Ɗerol Piyer aranol
Habaru dow ɗerol ngool
Piyer, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, winndi ɗerol ngool yahde he goonɗinɓe Iisa *Almasiihu jooɗiiɓe nder kuɓeeje feere-fereeje. Goonɗinɓe, ɓe torraaji laamiiɗo *Rooma gom sankitii nder leyɗe Pontus, leyɗe Galatiya, Kapadokiya, Asiya e Bitiniya (1 Piyer 1.1).
Daliila winndande ɓe ɗerol ngool woni hollude ɓe ko goonɗinɓe fuu no lenyol gootol. Iɓe mbaawi munyude torra fuu ngam iɓe ndeki tammude maɓɓe dow Iisa *Almasiihu (1 Piyer 1.3 ; 3.15). Ɗerol ngool holli duu no debbo e gorum, maccuɗo e joomum kaani jooɗoraade hakkune mum'en.
Nder maggol nii, Piyer hollii ko no wooɗi sanne yeeso Alla goonɗinɗo torree ngam goonɗinol mum amma wooɗaa yeeso Alla wi'ee goonɗinɗo torraama ngam gacce mum (1 Piyer 2.20-21).
Ko winndaa wi'aa nder ɗerol ngool
Cannooje (1.1-2)
Tammude dow kisinam (1.3-12)
Jooɗidaade he laaɓal (1.13–2.10)
Jonnde goonɗinɗo wakkati torra (2.11–4.19)
Hawju hawriine jeyaaɓe Alla (5.1-11)
Baynodirol (5.12-14)
1
Cannooje
Miin Piyer lilaaɗo Iisa *Almasiihu winndi ɗerol ngool yahde he mooɗon, onon suɓaaɓe Alla, weerɓe duuniyaaru, sankitiiɓe nder leyɗe Pontus, Galatiya, Kapadokiya, Asiya e Bitiniya. Onon ɓe Alla *Baaba meeɗen artii, suɓii dow siri mum, wartiri feere har laaɓinol ngol *Ruuhu Ceniiɗo laaɓinta neɗɗo, ngam ɗowtanoɗon Iisa *Almasiihu, ngaɗon ko o wi'i on, laaɓon nder barke ƴiiƴam makko ndufaaɗam.
Alla ɓeydan on jam e moƴƴere !
Tammude dow kisinam
Jettooje tabbita dow Alla, *Baaba Iisa *Almasiihu, Joomiraawo meeɗen. Har ummitaaki Iisa *Almasiihu, o funnii mbuurnam kesam nder meeɗen ngam keɓen gokka mawka. Nder yurmeene makko mawne, o siryanake en dow kammu, ndonngu ngu bonataa, ngu ɓuytataako, ngu majjataa. Ɗum woni ndonngu mooɗon, onon ɓe Alla nder baawɗe mum reeni faa keɓon kisinam ngam sabbu goonɗinol mooɗon. Kisinam ɗam o haɓɓi anniya wannginde nder wakkati cakitiiɗo.
Keewee welwelo ngam sabbu ndonngu nguu, baa nii ko ngam tabbintinde goonɗinol mooɗon, joonin no waawi laatoo torraaji feere-fereeji mettina ɓerɗe mooɗon nder wakkati seɗɗa. Torraaji ɗii kollata no darja goonɗinol mooɗon foti. No kanŋe wattirtee nder hiite ngam ƴeewude ndimaaku majje, hano non onon duu torrirteɗon ngam etude goonɗinol mooɗon. Ingol ɓuri kanŋe duu ngam kanŋe duumataako. Etol maggol watta njetteɗon, keɓon darja e teddungal nyannde fuu Iisa *Almasiihu wanngi nder teddungal mum.
On ngi'aay Iisa amma oɗon ngiɗi mo. Baa nii ko on ngi'aay mo, on ngoonɗini mo. Oɗon keewi welwelo manngo daɗungo hakkillo. On keɓan kisinam ngam goonɗinol mooɗon.
