8
Iisa mawɗo cakkanoowo Alla
Nder ko ngonɗen eɗen kaala ɗum ko ɓuri woni : Eɗen ngoodi mawɗo *cakkanoowo Alla gonɗo dow, no jooɗii nyaamo Alla Jom baawɗe e teddungal. Omo golla, golle makko nder nokkuure seniine, *hukumuuru goongaaru. *Hukumuuru nduu, Joomiraawo waɗi ndu, hanaa neɗɗo gom waɗi ndu.
Mawɗo *cakkanooɓe Alla fuu no suɓee ngam yottinde to Alla hadiyaaji he sadakaaji kirseteeɗi. Ngam majjum waɗi no tilsi Iisa mawɗo *cakkanoowo Alla heɓa ko yottinta. Nde nii omo wonnoo nder duuniyaaru nduu non, nden o laatataakono *cakkanoowo Alla baa seɗɗa, ngam no woodi yottinooɓe sadakaaji ɓe *Tawreeta hokki laawol. *Cakkanooɓe Alla ɓeen ngollata nder nokkuure tinndinoore en ko woni dow kammu. Wakkati *Muusa siryinoo waɗa *hukumuuru nduun, Alla wi'i mo : Tinnaa, waɗir huune fuu no kollirmaami ɗum dow waamnde.* 8.5 Burtaaki 25.40 – Ɗo waamnde wonnde no haalee dow mum ndeen woni waamnde Sinayi. Amma joonin, *Almasiihu halfinaa golle dewal, golle ɓurɗe ɗe maɓɓe wodde, ngam kanko watti amaana keso gonɗo hakkune himɓe he Alla.
Amaana oo sinngaama dow podooje lobbe sanne. Nde nii tawanooma, ko amaana arano oon walaano fuu laru gom, nden ɗiɗaɓo oon waɗataakeno. Alla hi'i boofi keewɗi ɗi himɓe mum ngaɗi, nden feli ɓe wi'i :
Miin Joomiraawo,
miɗo wi'a on nyalaaɗe no ngaran,
ɗe ngaɗidanmi he himɓe leydi *Isra'el,
he himɓe leydi *Yahuuda amaana keso.
Amaana keso oo, nanndataa he amaana
mo ngaɗidinoomi he maamiraaɓe maɓɓe,
wakkati ɗowunoomi ɓe
faa ɓe mburtii leydi Misira.
Ngam ɓe njogaaki amaana am,
waɗi miin duu mi saanaay ɓe.
10 Ndaa, nde ɓeydake seɗɗa :
Amaana mo ngaɗidanmi he ɓiɓɓe *Isra'el oon nii :
Mi wattan tilsinooje am nder hakkillooji maɓɓe,
mi winnda ɗe nder ɓerɗe maɓɓe,
mi laatoo Alla maɓɓe,
ɓe laatoo himɓe am.
11  Kaden fotaay neɗɗo fuu tinndina gondo mum,
naa wi'a banndum :
Aɗa haani annda Joomiraawo,
ngam himɓe fuu no anndan kam,
pamaro yahde mawɗo maɓɓe.
12  Ngam mi yaafoto hakkeeji maɓɓe,
mi moytan hakkeeji maɓɓe pat nder hakkillo am.
Ɗum woni ko mbi'umi, miin Joomiraawo. 8.8-12 Yeremiya 31.31-34
13 Wakkati o haali habaru amaana keso oo, o hiɗɗini amaana arano oon. Joonin kay, ko naywi faa hiɗɗi ɗum, ɓadake halkude.

*8:5 8.5 Burtaaki 25.40 – Ɗo waamnde wonnde no haalee dow mum ndeen woni waamnde Sinayi.

8:12 8.8-12 Yeremiya 31.31-34