4
Giɗo duuniyaaru, ganyo Alla
Toy pooɗodirol e kaɓe gonɗe hakkune mooɗon ƴuwata ? Hanaa nder suuno mooɗon bonngo, wonngo no durwa nder ɓerɗe mooɗon, ɗe ƴuwi naa ? Oɗon cuuna huune, on keɓataa nde. Oɗon ciryii ittude yonki, oɗon keewi haasidaaku, on mbaawaa heɓude ko ngiɗɗon. Oɗon kaɓa, oɗon ndukodira, on keɓaay ko ngiɗɗon ngam on eelaay ɗum Alla. On eelii, on keɓaay ko eeluɗon, ngam anniyaaji mooɗon mbooɗaa. On eelataana tan ngam humnude muuyɗe mooɗon bonɗe. Nyaamoohoy amaana ! On anndaa ko hidde duuniyaaru no wanyude Alla naa ? Giɗɗo duuniyaaru, waɗii hoore mum ganyo Alla. Hanaa meere waɗi ko nder Dewtere Alla no winndaa wi'aa : *Ruuhu mo Alla watti nder meeɗen oon no hiɗi en, omo hira faa noy walaa ngam laatoɗen jogotooɓe amaana.* 4.5 Naa « Alla no hiɗi en, omo hirana faa noy walaa ruuhu mo o watti nder meeɗen. » Alla waɗanii en moƴƴere ɓurne huune fuu manngu. Ngam no winndaa nder mayre wi'aa :
Alla no wanyi piyooɓe gabaare,
amma omo moƴƴana leesinooɓe ko'e mum'en. 4.6 Banndi 3.34
Ɗowtanee Alla, dey kollon Seyɗan tiiɗa-nyiiraaku. O doggan o woɗɗoo on. Ɓadee Alla, o ɓadoto on. Onon waɗooɓe hakke, tuubee laaɓinee ko'e mooɗon. Lamnee ɓerɗe mooɗon, onon munafikiiɓe ! Ɓalinee, cimee, mbanjee gonɗi, accee ko njaltintoo on laatoo ko woynata on. Belɗum mooɗon laatoo ɓalinaaku. 10 Leynee ko'e mooɗon yeeso Joomiraawo, o ƴettan on.
11 Banndiraaɓe, to njancodiree. Nde nii neɗɗo janci banndum naa hiitake mo, neɗɗo janci tilsinooje Alla, hiitake ɗe duu. Nde nii a hiitake tilsinooje ɗeen duu, a tokkaay ko ɗe mbi'i, a waɗi hoore maa kiitotooɗo majje. 12 Alla tan woni kokkoowo tilsinoore, kanko tan woni Kiitotooɗo duu. Kanko tan woni baawɗo hisinde naa halkude yonki neɗɗo. Amma aan woni moy, faa kiitoɗaa bannda ?
Ardinee Alla nder siri fuu
13 Kettinanee kam, onon wi'ooɓe : « Hannden naa jaaŋo, min njahan huɓeere maaneere he huɓeere maaneere. Min ngaɗan hitaane miɗen luumoo toon, min keɓa ceede. » 14 Onon ɓe anndaa noy mbuurnam mum'en laatotoo jaaŋo. On saawawre wanngoore wakkati seɗɗa, nden majjaa. 15 Nii kaanuɗon, mbi'on : « Nde Joomiraawo muuyi, min mbuuran, min ngolla ɗum naa ɗumtoo. » 16 Amma joonin, oɗon ndonndi ko'e oɗon piya gabaaje dow on goɗɗum. Fiyude gabaare hano nii wooɗaa. 17 Jooni, neɗɗo fuu anndi ko no waawi wadde golle lobbe, ko waɗaay ɗe, joomum waɗii hakke.

*4:5 4.5 Naa « Alla no hiɗi en, omo hirana faa noy walaa ruuhu mo o watti nder meeɗen. »

4:6 4.6 Banndi 3.34