10 Kisinam ɗam keɓoyton ɗaam, annabiiɓe taykake, taykaaki luggiɗinki dow majjam ngam faamude maana majjam. Ɓe ngaɗi annabaaku dow moƴƴere nde Alla fodani on ndee. 11 *Ruuhu Alla gonɗo nder maɓɓe holli ɓe no *Almasiihu torrirtee, nden gaɗa mum o teddinee. Ngam kujje ɗe ɓe kollaa ɗee, waɗi ɓe tittinkini nder taykaaki maɓɓe ngam faamude wakkati oye kujje ɗee fuu ngaɗoyta he noy ɗum warrata. 12 Wakkati mo ɓe kaali dow fii mo nanuɗon oo joonin, *Ruuhu Alla wi'ii ɓe, onon ɓe ngaɗani annabaaku nguu, hanaa ko'e maɓɓe ɓe ngaɗani ngu. On nanii fii oo he hunnduko waajotooɓe *Habaru lobbo nder barke *Ruuhu Alla ƴuwɗo dow. Baa maleykaaɓe no ngiɗi paama faa hanaa seɗɗa dow makko.
Filla jonnde wooɗune
13 Miɗo wi'a on ciryoɗon faa wooɗa, to accee huune fuu ada hakkillo mooɗon. Ndenne ngattee gokka mooɗon fuu dow moƴƴere nde kokketeɗon nyannde gartol Iisa *Almasiihu. 14 Njooɗee jonnde ɗowtaniiɓe Alla. Wakkati on anndanoo *Almasiihu, oɗon ngondi suuno-sunooji gom. To njaɓee hannden ɗi ada hakkillooji mooɗon. 15 Amma kollee senaaku nder ko ngatton fuu ngam Alla bi'uɗo ngoonɗinon ɗum no ceniiɗo. 16 Ngam no winndaa nder Dewtere Alla wi'aa : Laatee seniiɓe, ngam miin, mi ceniiɗo.* 1.16 Lewinkooɓe 11.44-45 ; 19.2
17 Nder du'aa'uuji mooɗon, oɗon noddira Alla « *Baaba ». Alla woni kiitotooɗo neɗɗo fuu dow gollal mum. O hollataa hedran-hedran fuu, ndenne mbeeree nder duuniyaaru nduu nder kulal makko. 18 Oɗon anndi no tonngitiraaɗon e tonngoode mbuurnam nyidduɗam, ɗam ndonuɗon he baabiraaɓe mooɗon. Oɗon anndi no coptinol mooɗon waɗiraa. Ingol seedi he cardi naa kanŋe bonooje. 19 Amma ƴiiƴam *Almasiihu ɗam darja coptiniraɗon. *Almasiihu duu woni njawdiri ndi walaa fuu laru naa feloore gom. 20 Alla suɓake mo illa duuniyaaru tagaakano, nden wanngini mo ngam mooɗon nder balɗe cakitiiɗe. 21 Har makko ngoonɗinirton Alla, ummintinɗo mo he maayde, hokki mo teddungal. Ngam majjum waɗi goonɗinol mooɗon, he tammude mooɗon no haani tawee dow Alla.
22 Goonɗinol mooɗon goonga e goonga, lamni ɓerɗe mooɗon. Ndenne he ɓerne laaɓune ndee, ngiɗodiree hidde mawne. 23 Ngiɗodiree hidde mawne ngam Alla hokki on mbuurnam kesam nder barke haala makko mbuurka tabbitooka faa abada abadin. 24 Ngam no winndaa wi'aa :
Ɓii-Aadama no nanndi huɗo hecco,
teddungal muuɗum duu no nanndi pinndi.
Huɗo koon yooran, pinndi makko duu sooto,
25  amma haala Joomiraawo kay,
duuman faa abada abadin. 1.24-25 Esaaya 40.6-8
Haala kaa duu woni *Habaru lobbo, mo mbaajaɗon.

*1:16 1.16 Lewinkooɓe 11.44-45 ; 19.2

1:25 1.24-25 Esaaya 40.6-8