9
Habaru dewal nder amaana kiɗɗo
Amaana arano oon no jogii tilsinooje kawjiiɗe laabi dewal Alla he tilsinooje kawjiiɗe nokkuure ittanaane Alla nder duuniyaaru. *Hukumuuru peccaanu pecce ɗiɗi gom no tawa nder nokkuure ndeen. Innde feccere arandere ndeen woni nokkuure seniine. Nder mayre no tawa fitilla e teebur gom, mo dow mum buuru ittanaaɗo Alla oon deketee. Feccere ɗiɗaɓere ndeen no tawa gaɗa riido palaaɗo nder *hukumuuru nduun. Inde inndiree nokkuure ɓurne senaade. Ley mayre no tawa urorde waɗiraane kanŋe e *Keesuwal amaana moytirangal kanŋe nder e yaasin fuu. Nder *Keesuwal ngaal no woodi tummbugel kanŋe gom, nder maggel no tawa nyaamdu gom wi'eteenu « *manna ». Sawru Haaruuna wilitindu, alluuje ɗe dow mum amaana arano oon winndaa no tawa nder maggal. Dow *Keesuwal ngaal no tawa nate gom tinndinooje maleykaaɓe ɗiɗo gom kollooɓe teddungal Alla wi'eteeɓe keruba'en. Ɗowdi bippoole majje no kuura ommbirgal *Keesuwal ngaal. Amma joonin en ngalaa wakkati ngam famtinde kujje ɗee fuu gootel gootel. Nii kujje ɗee fuu moƴƴiniraa.
Nyannde fuu *cakkanooɓe Alla ɓeen, daliila golle maɓɓe iɓe naata, iɓe mburtoo nder feccere arandere ndeen. Amma ley hitaane, mawɗo *cakkanoowo Alla oon tan woni naatoowo faa nder feccere ɗiɗaɓere ndeen, kam duu nde worre. No tilsi duu o nadda he ƴiiƴam ndabba kirsaaŋa sakkaa ngam hakkeeji makko he hakkeeji himɓe gaɗaaɗi nder rafi anndal fuu moytee. Ko *Ruuhu Ceniiɗo hiɗi holla ɗo nii : Nde nii feccere arandere ndeen no darii, too laawol naatude nokkuure ɓurne senaade ndeen walaa. Ko *Ruuhu holli ɗum no misaali tinndinoowo dow jamaanu hannden. Maana majjum woni : Hadiyaaji e sadakaaji kirseteeɗi ngam Alla mbaawtaa itti wamre hakke wonnde nder ɓerɗe himɓe. 10 Ko woni no hiɗee haaleede ɗo woni filla nyaamɗe, jarɗe e lootaaki ngam laaɓal. Tilsinooje non daarooje mbuurnam ɓanndu, gonnooɗe no ngolliree fadde Alla wattitide huune fuu.* 9.10 Ɗo wakkati mo Alla wattiti huune fuu, kam woni wakkati garki Iisa Almasiihu.
Sadaka nder amaana keso
11 *Almasiihu wanngi joonin hano mawɗo *cakkanoowo Alla, ngam waddande en moƴƴereeji lobbi. O naati *hukumuuru ɓurnu manngu e ɓurnu huuɓude. *Hukumuuru ndu junngo ɓii-aadama waɗaay. *Hukumuuru ndu tawaaka nder duuniyaaru meeɗen. 12 O naati gaba go'o nder nokkuure ɓurne senaade. O naddaay ƴiiƴam ilooji, naa ƴiiƴam ga'i gom. Ƴiiƴam hoore makko o naddi, o rimɗini en faa abada abadin. 13 Ƴiiƴam ilooji, ƴiiƴam ga'i e ndooni nyale wulaange, kam'en mbiccetee dow waɗuɓe hakke ngam laaɓinde ɓe hano no finaa-tawaaji tilsiniri ɗum. 14 Nde nii goonga fuu, nii haani waɗeede, too no woodi ko ɓuri ƴiiƴam *Almasiihu baawɗe naa ? Kanko mo nder ardaŋal *Ruuhu duumiiɗo sakkani Alla hoore mum. O laatii *sadaka mo walaa fuu feloore. Ƴiiƴam makko ɗam laaɓinta ɓerɗe meeɗen, itta ɗe nder gaɗol golleeji bonɗi ngam ɗowtanoɗen Alla duumiiɗo.
