5
Pooɗol noppi riikuɓe
Onon jom'en njawdi, kakkilee, kettinee ko mbi'anmi on. Townee daaɗe mooɗon, cimee ngam torraaji cattuɗi kewtoytooɗi on. Njawdi mon boni, kolte mon duu mooƴii. Kanŋe e cardi mooɗon tuttidii. Tuttol majje felata on, nyaama on hano no hiite nyaamirta gommbal. Duuniyaaru no taggan nder wakkati seɗɗa, amma ɗum fuu haɗaay oɗon mooɓi njawdi. Baa njobdi hettooɓe gese mooɗon, oɗon njogii ɗum. Iɗum nyiddinii yeeso Alla dawranoowo dow e ley, omo nana bojji maɓɓe. Nder duuniyaaru nduu, on mbuuri nder njawdi, on nyaamii, on njari ko ngiɗɗon. Oɗon payni ɓalli hano ga'i turkaaɗi ngam hirseede. On torrii, on kiitake, on mbarii mo waɗaay baafuy. O daraaki fuu o durwida he mooɗon.
Nafakka munyal
No demoowo munyirta illa ndiyam aawre faa wara ƴaawol, nden hetta. Hano non, onon duu banndiraaɓe, tiiɗee he munyal faa nyannde Joomiraawo warti. Munyee, cemmbinɗinee ɓerɗe mooɗon, ngam gartol Joomiraawo ɓadake. To mboytodiree ngam to Alla hiitoo on. Ndaa, Kiitotooɗo oon nii no darii dammbugal ! 10 Banndiraaɓe, nyemminee annabiiɓe haalunooɓe dow Joomiraawo. Ndaaree ngi'ee no ɓe torriraa ko ɓe munyi. 11 Ngam eɗen mbi'a welɓe ko'e ngoni munyuɓe nder torraaji mum'en. On nanii no Ayuuba munyiri faa noy walaa, kaden oɗon anndi duu moƴƴere nde Joomiraawo hokki mo. Ngam Joomiraawo no heewi yurmeene e moƴƴere.
12 Ko ɓuri woni banndiraaɓe, to kunoree kammu naa leydi, naa goɗɗum feere gom.* 5.12 Daaru Matta 5.33-37. Nde nii on njaɓi, mbi'ee tan on njaɓi, nde nii on njaɓaay duu, mbi'ee tan on njaɓaay, ngam to Alla hiito on.
Nafakka du'aa'u
13 No woodi hakkune mooɗon gonɗo nder torra naa ? Too, joomum du'oo ! No woodi hakkune mooɗon gonɗo nder welwelo naa ? Too, joomum yima yetta Alla. 14 No woodi hakkune mooɗon nyawɗo naa ? Too, joomum nodda mawɓe hawriine goonɗinɓe, ɓe mbuja mo nebbam, ɓe ndu'anoo mo dow innde Joomiraawo. 15 Nde nii ɓe ndu'ake he goonɗinol, du'aa'u oon waɗan joomum nyawta. Joomiraawo nyawtan mo. Nde nii o waɗi hakke duu, hakke makko yaafetee. 16 Ngam majjum, neɗɗo mooɗon fuu anndita, haalana banndum hakkeeji mum, ngaɗonodiron du'aa'u ngam nyawteɗon. Du'aa'u neɗɗo dartiiɗo no woodi baawɗe mawɗe. 17 Eliya, tagaaɗo non hano meeɗen. O du'ii sanne, o eeli Alla to ndiyam toɓu. Duuɓi tati e lebbi jeegom, ndiyam toɓaay dow leydi. 18 O du'itii gaɗa majjum, ndiyam toɓi, barke leydi heɓaa.
19 Banndiraaɓe, nde nii gooto nder mooɗon waɗi hakke, woɗɗi laawol goonga, ko goɗɗo mooɗon wartiri mo dow maggol. 20 Too, paamee ko gartirɗo mo oo hisini yonki makko he maayde, hakkeeji makko duu moytetee no ɗi ɗuuɗiri fuu.

*5:12 5.12 Daaru Matta 5.33-37.