓeen duu, leynon ko'e mooɗon yeeso maɓɓe. 19 Nde neɗɗo munyii torra ka haandaa ngam sabbu kulal Alla, too joomum waɗii ko wooɗi. 20 Nde nii onon he ko'e mooɗon ngaɗi gacce, nde on ɓoccaama, baa se on munyi, on ngalaa fuu teddungal gom. Amma nde nii nder golle mooɗon lobbe, on torraama ngam on ngaɗii ko wooɗi, ko munyuɗon torra keewtiika on kaan, too on ngaɗii ko weli Alla.
21 Iri torra kaa, waɗi Alla noddi on, ngam *Almasiihu he hoore mum torraama sabbu mooɗon. *Almasiihu holli on duu laawol ngool, heɓa tokkitoɗon gaɗa koyɗe makko. 22  O waɗaay hakke abada, abada hunnduko makko duu wurtinaay fewre. 2.22 Esaaya 53.9 23 Wakkati ɓe njennunoo mo, o yottitaaki. Wakkati ɓe kollunoo mo bone, o wi'aay neɗɗo fuu o yoptoto. Amma Alla, kiitirtooɗo dartinaaku he mum o halfini hoore makko. 24 Wakkati ɓe tontannoo mo dow *bardugal, kanko ronndi hakkeeji meeɗen. O mursii yonki makko har maayde makko ngam ceeden he hakke, njooɗoɗen jonnde dartiiɓe hano no ɗum winndiraa wi'aa : On kisinaama sabbu barme makko. 2.24 Esaaya 53.5 25 Ndenno on baali majjuɗi, amma hannden on ngartii to Duroowo kakkiltooɗo he yonkiiji mooɗon.

*2:3 2.3 Jabuura 34.9

2:6 2.6 Esaaya 28.16

2:7 2.7 Jabuura 118.22

§2:8 2.8 Esaaya 8.14

*2:12 2.12 Naa nyannde darŋal.

2:22 2.22 Esaaya 53.9

2:24 2.24 Esaaya 53.5