5
Iisa mawɗo cakkanoowo Alla, jurmotooɗo
Mawɗo *cakkanooɓe Alla fuu no suɓee hakkune himɓe, nden halfinee golle Alla ngam maɓɓe. O yottina iri sadakaaji gaɗeteeɗi fuu ngam sabbu hakkeeji maɓɓe. Omo haani hollude ɓe anndaa he woofooɓe faamo, ngam kanko he hoore makko omo woodi jaccere. Ngam jaccere makko ndee waɗi, no tilsi o waɗana hoore makko *sadaka, nden ko o waɗa sadakaaji himɓe. Neɗɗo fuu waawaa waɗi hoore mum mawɗo *cakkanoowo Alla, se hanaa Alla suɓii joomum noddi ɗum hano no o suɓori, o noddi Haaruuna nii.
*Almasiihu duu, hanaa kam waɗi hoore muuɗum mawɗo *cakkanoowo Alla. Alla waɗi mo ɗum, wi'i mo :
Aan woni Ɓiyam,
ɓaawo hannden miin woni *Baaba maa.* 5.5 Jabuura 2.7
Kanko duu wi'i to gom :
A *cakkanoowo Alla iri *Malkisedek faa abada. 5.6 Jabuura 110.4 – Daaru duu nder Ibrankooɓe 7.1-10.
Wakkati Iisa wonnoo nder duuniyaaru, o fiyi wullaanu mawnu, o rufi gonɗi, o waɗi du'aa'uuji. O eeli Alla, o eeliti mo ngam hisina mo maayde. Alla jaɓi du'aa'uuji makko, ngam he ɓerne worre o hokki hoore makko Alla. Baa ko o Ɓiyiiko, o ekkitake ɗowtanaade mo ley torraaji ɗi o yari. Gaɗa ko Alla waɗi mo jottiiɗo to haani yotteede fuu, o laatani ɗowtaniiɓe mo wuddu kisinam nduumiiɗam. 10 Alla suɓii mo waɗi mo mawɗo *cakkanooɓe ɗum iri *Malkisedek.
Filla dow ko yaarataa goonɗinol yeeso
11 Dow habaru oo miɗen njogii haalaaji keewɗi, amma fiirtande on ɗi no tiiɗi ngam on kanaa paamilawooɓe. 12 Oɗon kaannoo laataade jannginooɓe illa ko ɓooyii, amma faa hannden oɗon ngiɗi janngineede kujje ɓurɗe hoyne nder haala Alla. Kosam kaanuɗon hanaa nyaamdu tekkunu, 13-14 ngam nyaamdu tekkunu mawɓe kaani ɗum. Baddo fuu faamanaa habaru dartinaaku, amma mawɗo kay nder mbuurnam hannden e jaaŋo no waawi senndodirde ko wooɗi e ko boni.

*5:5 5.5 Jabuura 2.7

5:6 5.6 Jabuura 110.4 – Daaru duu nder Ibrankooɓe 7.1-10.