6
Ndenne, en accu jannde arandere warde dow *Almasiihu ndeen, ngaren dow jannde ɗiggune. To en ngartu dow habaru tuubol e goonɗinol Alla, ekkitaaki dow gaɗol *batisma feere feere, jowol juuɗe, ummitaaki maayɓe, he kiite duumiiɗe, laatiiɗe ɗaɗol jannde arandere ndeen. Ɗum woni ko ngaɗeten nde Alla jaɓi.
Sikka fuu walaa yoofuɓe laawol Alla, heɓuɓe jeyngol Alla, meeɗuɓe moƴƴere makko, hawtuɓe he *Ruuhu Ceniiɗo, annduɓe belɗum haala Alla moƴƴuka, meeɗuɓe baawɗe gaɗeteeɗe nder wakkati garoowo, nde nii ɓe kokki Alla ɓaawo, ɓe mbaawaa tuubii kaden. Ngam iɗum nanndi hano kamɓe he ko'e maɓɓe tonti *Ɓii-Alla, ɓe cemtini mo caka himɓe fuu. Nde nii ngesa haari ndiyam, se nga funni aawdiiri nafoori remuɓe nga, Alla barkini nga. Amma nde nga funni kebbe e tuppe, ɗe ngalaa nafakka fuu, ɗum ɓooyataa ko nga huɗee, nga wulee.
Banndiraaɓe am horsuɓe, baa se min kaali iri haalaaji ɗii, sikka fuu walaa miɗen anndi ko oɗon dow laawol lobbol, laawol kisinam. 10 Ngam Alla no dartiiɗo, o yeggitittaa golle mooɗon lobbe he hidde nde kolluɗon, wakkati mballannoɗon himɓe Alla hano no ngonɗon oɗon ngaɗira nii faa warde hannden. 11 Ko min ngiɗi woni neɗɗo mooɗon fuu tarsiino faa wooɗa ngam yaarude goonɗinol mum yeeso faa yotto he nyalaane mum sakitittoone heɓa ko keɗiɗon. 12 Ndenne, on kaanaa yoofude amma on kaanaana nyemminde, ɓe nder goonɗinol mum'en he munyal mum'en keɗi faa keɓi tammude nde Alla waɗani ɗum'en.
Tammude tabbitoore
13 Wakkati Alla waɗannoo *Ibrahim alkawal, Alla hunorii hoore mum, walaa fuu ɓurɗo mo, mo o hunorto. 14 O huni, o wi'i *Ibrahim : Tabbintin ko mi barkinte, mi ɗunnan jippotooɓe he maaɗa.* 6.14 Fuɗɗorde 22.16-17 15 Gaɗa munyal manngal *Ibrahim heɓi ko Alla fodi hokkude ɗum. 16 Nde nii himɓe no kunoo, ɓurɗo ɗum'en manngu ɓe kunorto. Hunayeere ndeen no tabbintina ko haala maɓɓe no goonga. Inde sennda geddi fuu. 17 Wakkati Alla hiɗunoo hollude himɓe heɓooɓe fodoore mum, ko sikka fuu walaa ko haala mum ummataako, o huni non ngam o tabbintina ka. 18 Kujje ɗiɗi gom no ɗon ɗe mbattitittaa abada. Kujje ɗee ngoni fodoore e hunayeere Alla. Kujje ɗiɗi ɗe mbaawtaa laatii fewre, ngam majjum waɗi iɗe cemmbinɗina ɓerɗe meeɗen, enen woppuɓe fuu ndoggiri mo ngam heɓude tammude nde o waɗani en. 19 Gokka meeɗen kaa woni bonjariyal semmbenteyal, jogiingal yonkiiji meeɗen hannden. Gokka meeɗen kaa, kam fedditi Riido birnoowo nokkuure ɓurne senaade dow kammu. 20 Ɗon Iisa ardi en, o naati faa yeeso ngam fiirtande en laawol. O laatii mawɗo *cakkanoowo Alla iri *Malkisedek faa abada.

*6:14 6.14 Fuɗɗorde 22.16-17