7
Golle cakkanoowo Alla ɗe Malkisedek waɗi no ɓuri ɗe Lewi
*Malkisedek, *cakkanoowo Alla Toowɗo laatakeno laamiiɗo huɓeere Saliima. Wakkati *Ibrahim ƴuwannoo to konu naatungu hakkune mum he laamiiɓe gom, ɓe o jaali. *Malkisedek taɓɓitowi mo, barkini mo.* 7.1 Daaru Fuɗɗorde 14.17-20. *Ibrahim itti *jakka nder huune fuu ko o heɓunoo, o hokki *Malkisedek. Maana innde *Malkisedek woni : « Laamiiɗo dartinaaku ». O laamiiɗo Saliima, naa mbi'en laamiiɗo « jam ». Dewtere faaminaay fuy dow inniiko naa baabiiko, naa maamiraaɓe makko. Dewtere haalaay fuy dow dimeeki makko naa dow maayde makko. Amma inde nanndina mo he *Ɓii-Alla. Ngam majjum waɗi o *cakkanoowo Alla faa abada abadin.
Ndaaree no teddungal *Malkisedek foti manngu, faa maamii'en *Ibrahim he hoore mum itti *jakka dow ko heɓunoo nder konu, hokki mo. Jippotooɓe he *Lewi kam'en tan *Tawreeta hokki laawol jaɓude *jakka he ɓiɓɓe leydi *Isra'el e banndiraaɓe maɓɓe baa nii ko ɓe fuu ɓe go'o. Ɓe fuu ɓe taaniraaɓe *Ibrahim. Amma baa ko *Malkisedek jeydaaka he *Lewi, o jaɓi *jakka dow njawdi *Ibrahim, o barkini mo, kanko keɓuɗo podooje Alla. Sikka fuu walaa, ɓurɗo manngu kam barkinta ɓurɗo famɗude.
Jippotooɓe he *Lewi ɓee, jaɓooɓe *jakka, ɓe fuu ɓe maayooɓe, amma *Malkisedek no buurɗo hano no Dewtere seedorii ɗum.
Har laawol kokkol *jakka *Ibrahim ngool, eɗen mbaawi wi'ude ko *Lewi fadde mum jaɓude jakkaaji, yoɓaana *jakka hoore mum. 10 No waawi wi'eede non ngam wakkati *Ibrahim fottunoo he makko ndeen, *Lewi rimaakano amma no tawa nder duhol maamiiɗum *Ibrahim.
Iisa cakkanoowo Alla iri Malkisedek
11 *Tawreeta kokkaaɗo ɓiɓɓe *Isra'el, sinngaakana dow golle cakkanol Alla ɗe Lewinkooɓe ngaɗi. Joonin nde nii tawanooma ko golle cakkanol Alla ɗeen kuuɓiino, garol *cakkanoowo Alla feereejo gom hano *Malkisedek, mo ƴuwaay he Haaruuna sam sam, haajaakano. 12 Ndenne, se ardaŋal diina waylitake, tilay duu tilsinooje ɗeen mbattitee. 13 Haalaaji ɗii kaalaama dow Joomiraawo meeɗen, o ƴuwaay he lenyol *Lewi, o ƴuwaana he lenyol feerewol gom. Nder maggol duu walaa fuu golluɗo golle *cakkanoowo Alla, baa nde worre. 14 Ngam neɗɗo fuu no anndi ko Joomiraawo meeɗen he lenyol *Yahuuda ƴuwi. *Muusa wi'aay fuy dow maggol wakkati o haalannoo dow golle cakkanol Alla.
15 Ko ngonɗen eɗen kaala ɗum nii hannden wanngi yaasin wakkati *cakkanoowo Alla feereejo gom iri *Malkisedek wanngi. 16 O laataaki *cakkanoowo Alla hano no tilsinooje ɗeen kaalirnoo ɗum ngam o ƴuwi he *Lewi. Amma o laatake *cakkanoowo Alla nder baawɗe mbuurnam ɗam hantataa. 17 Ngam no winndaa wi'aa :
A *cakkanoowo Alla iri *Malkisedek faa abada. 7.17 Jabuura 110.4
18 Ndenne, tilsinoore arandere ndeen hennaama senngo ngam nde walaa semmbe, nde nafataa. 19 *Tawreeta Muusa waɗaay himɓe laatoo huuɓuɓe, ngam majjum waɗi kokkaɗen tammude ɓurde wodde, tammude nde har mum mbaawɗen ɓadaade Alla.
20 Hanaa tammude ndee tan Alla hokki en, o ɓeydani en hunayeere makko duu. Ngam wakkati Lewinkooɓe naatannoo nder golle cakkanol Alla, Alla hunaaki, 21 amma wakkati Iisa naatannoo o huni non, o watti mo. Nder dewtere no winndaa wi'aa :
Joomiraawo hunake, o umminta haala makko.
A *cakkanoowo Alla faa abada. 7.21 Jabuura 110.4
22 Ngam sabbu hunayeere ndee, Iisa laatii tabbintinoowo amaana keso ɓurɗo amaana arano oon.
23 Ko seedi amaana keso oo he arano oon duu woni : *Cakkanooɓe Alla aranɓe ɗuuɗinoo sanne ngam maayde haɗi ɓe ɓe nduuma nder golle maɓɓe. 24 Amma Iisa wuuran faa abada, buurol makko ngol waɗi golle *cakkanol Alla ɗe o waɗi ɗeen duuma faa abada. 25 Ngam majjum waɗi, har laawol makko, o baawɗo hisinde neɗɗo fuu ɓadiiɗo Alla faa abada. Sikka fuu walaa Iisa no wuuri, ndenne omo waawi du'anaade himɓe to Alla.
26 Iisa woni mawɗo *cakkanoowo Alla mo kaajaɗen. O ceniiɗo, o walaa fuu feloore gom, laru fuu walaa he makko. Omo seedi he waɗuɓe hakke, o teddinaaɗo ɓurɗo huune fuu ko tawa dow kammu. 27 O nanndaa he mawɓe *cakkanooɓe Alla ɓeeto, waɗanooɓe ko'e mum'en *sadaka nyannde fuu ngam hakkeeji mum'en, nden ko ngaɗana himɓe duu *sadaka. Iisa kay, gaba go'o mursi yonki mum ngam laatanoo himɓe fuu *sadaka moytoowo hakke fuu.
28 *Tawreeta no watta mawɓe *cakkanooɓe Alla jaccuɓe, amma hunayeere Alla gaɗa jippaaki *Tawreeta watti Ɓiɗɗo laatiiɗo kuuɓuɗo faa abada.

*7:1 7.1 Daaru Fuɗɗorde 14.17-20.

7:17 7.17 Jabuura 110.4

7:21 7.21 Jabuura 110.4