10
Iisa sadaka amaana keso
*Tawreeta Muusa no tinndinoore kujje lobbe garooje tan, amma nde hanaa ɗe goonga e goonga. Baa nii ko nde tilsinii sadakaaji ngaɗee hitaane warde hitaane nde waawaa waɗi, hiɗuɓe ɓadaade Alla har gaɗol sadakaaji ɗii laatoo huuɓuɓe. Nde nii sadakaaji ɗii mbaawiino ɓadinde himɓe, nden waɗooɓe ɗi ngayniino golle mum'en. Ngam nde nii rewooɓe ɓeen laaɓinaama ngam hakkeeji mum'en nde worre lok, nden hakkillooji maɓɓe ummataakono kaden. Amma nde goonga, hitaane fuu sadakaaji ɗii miccintinta ɓe hakke maɓɓe.
Ƴiiƴam ga'i e ilooji ɗam waawaa moyti hakke sam, waɗi, wakkati *Almasiihu naatannoo duuniyaaru, o wi'i Alla :
A hiɗaa hadiyaaji e sadakaaji kirseteeɗi,
amma a waɗani kam ɓanndu ngam mi ɗowtane.
Sadakaaji bulaaɗi e sadakaaji gaɗaaɗi
ngam moytol hakke duu
mbelaa ɓerne maa.
Yaa Alla ! Ndaa, mi wari
ngam waɗude muuyɗe maaɗa.
Nii ɗum winndiraa dow am nder dewte.* 10.5-7 Jabuura 40.7-9
Arannde nii ko *Almasiihu wi'i Alla nii : A hiɗaa hadiyaaji, a hiɗaa sadakaaji kirseteeɗi naa buleteeɗi. A hiɗaay ɗi, ɗi mbelaa ma. Amma *Tawreeta tilsini sadakaaji ɗii fuu ngaɗee. Gaɗa mum, o wi'i Alla : Ndaa, mi warii ngam mi waɗa muuyɗe maa. *Almasiihu itti sadakaaji arani ɗiin, waddi *sadaka keso gom. 10 Wakkati Iisa *Almasiihu waɗunoo muuyɗe Alla ɗeen, en fuu en laaɓinaama he hakkeeji meeɗen. Ngam, o hokki ɓanndu makko laatanoo en *sadaka. O hokkii ndu gaba go'o faa abada abadin.
11 *Cakkanooɓe Alla no daroo nyannde fuu dow koyɗe mum'en ngam waɗude golle mum'en. Iɓe njottina sadakaaji ɗiin wakkati fuu, amma sadakaaji ɗiin mbaawtaa moyti hakkeeji himɓe. 12 Amma *Almasiihu kay no seedi he *cakkanooɓe Alla ɓee. Gaba go'o o sakki hoore makko ngam hakkeeji himɓe. *Sadaka oo duu, heƴi kam tan faa abada. Gaɗa gaɗol *sadaka oo o jooɗoowi nyaamo Alla, 13 to o doomi Alla sorna wayɓe makko ley teppere makko. 14 Ndenne he *sadaka gooto oo, o waɗi ɓe o laaɓinnoo he hakke mum'en huuɓuɓe faa abada abadin.
15 *Ruuhu Ceniiɗo duu no seedanoo en dow majjum, no wi'a :
16  Alla Joomiraawo wi'i :
Ndaa amaana mo ngaɗidanmi he maɓɓe
nder balɗe garooje nii :
Mi wattan tilsinooje am nder ɓerɗe maɓɓe,
mi watta ɗe nder hakkillooji maɓɓe.
*Ruuhu Ceniiɗo duu no seedanoo en no wi'a kaden :
Alla Joomiraawo wi'i :
17  Mi moytan sam hakkeeji maɓɓe he bonandaaji maɓɓe nder hakkillo am. 10.16-17 Yeremiya 31.33-34
18 Ndenne, nde nii hakkeeji fuu njaafaama, *sadaka moytoowo hakkeeji fuu haajaaka kaden.
Almasiihu fiirti laawol kesol