15 Ko waɗi Iisa laatii gartiroowo potal hakkune himɓe he Alla, kam woni ko himɓe ɓe Alla noddi keɓa ndonu nduumiingu, ngu Alla he hoore mum fodanii ɓe nder amaana keso. Maayde Iisa wari rimɗini himɓe, waɗunooɓe hakke nder jamaanu amaana arano.
16 Nokku fuu to ɗerol cenndol ndonu tawa, no tilsi lamnee ko binnduɗo ngol oon maayii. 17 Ngam tabbat ɗerol ngool gollataa nde hanaa binnduɗo oon maayu non. Ndenne, nde nii binnduɗo ngol oon maayaay, ngol gollataa. 18 Ngam majjum waɗi, amaana arano oon tabbitittaa, nde ƴiiƴam rufaaka. 19 Ko *Muusa janngi tilsinooje tawaaɗe nder *Tawreeta ɗeen yeeso himɓe fuu, o hooƴi ƴiiƴam ga'i, ƴiiƴam ilooji, o hawrodiri e ndiyam. O suuwi leeɓi baali boɗeeji he licce isop nder ƴiiƴeele ɗeen, o wicci he dewtere *Tawreeta, nden o wicci he himɓe fuu. 20 O wi'i : Ɗum woni ƴiiƴam tabbintinoojam amaana mo Alla tilsini tokkon. 9.20 Burtaaki 24.8 21 O wicci ɗam kaden dow *hukumuuru wonndu nder nokkuure ittaane Alla ndeen. O wicci ɗam he gineeji dewirɗi Alla ɗiin fuu. 22 Ndenne hano no *Tawreeta holliri ɗum, ƴiiƴam no lamna huune fuu, amma nde ƴiiƴam rufaaka, jaafol hakke walaa.
Iisa mursi yonki mum gaba go'o
23 Nde nii no tilsi kujje tinndinooje kujje gonɗe dow laaɓiniree sadakaaji, ndenne kujje goongaaje gonɗe dow ɗeen kay kaanaana laaɓiniree *sadaka gom ɓurɗo sadakaaji ɗiin. 24 *Almasiihu naataay nder nokkuure ɓurne senaade nde ɓii-aadama waɗi. Amma, nder nokkuure ɓurne senaade wonnde dow kammu o ƴeenyi, to o woni omo darani en yeeso Alla. Nokkuure ɓurne senaade nde juuɗe ɓiɓɓe aadama ngaɗaay ndeen, nokkuure tinndinoore nokkuure ɓurne senaade goonga e goonga wonnde dow kaamu non. 25 Mawɗo *cakkanooɓe Alla hitaane warde hitaane no naata nder nokkuure ɓurne senaade, hanaa ngam sakkude ƴiiƴam hoore mum amma ngam sakkude ƴiiƴam fereejam gom. Amma en ngi'ii ko *Almasiihu kay gaba go'o naati ngam sakkude hoore mum. 26 Se tawinoo kile keewɗe o naatunoo, nden o torretenoo kile keewɗe illa fuɗɗorde duuniyaaru. Amma nde goonga nder wakkatiiji cakitiiɗi ɗii, nde worre o wanngi. Har banngol makko ngool, o mursi yonki makko gaba go'o ngam moytude hakke himɓe. 27 Ɓii-aadama fuu, nde worre tan maayata, gaɗa mum Alla hiito joomum. 28 Hano non duu *Almasiihu mursiri yonki muuɗum gaba go'o ngam o ronndo hakke himɓe heewɓe. O wanngowan nde ɗiɗaɓere, hanaa ngam ronndaade hakke himɓe, amma ngam hisinde doomuɓe gartol makko.

*9:10 9.10 Ɗo wakkati mo Alla wattiti huune fuu, kam woni wakkati garki Iisa Almasiihu.

9:20 9.20 Burtaaki 24.8