3
No Iisa ɓurdi Muusa
Banndiraaɓe seniiɓe, onon heɓuɓe Alla noddi ɗum'en ngam kawton he muuɗum dow kammu, ndekee hakkillooji mooɗon dow Iisa *Almasiihu. Alla lili mo ngam o laatoo mawɗo *cakkanooɓe mum, mawɗo *cakkanooɓe mo mbi'eten himɓe fuu en tokki. Alla suɓake mo. Har golle makko, o holli aadilaaku, ir aadilaaku ngu *Muusa holli hakkune jama'aare Alla. Se goonga, nyiɓuɗo no ɓuri nyibdi mum manngu, nii Iisa ɓurdi *Muusa manngu. Suudu fuu he nyiɓuɗo ɗum, amma nyiɓuɗo huune fuu oon woni Alla. *Muusa golli ngam seedanaade dow ko Alla wi'ata yahde yeeso. O laatake golloowo kolniiɗo hakkune jama'aare Alla fuu. Amma *Almasiihu no ɓiɗɗo kolniiɗo, ardinaaɗo yeeso jama'aare Alla fuu. Enen ngoni jama'aare Alla ndeen, se tawi en tittinkinake he ɓerne worre nder hoolaare, he nder tammude meeɗen, kujje ɗe piyirten gabaare.
Habaru naatude nder powtiri Alla
Enen wonɓe jama'aare Alla goonga e goonga en kettinoo ko *Ruuhu Ceniiɗo woni no wi'a en :
Hannden, se on nani daane Alla,
to laatee tiiɗa-nyireeɓe hano maamiraaɓe mooɗon
wakkati ɓe murtunoo he Alla,
nyannde ɓe cikkunoo Alla nder ladde yeeruure.
Alla wi'i :
Toon ɓe ponni ko'e maɓɓe he am,
baa ko ɓe ngi'ii golle ɗe ngaɗumi nder duuɓi lasooji ɗiɗi,
ɓe tinni, iɓe tefa hunnduko am.
10 Tefol hunnduko am ngool waɗi tikkanmi ɓe,
mbi'umi :
Wakkati fuu iɓe cela laabi am,
iɓe mbanyi tokkude kam !
11  Faa ɓerne am metti,
kuniimi, mbi'umi :
Ɓe naatataa faa abada nder powtiri ndi ciryiimi ndiin.* 3.7-11 Jabuura 95.7-11
12 Ndenne banndiraaɓe, kakkilee to baa gooto mooɗon tawree hakke he rafi goonɗinol nder ɓerne mum, tutoore ɗum tottito he Alla Duumiiɗo. 13 Hannden Alla nii no nodda on. Ndenne, nyannde fuu cemmbinɗinodiree ɓerɗe, cemmbinɗinol nafoongol nyalaane hannden ndee, ngam to gooto mooɗon fuu laatoo tiiɗa-nyireejo, hiilee naata nder waɗude hakke. 14 Sabu sikka fuu walaa, en kawridooɓe he *Almasiihu nde nii en njogake no wooɗiri goonɗinol meeɗen gootol, ngol ngoodunoɗen wakkati puɗɗuɗen goonɗinde faa wara he timmoode meeɗen. 15 Ngam no winndaa no wi'aa :
Hannden, se on nani daane Alla,
to laatee tiiɗa-nyireeɓe hano maamiraaɓe mooɗon
wakkati ɓe murtunoo he Alla.
16 Moy'en ngoni nanuɓe daane Alla dey murti he makko ɓeen ? Murtuɓe ɓeen ngoni tawaaɓe nder jama'aare nde *Muusa ardi wakkati burtaaki mum'en nder leydi Misira. 17 Moy'en ngoni himɓe ɓe Alla tikkani duuɓi lasooji ɗiɗi ɓeen ? Murtuɓe caami, maayi nder ladde ɓeen, kam'en ngoni ɓe Alla tikkani ɓeen. 18 Moy'en ngoni ɓe o hunii naatataa nder powtiri ndi o siryi ndiin ? Saliiɓe mo ɓeen, kam'en ngoni hunaaɓe naatataa abada nder powtiri ndiin. 19 En ngi'ii duu ko rafi goonɗinol maɓɓe waɗi ɓe keɓaay sorude ley powtiri ndiin.

*3:11 3.7-11 Jabuura 95.7-11