4
Nyalaane powtiri ngam himɓe Alla
Alkawal naatol meeɗen nder powtiri Alla ndiin no ɗon faa hannden, ndenne kakkiloɗen to neɗɗo meeɗen fuu tawee wettori heppa naatude. Ngam enen duu, en nanii *Habaru lobbo oo hano no ɓe nanirnoo mo nder ladde yeeruure. Amma kamɓe kay, wakkati ɓe nanunoo mo, o nafaay ɓe ngam ɓe kettinaaki mo goonga e goonga. Amma enen goonɗinɓe, enen ngoni naatooɓe nder powtiri Alla ndiin. En tayko haala Alla mbi'uka :
Nder tikkere am kuniimi, mbi'umi :
Ɓe naatataa nder powtiri am abada !* 4.3, 5 Jabuura 95.11
Alla wi'i ɗum baa ko tawi o humni golle makko fuu illa wakkati cinngol duuniyaaru. Ngam dow nyalaane jeɗɗaɓere ndeen, nder dewtere gom winndaama wi'aa :
Gaɗa golle balɗe jeegom Alla fowti nyalaane jeɗɗaɓere ndeen. 4.4 Fuɗɗorde 2.2
Nden nder cotol gom Alla wi'i kaden :
Ɓe naatataa nder powtiri am faa abada.
Artuɓe nani *Habaru lobbo oon nden calii goonɗinde mo, naataay nder powtiri Alla ndiin ngam ɓe murti he makko. Amma woɓɓe keɓan laawol naatude nder mayri. Ngam majjum waɗi Alla darni nyalaane gom wi'eteene « hannden ». Alla haali dow nyalaane ndeen har hunnduko Daawda gaɗa ɗum waɗi duuɓi e duuɓi hano no ɗum tawa nder dewtere wi'ude :
Hannden, se on nanii daane makko,
to tinnee ɓerɗe mooɗon laatoɗon tiiɗa-nyireeɓe. 4.7 Jabuura 95.7-8
Ngam sikka fuu walaa nde nii tawaama Yosu'a§ 4.8 Yosu'a – Yosu'a ardi himɓe Isra'el gaɗa maayde Muusa. Kanko he maɓɓe njooɗodii nder leydi Kanaana. waddaniino ɓiɓɓe *Isra'el powtiri, Alla haalataano dow nyalaane gom. Huune ndee hollata ko faa warde hannden powtiri jama'aare Alla ndeen no ɗon. 10 Ngam naatuɗo nder powtiri Alla, kam duu fowtan no Alla fowtiri nder golleeji mum. 11 Ndenne, no tilsi tinnoɗen no mbaawirɗen fuu faa naaten nder powtiri Alla ndiin to baa gooto meeɗen heppu naatude ngam sabbu tokkitaare wayɓe Alla ɓeen.
12 Hakiika haala Alla no wuuri, ika woodi semmbe. Ika ɓuri takubaahi ki ɗemle ɗiɗi ƴaraaki welude. Ika naata neɗɗo faa nder, ka senndodira ruuhu e yonki, gi'al he mbusam. Ika faama miilooji e anniyaaji gonɗi nder ɓerne. 13 Nder ko Alla tagi fuu, walaa ko suuɗanii mo. Huune fuu no daɗɗi yeeso makko no fiirtii. Kanko duu limtanten ko ngaɗuɗen nder mbuurnam meeɗen fuu.
Iisa mawɗo cakkanooɓe Alla
14 Ndenne, en tiɓino no wooɗiri goonɗinol meeɗen, ngol mbi'eten himɓe fuu en tokkii. Ngam en keɓii mawɗo *cakkanoowo Alla, Iisa *Ɓii-Alla, ƴencuɗo dow yottowi faa hadde Alla. 15 Mawɗo *cakkanoowo Alla meeɗen oon, hanaa baawɗo yurmaade en wakkati njaccuɗen non. Walaa fuu no o sii'iraaka amma walaa fuu hakke gi'aaɗe he makko. 16 Ndenne, to en kulu ɓattaade jooɗorgal Alla to moƴƴere makko woni, keɓen yaafa he moƴƴere, mballa en wakkati ɗum nafata en fuu.

*4:3 4.3, 5 Jabuura 95.11

4:4 4.4 Fuɗɗorde 2.2

4:7 4.7 Jabuura 95.7-8

§4:8 4.8 Yosu'a – Yosu'a ardi himɓe Isra'el gaɗa maayde Muusa. Kanko he maɓɓe njooɗodii nder leydi Kanaana.