19 Banndiraaɓe am, ƴiiƴam Iisa ndufaaɗam ɗam hokki en semmbe naatude nokkuure ɓurne huune fuu senaade. 20 O udditani en laawol kesol goodungol yonki, laawol kesol naatirteengol har riido *hukumuuru seniinu nduun. Laawol ngool woni maayde makko. 21 Eɗen ngoodi mawɗo *cakkanoowo Alla, ardinaaɗo suudu Alla. 22 Ndenne, en ɓado Alla he ɓerne lamnde he tammude mawne nde goonɗinol meeɗen hokki en. Ɓerne lamnde, nde ko boni fuu walaa nder mum, he ɓanndu lamniraanu ndiyam laaɓɗam. 23 En tiɓinoo sanne tammude meeɗen, tammude nde annduɗen fakat no goonga, ngam gaɗanɗo en fodoore ndeen, no kolniiɗo. 24 En ngattu hakkillo meeɗen ndaaren no mballodirten hakkune meeɗen, faa hidde he gaɗanodirol golleeji lobbi naata hakkune meeɗen. 25 To en paddo koyɗe he kawriiɗe meeɗen hano no woɓɓe paddorto koyɗe mum'en. Amma en cemmbinɗinodir ɓerɗe, ngam en ngi'ii nyalaane Joomiraawo ɓadake.
26 Nde nii eɗen keero, eɗen ngaɗa hakke gaɗa ko annduɗen goonga oon faa laaɓi, paamen ko *sadaka ittoowo hakkeeji gom fuu walaa gaɗa kaden. 27 Amma ko horani en woni keɗoɗen kiite Alla nder kulkulal manngal. Kiite gardooje hiite haaɗunge, halkoowe wayɓe Alla. 28 Se neɗɗo murti he *Tawreeta Muusa, nde himɓe ɗiɗo naa tato ceedake, joomum no waretee non, yurmeene fuu walanaa joomum. 29 Ndenne, ɗume laatoto kiite neɗɗo banyuɗo ɓii-Alla, ndaari meere ƴiiƴam makko ndufaaɗam ngam amaana, ƴiiƴam laaɓinoojam, dey kaden yenni *Ruuhu Alla, Ruuhu kokkoowo moƴƴere ? Oɗon mbaawi miilaade iri kiite, ɗe iri neɗɗo oo haani naa ? 30 Ngam eɗen anndi Alla bi'uɗo :
Miin jeyi yottitaare,
miin yoptoto neɗɗo fuu dey-dey ko waɗi. 10.30 Wi'itaade Tawreeta 32.35
Alla wi'i duu :
Miin, Joomiraawo mi hiitoto himɓe am.§ 10.30 Wi'itaade Tawreeta 32.36
31 Hey, naatol neɗɗo nder juuɗe Alla duumiiɗo no hulƴinii sanne !
32 Miccitee he ko waɗunoo nder mbuurnam mooɗon aranam, wakkati ngoonɗinɗon Iisa *Almasiihu. On munyii keddi baawɗe mooɗon. 33 Wakkatiiji gom on njennaama, on cemtinaama caka jama'aare. Wakkatiiji gom on torraama, wakkatiiji gom oɗon mballa wonɓe no torree hano mooɗon gom. 34 On njurmake wonnooɓe ley kasu. Wooɗi, on njaɓi teetaɗon ko njogiɗon fuu. On njaɓirii ɗum welwelo, ngam oɗon anndi, ko oɗon ngoodi ko ɓuri kujje ɗee fuu wooɗude, kujje ɗe tabbitata faa abada abadin. 35 Ndenne, to mboppee hoolaare mooɗon, ngam inde woodi mbarjaari mawni. 36 Munyal kaanuɗon, ngam waɗude ko Alla hiɗi, keɓon ko o fodani on. 37 No winndaa wi'aa :
Seɗɗa hori, seɗɗa tan hori
kaanuɗo wara oon, wara,
o warilawan.
38 Alla wi'i : Goonɗinɗo kam, no dartiiɗo.
Goonɗinol mum no wurnan ɗum.
Amma nde o hokkii kam ɓaawo,
mi nanataa belɗum joomum.* 10.37-38 Habakuk 2.3-4
39 Enen kay, en njeydaaka he kokkooɓe Alla ɓaawo, kalkooɓe. En goonɗinɓe Alla, en kisintee duu.

*10:7 10.5-7 Jabuura 40.7-9

10:17 10.16-17 Yeremiya 31.33-34

10:30 10.30 Wi'itaade Tawreeta 32.35

§10:30 10.30 Wi'itaade Tawreeta 32.36

*10:38 10.37-38 Habakuk 2.3-4